Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

•      °°           -  r r


               BELIDİYECİLİIC           EĞİTİMİNE               o ' \ r
                                                    7^
                              m m
   AYIN   YAZISI


                                        Prof. Dr. C e v a t G E R A Y
    Türk  Belediyecilik  Derneği  ile Konrad   leri, basın v e halkla ilişkiler, iktisat-maliye,
   Adenauer  Vakfı'nca desteklenen  araştırma­  hesap  işleri, hukuk, bilgisayar kullanımı gibi
   larımız belediyelerimiz gerek  seçilmiş, g e ­ konular  izlemektedir. Ayrıca,  belediye  çalı­
   rekse atanmış  yöneticileri ile çalışanlarının şanlarının eğitimi k o n u s u n d a bu d o ğ r u l t u d a
   belediyecilik alanında eğitimleri konusunda   olumlu görüşlere  sahip bulunuyorlar.
   duyumsanan   gereksinmelerini   belirlemek
   açısından ilgi çekici sonuçlar ortaya koymuş­   Sormacalarımızı  yanıtlayanların büyük  ç o ­
                                  (
   tur. Prof.Dr. Can Hamamcı'nın  eşgüdümünde    ğunluğu, seçilmişlerin  % 65'i, atanmışların %
                                     y
   ortaklaşa yürüttüğümüz  bu araştırma,  Türki­  83"ü) 30 ile 50 aşlar arasındaki orta yaşlılar­
   ye'nin çeşitli bölgelerinden değişik nüfus b ü - dan oluşmaktadır. Bununla birlikte, seçilmiş
   yüklüklerindeki 27'i 030  sayılı yasaya bağlı  yöneticilerin yaklaşık  üctebiri (%  32'i) 50
              3
   anakent ve ilçe belediyesi olmak üzere 106  yaşın üstündedir.  Kimi emeklilerin  seçilme
   belediyeden  339 elediye  başkanı ve meclis  olasılığı yüksek olduğu, çalışanların d a belli
            b
   üyesi, 336 atanmış  üst düzey yöneticisi ile bir yaştan sonra emeklilik  hakini kazandığı
                                         d
   yapılan iki ayrı soru kağıdına aldığımız yanıt­ gerçeği karşısında b u oğal karşılanabilir.
   lara dayalı bulgular iki ayrı kitap olarak yayın­
   lanmış bulunuyor.*                  Belediye  yönetiminde  bayan  yöneticilerin
                             yeterince  temsil  edilmedikleri   anlaşılıyor.
    Hem  belediye  başkanı ve meclis  üyesi  Atanmış  yöneticilerin % 14'ü bayandır.Buna
   gibi seçilmiş, h e m de başkan  yardımcısı,  karşılık seçilmiş yöneticileri arasında bayan­
                                     d
   genel sekreter, yardımcıları ve daire başkan­  ların oranı pek üşüktür (% 3.2).
   ları, müdürleri gibi atanmış belediye yönetici­  Sormacalarımızı  yanıtlayan seçilmişlerden
   lerinin yanıtlarına dayanan araştırma bulgula­
   rımızı burada özetlemekte yarar görüyoruz.   106'ı belediye başkanı, 233'ü belediye mecli­
                             si üyesidir. Atanmış  belediye  yöneticilerin­
                                             p
    Şunu  hemen  belirtmeliyiz ki belediye baş­ den büyük bölümü  (% 89'u) ersonel,   imar,
                                    f
   kanları ve meclis  üyeleri h e m kendilerinin hesap  işleri, en ve yazı işleri, zabıta müdür­
   hem  de belediye  çalışanlarının eğitimlerine  leridir. Geri kalanın bir yarısı eğitim, kültür,
   çok  sıcak bakmaktadırlar.  O denli eğitime  basın ve halkla ilişkiler birimlerinin yöneticile­
   önem  veriyorlar ki, seçimlerde aday olmak  ridir. Öbür % 5'lik bölüm de büyükşehir genel
   için belediyecilik eğitim koşulu aranması d ü ­ sekreter ya da yardımcısı, belediye başkan
                                       d
   şüncesini  uygun görenlerin oranı yanıtlayan­  yardımcısı gibi üst üzey  yöneticileridir.
   ların büyük çoğunluğunu   (% 63.4) oluştur­
   maktadır.                       Atanmış  yöneticilerin dörtte biri (°/o 24.6)
                             çalışma  yaşamına   belediyede   başlamış,
                                             k
                                i
    Belediye  başkanlarının ve meclis üyeleri­  beşte kisinden  ç o ğ u (% 41'i) a m u kesimin­
   nin % 94.6 gibi çok büyük  çoğunluğu  seçil­  den belediyeye  geçmiştir. Seçilmiş  yönetici­
   dikten hemen  sonra  belediyecilik eğitimin­  lerin büyük çoğunluğu (% 79'u) kendi hesabı­
   den geçirilmelerini istemektedirler. Seçilmiş  na  çalışmakta  idiler. Atanmışlarda  kendi
   belediye yöneticilerinin eğitilmelerini istedik­ hesabına çalışanların oranı % 15.6'dır. Esnaf,
   leri konuların başında  "belediye  yönetimi"  tüccar, sanatkarların, serbest meslek  sahip­
   gelmektedir.  Belirtiliş ve öncelik sırasıyla lerinin belediye yönetimine katılabilme olası­
   bunu, İmar, Çevre, Kamu  Yönetimi, Özlük İş-  lığının yüksek olduğunu göstermektedir.  Se­
                             çilmişlerin o/o 6'ı, atanmışların % 18'i özel
    Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, Belediye Başkanları ve Be­ kesimde çalışmaktaydı.
    lediye Meclis Üyeleri, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad
    Adenauer Vakfı Mahalli idareler Araştırma, Geliştirme Merke­ Belediye yönetimine işçi kesiminden gire­
    zi Yayını. Ankara, 1994.
                             bilenlerin oranı h e m atanmış h e m d e seçil­
    GERAY, Cevat ve HAMAMCI, C a n Belediyecilik Eğitimi, mişler arasında ç o k düşüktür (sırasıyla % 2
    Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı ortak
    yayını, 1994. Ankara              ve 3). Memurluk  yaklaşık  %  45 oranında

   242                        =  ^     r . . = . . . r ^ ^ : ^ tlER BELEDİYELER
   1   2   3   4   5   6   7   8