Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

örgün  eğitim kurumlarında   belediyecilik  leri için yöneticiler burada gerçekçi davran­
  eğitimi yapılmasına  ilişkin olarak yöneticilerin mışlardır. Çeşitli kuruluşların sundukları iz­
  belirttiği görüşler belirgindir. Yöneticiler, iki lenceler arasında eşgüdüm, işbölümü  ve iş­
  yıllık bir geçmişi olan Mahalli İdareler Meslek birliği sağlamak  gerekmekle   birlikte, d a h a
  Liselerini (sonradan  yabancı  dilde öğretim   köklü çözümler  getirilinceye değin herbirinin
  yapan  Mahalli İdareler Anadolu Meslek Lise-  etkinliklerini sürdürmesinde  yarar  bulundu­
  sr'ne dönüştürüldüler)  çok  olumlu  karşıla­  ğu açıktır.
  maktadırlar.                 •     Hizmetiçi Eğitim   İzlencelerinin

    Eğitimden Beklenen Yarar              Kapsamı
    Yöneticiler, çalışanların verimini büyük öl­   Hem  seçilmiş  ve  atanmış  yöneticilere,
   çüde arttıracağı, çağdaş belediyeciliğin yay­  hem  de belediye  çalışanlarına sunulacak  hiz­
   gınlaşmasına  katkıda bulunacağı, belediyeci­   metiçi eğitim izlencelerinde  ele alınacak ko­
   liğin ayrı bir uzmanlık ve eğitim alanı olduğu nulara ilişkin bulgularımız verilecek eğitimin
   gerekçesiyle  belediyecilik eğitimine gerekli­  kapsamı  konusunda   kimi ipuçları vermekte­
   lik olduğunu belirtmişlerdir.           dir. Yöneticilere göre  izlencelerde  öncelik
                             verilmesi gereken  konuların başında  imar ve
    Eğitimin Düzeyi                 çevreyle  ilgili sorunlar gelmektedir.  S o n r a
                             yönetimle  ilgili konular belirtilmektedir. Çalı­
    Belediye  yöneticileri, belediyecilik eğitimi­
   nin hangi düzeyde  verilmesine  ilişkin olarak şanların bilgisayar, yabancı  dil öğrenmeleri
   birinci sırada  lise, ikinci sırada önlisans,  gibi onların bireysel gelişmelerine  yarayışlı
   üçüncü  sırada  lisans düzeyinde   olmasını  konular  üçüncü  sırada  gelmektedir.  Halkla
   yeğlediklerini belirtmişlerdir. Bu da em orta  ilişkiler dördüncü  sırada  belirtilirken, say­
                       h
   hem de yüksek  öğretim düzeylerinde  beledi­  manlık işleri, ekonomi ve maliye konuları b e ­
   yecilik eğitimi izlencelerine duyulan gereksi­ şinci sıralarda yer almaktadır.
   nimi ortaya koymaktadır.
                               Belirtiliş sıklığını, öncelikler olarak algıla­
     İşe Sınavla Adam   Alınmasında        mak  yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, eğitim iz­
     Yöntem                      lencelerinin yöneleceği  yöneticilerin v e çalı­
                             şanların  konumlarına,   çalışma  konularına,
     Atanmış   Belediye  yöneticileri,  göreve  yetişkinlik düzeylerine,  mesleklerine   göre
   adam  alırken sınavı nerede, kimin yapacağı  değişen  eğitim izlence türleri olarak değer­
   konusunda   iki ayrı eğilim taşımaktadır. Bir lendirilmelidir.
   yarısı, belediyenin sınav yapmasını, oldukça
   önemli  bir bölümü  de merkezi  bir sınav diz­   Genel Konular Yanında    Özel  Uzmanlık
   gesinin oluşturulmasını  savunmaktadır.  Ger­    İzlenceleri
   çek eğilimin girişte belediyecilik eğitimi gör­
   müş   olma  koşulunun   aranması   doğru­    Yöneticilerin, çalışanların tümüne  yönelik
   ltusunda  olduğunu  daha  önce  belirtmiştik. olan genel nitelikte olanlar yanında,hizmetiçi
                                          k
    Bu koşul aranmaksızın  işe alınanların göre­  izlencelerinin her bir ümenin   gereksinmele­
   ve alışmasının, uyum sağlamasının  uzun sür­  rine ve ilgi alanlarına yönelik uzmanlık konu­
   düğünü   belirten yöneticilerin yanıtlanndan,  larına göre  de izlenceler  düzenlenmelidir.
   işe  yeni  alınanların göreve  alışmalarının  Belediye  başkanları ve meclis  üyeleri ile üst
    büyük ölçüde  onların bireysel çabalarına bı­  düzey  atanmış yöneticiler için yönetsel konu­
    rakıldığı, belediye içinde yada dışında çok sı­ ların ağırlıklı olduğu ayrı izlenceler düzenle­
    nırlı ölçüde hizmetiçi eğitim verildiği anlaşıl­ nirken, hesap, personel, zabıta, imar ve fen
    maktadır.                      işleri, halkla ilişkiler yöneticileri için ayrı ayrı
                              uzmanlık izlenceleri sunulmalıdır.
     Yöneticiler, belediye  çalışanlarının eğiti­
    minde en çok Türk  Belediyecilik Derneğince     Alt düzeydeki  yönetici ve görevlilerin d e
    Konrad  Adenaur  Vakfıyla ortaklaşa düzenle­   yetişmeleri için çalıştıkları birimin gerektirdiği
    nen hizmetiçi eğitim izlencelerini yeğledikle­  uzmanlık  alanında daha  uzun  süreli izlence­
    rini belirtmişlerdir. İkinci sırada, TODAİE'nin, ler sunulması gerekmektedir.
    üçüncü  sırada İller Bankası'nın izlencelerine   Yerel Özerklik ve Demokrasi mi,
    değinilmektedir.  Belediyede  hizmetiçi eğitim    Yoksa  Hizmet  mi Daha  Önemli?
    izlencesi düzenlenmesini  isteyenlerin düzeyi
    oldukça  düşüktür.  Bu konuda  belediyelerin    Seçilmiş  belediye  öyneticileri, yerel hiz-
    olanaklarının ne denli sınırlı olduğunu bildik- metlerin  yerine  getirilmesine  (%  36,7  ile)
                                            İl I FR ue^ElEnLVELER^
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10