Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

AĞUSTOS-EYLÜL'93   • İLLER ve BELEDİYELER
         GEÇİCİ İŞÇİ KİMDİR?            baytariye, idari, teftiş, belediye zabıtası ve
                               itfaye memurları ile ketebe (katipler) müs­
         Ülkemizde  geçici işçi, daimi işçi ve
                                      "amele"
                                                   yer
                                               h ü k m ü
       mevsmlik işçi konularmda bir kavram ka­  tahdemler ve Buradaki bulunur, deyimi "işçi"
                                           amele
                               almaktadır.
       rışıklığı bulunmaktadır.
                               anlamında kullanılmıştır. Demekkl beledi­
                                  l
         Herşeyden önce, geçici işçi, daimi işçi yelere üzumu kadar işçi kullanabilirler ve
       ve mevsinlik işçi deyimleri, 1475 sayılı iş çalıştırabilirler.
       Kanununda  yer almamaktadır. Buna mu­
       kabil 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü     Aynı maddenin son fıkrasında, "Bun­
       Hakkında  Kanun Hükmünde   Kararname­    ların adet, maaş ve kadroları bütçe ile tes-
       nin 11/c maddesinde "sürekli işçiden" ve  bit ve tastik olunur" h ü k m ü bulunmakta­
       bunlara  kadro alınmasından  bahsedil­   dır. Sayın Fethi Aytaç, bu h ü k m ü n yürür­
       mektedir.                    lükte olmadığı kanaatindedir. Bu hususta
                               İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
         Ayrıca, Bakanlar Kurulu Karanyle yü­   Müdürlüğü  Başkontrolörü sayın Deniz Sa­
       rürlüğe giren, "Kamu Kurum ve Kuruluşla­  yın, "kanaatimce, bu h ü k m ü n tümüyle
       rının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak yürürlükte olup olmadığı tartışmalı bir
       Alınacaklar Hakkında Uygulanacak  Sınav   konudur. Ancak, uygulamada  geçici işçi
       Yönetmeliği"nin 12/d maddesinde,  mev­    çalıştırılmasının belediye meclisinin yetki
       simlik işçiden, geçici işçiden, muayyen sü­ ve görev alanı dışına taşındığı -ya da dı­
       reli işçiden bahsedilmektedir. Fakat, bun­ şında bulunduğu- hususunu  belirtmekle
       ların tanımı bulunmamaktadır.         yetinmeyi uygun buluyorsak  da" kanaatini
          1475 sayılı İş Kanununun 8 nci mad­  taşımaktadır. Kanaatimce bu madde  yü­
       desi işleri sürekli ve süreksiz olmak üzere rürlüktedir. 657 sayılı Devlet Memurları
       ikiye ayırmaktadır.              Kanunu  ve 190 sayılı K.H.K. ile getirilen
                               hükümler,  bu maddeyi tamamlar  mahi­
         Nitelikleri bakımından en çok 30 iş  yettedir. Belediye meclisi bütçeye işçi üc­
       günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla reti koymadığı takdirde işçi çalıştırmak
       sürenlere sürekli işçi denir.        m ü m k ü n değildir. Belediye meclisinin
         Bu anıma  uygun olarak, uygulamada   bütçeye koyduğu ödenek gereğince geçici
           t
       işçiler, daimi işçiler ve geçici işçiler diye ve daimi işçi çalıştırmak mümkündür.
       ikiye ayrılmaktadır.                Belediyelerde ne kadar geçici işçi ça-
         En çok 30 iş günü çalışma işçilere de lıştınlabileceği lüzumunu kim takdir ede­
       geçici işçi denilmektedir.          cektir?
         Hemen  şunu belirtelim ki, yargı or­    Belediye meclisinin bütçeye koyduğu
       ganları, belediyelerin sürekli çalıştırdık­ ödenek gereğince, belediyelerde geçici işçi
       ları geçici işçileri, sürekli işlerde çalışan­ çalıştırılması belediye başkanlarının tak­
       ların yararlandığı haklardan istifade ede­ diri ve yetkisi içerisindedir. Belediye baş­
       bileceklerine karar vermektedirler. Örnek  kanı bu yetkisini birim amirlerine devre­
       bir yargı kararına göre, belediyede geçici debilir.
       işçi olarak işe alınıp uzun süre çalıştıktan
       sora, işlerine son verilenlere, belediyece   Belediye bütçe kararnamelerine bağlı
       kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı öde­  (R) cedveUne göre, daimi işçilere 130 İşçi
       mekle  yükümlü  tutmuştur.  (Y. 9. D   ücretleri ayrıntı kodu, geçici işçilere 390 Di­
       18.3.1991 gün e. 1990/ 12797 K. 1991/   ğer hizmet alımları ayrıntı kodu gereğince
       6008)                      ödeme yapılır.
                                 Belediye meclisleri işçilere ödeme yap­
         BELEDİYELERDE     GEÇİCİ  İŞÇİ     mak için bütçeye ödenek koyarken, beledi­
          ÇALIŞTIRILMASI:              yenin çalıştıracağı geçici işçi sayısına bir
                               sınırlama getirebilir. Bu sınırlama hakkın­
          1580 sayılı Belediye Kanununun 88   daki hüküm  bütçe  kararnamesinde  yer
       nci maddesinde, belediye baş amirleri sa­ alırsa, belediye başkanı veya yetki verdiği
       yıldıktan sonra, bunların emri altında lü­ birim amirleri, bu sınırlamaya uymak zo­
       zumu  kadar yazı ve hesap, fen, sıhhat.  runda kalırlar, biz bu kanaatteyiz.
                                 Bütçe Kanunlanyle, geçici işçi çalıştı­
       (1) Fethi Aytaç Açıklamalı Belediye Kanunu s. 678 rılmasına nasıl bir sınırlama konuluyorsa,
       (2) Deniz Sayın Çağdaş Yerel Yönetimler D.S. 52 belediye meclis kararlarıyle de, belediyeler-

       302
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13