Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

atanmışlarda  seçilmişlere  göre (% 9) daha  ğinden, verimli çalışmamasından,  eğitim ye­
      yüksektir.  Buna karşılık serbest çalışanların  tersizliğinden kaynaklanan  etmenleri üçüncü
      oranı seçilmişlerde (% 84) atanmışlara göre  sırada bildirmişlerdir. Bu konuda seçilmişler
      (% 48) çok yüksektir. Bu da özel kesimde ça- ile atanmışların aynı görüşü paylaştıklan gö­
      lışanlann  y a d a kendi hesabına çalışanların  rülüyor.
      yerel siyasal yaşama  daha  çok katıldıklarına
      ilişkin yukarıda açıklanan olgularla tutarlıdır.  Belediye  çalışanlarının nitelik ve nicelik
                                açısından yeterli olmalarının, iyi yetişmiş ol­
       Seçilmişlerin  % 23'ü ilkokulu, % 10'u orta­ malarını, belediyenin seçilmiş yöneticilerinin
      okulu, % 18'i liseyi yada dengi bir okulu bitir­ çabalarından sonra ikinci sırada başarı et­
      miştir. Geri kalanlardan  önemli  bir bölümü  meni olduğunda  hem  seçilmiş, hem de atan­
      de  43'ü üniversiteyi  bitirmiştir. Atanmışlar  mış yöneticiler birleşmektedirler.
      arasında  %  45'i Üniversite bitirmiştir. Atan­  Çalışanların  Eğitiminde  Karşılaşılan
      mışlarda  ilkokulu bitirmiş olanların oranı se­  Güçlükler
      çilmişlere göre oldukça  düşüktür  (% 6 dola­
      yında).                         Yöneticiler, belediye çalışanlannın  eğiti­
                                minde  çeşitli güçlüklerle karşılaştıklarını be­
       Seçilmişlerden   yaklaşık  beşte  ikisi (%  lirtiyorlar. Eğitim izlencelerini düzenleyecek,
      38'i), buna karşılık atanmışlardan  yaklaşık  bunları uygulayacak  ve eğitimde  rol alacak
                t
      beşte biri (% 19'u) oprak sahibidir.
                                eğitici kadroların azlığına birinci sırada de­
       ATANMIŞ VE SEÇİLMİŞ    BELEDİYE        ğinmişlerdir. Gerçi birbiriyle iç içe giren et­
       YÖNETİCİLERİNİN   BELEDİYECİLİK         menler olmakla birlikte, ödenek yetersizliğini
       EĞİTİMİNE  İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ          ikinci sırada engel olarak nitelendirmektedir­
                                ler. Eğitim süresince dördüncü sırada deği­
       Ö r n e ğ e giren 336 atanmış, 339 seçilmiş nilmiş olması hizmetiçi eğitim izlencelerinin
      belediye  yöneticisine  yönelttiğimiz soruları­  düzenlenmesi  açısından olumlu bir gösterge
      mıza aldığımız yanıtlardan  sağladığımız  bul­  sayılmalıdır.
      gulara dayanarak  aşağıdaki  sonuçlara  ulaş­
      mış bulunuyoruz:                    Seçilmiş  Yöneticilerin Eğitim
                                  Gereksinimleri
       S e ç i l m i ş Yöneticilerin Eğitilmesi
       G e r e ğ i                     Seçilmiş  yöneticilerin seçildikten  sonra
                                görev başlamalan  üzerine belediyecilik eğiti­
       Her iki k ü m e d e n belediye yöneticilerimiz, minden geçirilmesine ilişkin sorulara hem
      belediye çalışanları yanında  başkan,  meclis  seçilmiş, hem de atanmış yöneticilerden  alı­
     ve e n c ü m e n üyesi gibi yöneticilerini de bele­ nan yanıtlar, seçimle işbaşına gelenlerin de
     diyecilik k o n u s u n d a eğitilmelerine duyumsa- belediyecilik eğitimi gereksinmelerini de or­
     nan  gereksinimi  vurgulamaktadırlar.   Seçil­  taya koymaktadır. Görev  başındaki  seçilmiş
     miş   yöneticilerin   kendilerinin   eğitim  yöneticilerin seçimde  aday  olabilmek  için
     gereksinmelerinin   de ayırdında  bulunmaları  aday  adaylarından  "belediyecilik eğitimi gör­
     eğitime verdikleri önemi  yansıtmaktadır.     müş  olmak"  kaydının önkoşulmasına   büyük
                                çoğunlukla  olumlu yanıt vermeleri ilgi çekici­
       Eğitimin  B e l e d i y e Çalışmalarına     dir. Demokratik bir önlem olmamakla  birlikte,
       O l u m l u y a d a O l u m s u z Etkisi    seçilmişlerin ne denli bir eğitim gereksinimi
                                duyumsadıklarını   göstermek  açısından  bu
       Çeşitli sorulara aldığımız yanıtlar, eğitim  çok anlamlıdır.
     düzeyinin  belediye  çalışanlarında ne ölçüde
     olumlu, ne ölçüde  olumsuz  etkide bulundu­    İşe A d a m Alınırken Belediyecilik
     ğu k o n u s u n d a yöneticilerin birbirleriyle tutar­ Eğitimi Önkoşulu Aranmalı
     lı görüş belirttiklerini gösteriyor. Atanmış be­
     lediye  yöneticileri,  çalışanlann   eğitim    Hem  seçilmiş, hem de atanmış, yöneticile­
     düzeylerinin belediye  çalışmalarındaki  başa­  rin, verimlilik ve etkinlik açısından hizmetiçi
     rıyı olumlu y ö n d e etkilediğini yüksek bir  eğitim  gereksinimleri  yanında  daha  işe
     oranla vurgulamışlardır.              adam  alınırken belediyecilik eğitimi g ö r m ü ş
                                olmak  kaydının önkoşulmasından   yana  ol­
       Yöneticiler, belediye işlerinin daha nitelikli maları belediyecilik eğitimi veren örgün eği­
     biçimde  gerçekleştirilmesini  engelleyen  et­  tim kurumlarına duyulan gereksinimin  yeğin­
     menlerin  başında  yasaları ve akcal sorunları  liğini göstermesi açısından yeterli bir ipucu
     engel  olarak  belirtmişler, çalışanların niteli- olarak değerlendirilmelidir.
     İLLER ve BELEDİYELER               •                        243,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9