Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL: 50                 HAZİRAN  - T E M M U Z 1994          SAYI : 584 - 585

           OD mu
                      S         Belediye Yöneticilerinin Belediyecelik Eğitimine ilişkin ..242
                                Görüş ve Önerileri.
                                Prof.Dr. Cevat GERAY
    I     Türk Belediyecelik Derneği Adına     Belediye Başkanlığı ile Milletvekilliği Biriikte Yürütülebil- ..248
                Sahibi
                                melidir.
                                Em. Vali Fethıi AYTAÇ
              Dernek Başkanı          Devlet Planlama Teşkilatının Kalkınmada Öncelikli Yöre­
                                        İl Özel İdarelerine Yardımları.
                                lerdeki Belediyelere ve
             Niyazi BAHÇECİOĞLU          Em. Vali Orhan PİRLER              251
                                Belediye Zabıta Personelinin Yıllık İzin Süreleri.
                                Em Vali Celal GÜVENÇ               255
           Yazı İşleri Sorumlu Müdürü       Belediye Başkanlarının Disiplin Cezası Yetkileri.
               Raif OKTAY           Em. Vali Şevki PAZARCI             ..258
                                Belediye Kanun Tasarısı Üzerine.
                                Vali Ahmet ÖZER                 261
           Yayın ve Danışma  Kurulu
                                Demokrasi Açısından Yerel Yönetimler ve İl Özel idareleri­
              Av. Engin AYDIN           nin Geleceği.
            Yük.Mimar Sezar AYGEN         Dr Mustafa TAMER                256
                                Belediyelerin 1993 Yılında Mülkiye Müfettişlerince Yapılan
              M. Argun ERSÖZ           Teftişlerin Değeriendirilmesi.
             Prof.Dr. Cevat GERAY         Mahmut ESEN                   270
              Yiğit GÜLÖKSÜZ           Çocuk ve Genç Sporcularda Beslenme.
                                Hasan RÜZGAR                   287
             Yılmaz GÜMÜŞBAŞ
                                Ödenmeyen SSK Primlerinin Gider Yazılamıyacağı.
            Oral KARAOSMANOĞLU           Mehmet CAN                    289
             Prof.Dr. Ruşen KELEŞ         Uluslararası Yerel Yönetimlerden Haberler.
                                TBD                       ..291
               Raif OKTAY
                                Dernekten Haberler.
               Orhan PİRLER           TBD                       ..293
             Prof.Dr. ilhan TEKELİ        Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
             Prof.Dr. Nuri TORTOP         Em. Vali Fethi AYTAÇ               295
             Teoman  ÜNÜSAN           Belediyelerimize Tamim.
                                TBD                       319
           Dernek Genel Koordinatörü           İLLER   VE   BELEDİYELER
               Raif OKTAY
                                  A Y L I K İLİM V E M E S L E K DERGİSİ

             Yayın Yönetmeni
               Seyit KARSLI               Türk Belediyeciliğinin ilk ve ek dergisi
                                                t
                                  BelediyelIrimizIn hukuksal, mali ve teknik konuları­
              YÖNETİlV! YERİ             na ilişkin sorunlarda,
         Mlthatpaşa Cad. No: 45/2 - Ankara        Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde.
                                                   Bayrak,
                                                       Fors,
                                                 Şilt,
          Tel: (312) 431 67 40 - 431 67 42       Belediyelerimize ilişkin her türlü yardımcı olmak.
                                    ve
                                          yapılmasında
                                 Flama
                                      A m b l e m
             435 98 11 -435 98 14
                                 Belediyeciliğin
             Fax: (312) 432 38 33          da,      ve şehirciliğin ilerlemesi k o n u l a n n -
           Misafirhane: Selanik Cad. 57         Belediye m e v z u a t l a n n a ilişkin yayın ihtiyaçlannın
          Tel: (312) 425 00 03 - 425 00 31       karşılanmasında.
         Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.       Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar, k o n ­
                                 feranslar ve s e m p o z y u m l a r d ü z e n l e n m e s i n d e
       Konrad Adenauer  Vakfı katkısıyla basılmıştır.
                                 Belediye etkinliklerinin tanıtımında, u z m a n k a d r o s u
                                   t
                                 ile üm Belediyelerimizin hizmetinde.
                BASKI                Dergi Yayın ve Danışma Kurulu, a y n c a Vere!
         SİSTEM  OFSET Basım Yayın  Sanayii       Yönetimlerimizin hizmet ü r e t m e ve mali kaynaK
                                 y a r a t m a y a yönelik şlevlerinde katkı sağlayacak
                                          i
            Tel: 229 18 81 - 231 32 57
                                        projeler üretecektir.
    K A P A K : K. A T A T Ü R K
   1   2   3   4   5   6   7