Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

kanlığı bir şahıs uhdesinde  birleşemez. Bu den   Sayın Melih GÖKÇEK,  Ankara  Büyükşe-
      niteliği haiz bir kimse belediye başkanlığına  hir Belediye Başkanlığını  kazandı.  Seçimi
      veya belediye  meclisi üyeliğine seçildiği tak­ kaybedenlerden  Sayın  Ali DİNÇER,  sessiz
      dirde, seçim sonucunun  kendisine  tebli edil­ sedasız Parlamentoya  döndü; Sayın Işın ÇE­
      diği tarihten itibaren 15 g ü n zarfında tercih LEBİ, esasen istifa etmiş d u r u m d a olduğu
      hakkını  kullanmazsa   belediye  başkanlığını  için parlamentoya  devamsızlık  etti. Sayın B.
      veya belediye  meclis üyeliğini reddetmiş sa­  DALAN,  Meclise dönmiyeceği   yolunda  be­
      yılır. (Fıkra 1)."                 yanda bulundu. Sayın  Melih GÖKÇEK  ise Be­
                                lediye Başkanlığını tercih ettiğini tekrarlıya-
       2972   sayılı  Kanun,   madde   17   rak istifa etmesine  yasal  olarak  gerek
                   3
       (28.12.1993  g ü n v e 959 sayılı Kanunla  olmadığı yolundaki görüşünde  ısrar etti.
       değişik)
                                  Buna karşılık T B M M Başkan Vekili Sayın
       "Milletvekilleri, belediye  başkanları,  il  Kamer  GENÇ  ve bazı seçmenler  Anayasanın
      genel meclisi v e elediye  meclis üyeleriyle  aktardığımız  hükümlerine  dayanarak   önce
                b
      muhtarlar, mahalli  idare seçimlerinde  aday­  Ankara  İl Seçim Kuruluna, daha  sonra d a
      lıklarını koyabilmek veya  aday  gösterilebil-  Yüsek  Seçim  Kurulu'na  başvurarak  Melih
      m e k İçin görevlerinden istifa etmek zorunda  GÖKÇEK'in  seçim tutanağının verilmemesini,
      değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, verildikten sonra da iptalini, istediler.
      il genel meclisi v e belediye meclis üyeliğiyle
      muhtarlık  bir şahıs  uhdesinde  birleşemez.    Bu arada T B M M , Mart ayı sonlarında yap­
      Bu görevlerin birisinde bulunanlardan  bir di­ tığı oylamada İşın ÇELEBİ'nin istifasını kabul
      ğerine seçilenler, seçim sonuçlarının  kendi­  etmediği gibi Nisan ayı sonlarında yaptığı oy­
      lerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün lama ile de Bedrettin DALAN'ın istifasını d a
     içinde  tercih haklarını kullanırlar. Bu süre  kabul etmedi.
     içinde  tercih haklarını kullanmıyanlar  seçil­
     dikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar."      Yüksek  Seçim  Kurulu ise, 19 Nisan 1994
                                tarih ve 21910 sayılı Resmi Gazete'de yayın­
       G ö r ü l d ü ğ ü gibi;              lanmış, 12 Nisan 1994 tarih ve K.No. 917 İti­
                                raz No. 841 sayılı kararı ile, T B M M Başkan V.
       Anayasamız,   milletvekilliği ile bağdaşamı-  Kamer  GENÇ  ile başkaca seçmenlerin  yap­
     yacak  bir ö r e v e getirilenlerin üyeliklerinin tıktan ve Melih GÖKÇEK'in  tutanağının iptali
            g
                    t
     d ü ş m e s i için Meclis üye am sayısının yarı­ isteği ile ilgili olarak, seçim kurullarına düşen
     sından  bir fazlasının, dolayısıyle üyelik san­ görevin seçim  işlemlerinin düzen ve dürüst­
            o
     dalyesi 4 5 0 lan T B M M ' n d e 226 milletvekili­ lük içinde yürütülüp sonuçlandırılması oldu­
     nin, karar vermesini gerekli görmektedir.     ğunu,  b u görüş  içinde Melih  GÖKÇEK'e
                                seçim sonuçlarına  uygun  olarak tutanak ve­
       Öte y a n d a n Belediye Kanunu ile mahalli
     seçimlere  ilişkin kanunun ilgili maddeleri be­ rildiğini, onun milletvekilliğinden düşürülüp
     lediye  başkanlığına   seçilen  milletvekilinin  düşürülmemesi   konusunun   ise Anayasamı­
     s e ç i m sonuçlarının tebliğinden itibaren 15   za göre TBMM'ni  ilgilendirdiğini vurgulayan
     gün zarfında  tercih hakkını kullanmasından    bir kararla başvuruları reddetti.
     söz etmektedir.
                                           r
                                  Konu, bu arara ağmen   kapanmadı.  Geç­
                                       k
                                mişte  yaptığı Sosyal  Hizmetler  v e Çocuk
       (Başta T B M M Başkanı  olmak  üzere, bazı
     y o r u m c u l a r A n a y a s a h ü k m ü n e dayanarak Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü sırasın­
     başlangıçta  milletvekillerinin istifa etmeden  da usulsüz  alımlar yapılarak Devleti zarara
     belediye başkanlığına  aday  olamıyacaklarını  soktuğu  yolunda  düzenlenen   sonuşturma
                    2
     ileri sürmüşlerdir. 1580 ve 972 sayılı kanun­  dosyaları seçimler öncesi Yüce Meclise  gön­
                                       A
     lara dayanan  y o r u m c u l a r İse, elediye baş­ derilmiş v e nayasa v e Adalet Karma Ko­
                       b
     kanlığına seçilen  milletvekilinin tercih hakkını misyonuna  intikal ettirilmiş bulunan Melih
                                                k
     kullanmasıyla  kanun  h ü k m ü n ü n yerine geti­ GÖKÇEK ile ilgili olarak s ö z onusu Komis­
                                        s
     rilmiş olacağını, ayrıca istifa byanına gerek  yon Nisan  ayı onlarında  yaptığı toplantıda,
                   t
     olmadığını,  T B M M ' n e bir ercihten bilgi veril­ oy çokluğu ile Sayın Melih GÖKÇEK'in bele­
     mesinin  üyeliğin s o n a ermesi için yeterli ol­ diye başkanlığını tercih ettiği yolundaki b e ­
     d u ğ u n u fade etmişlerdir.)            yanları karşısında milletvekilliğinin düştüğü
          i
                                karanna  vardı.
      Seçim Sonrası Gelüşmeler
                                 (Böylece  bu karar Genel Kurulca  d a b e ­
      27 Mart seçimleri s o n u n d a Refah Partisin­ nimsendiği takdirde milletvekilliği dokunul-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15