Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

İLLER ve BELEDİYELER  • AĞUSTOS-EYLÜL'93


       BELEDİYELERDE           ISCI   ÇALIŞTIRILMASI


                  (GEÇİCİ     İSÇİ)   n

                         II
                                          Orhan PİRLER
                                            Emekli Vali      GIRIŞ :                  masının mümkün  olmaması, belediyelerde­
      Belediyeler, beldenin güzelleşmesini   ki para sıkıntısını meydana getirmektedir;
    sağlamakla  ve belde halkınm  mahalli,     Şunu da ifade edelimki, bazı belediye­
   müşterek  ve medeni ihtiyaçlarmı karşıla­  lerde fazla geçici işçi çalıştırılması, az da
       y
   makla ükümlüdürler.  Belediyeler bu kamu   olsa para sıkıntısına sebep olmaktadır.
   hizmetlerini yaparken memur,  sözleşmeli
   personel, ve işçi çalıştırmak zorundadırlar.    Belediyelerde fazla geçici işçi çalıştırıl­
                           ması, personel  alımındaki formalitelerin
      Anayasa'nın  128 nci maddesinde.    çokluğundan,  politik nedenlerden, hemşe-
   Devletin, kamu istisadi teşebbüsleri ve di­ rilik gajTetkeşliğinden, kaynaklanmakta­
   ğer kamu  tüzel kişilerinin (belediyeler ve dır.
   katagoridedir) genel idare esaslarına göre    Belediyelerde kadro standardına gidil­
   jairütmekle yükümlü  oldukları kamu hiz­  mediği sürece, bu durum devam edecektir.
   metlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev­
   ler, memurlar ve diğer kamu görevlileri
   eliyle görülür                   İŞÇİ KİMDİR?
      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu­     Bazı kanunlarımızda  işçi tanımına
   nun 4 ncü maddesinde, kamu hizmetlerinin   rastlanmaktadır
   memurlar,  sözleşmeli personel ve işçiler
   vasıtasıyle yapılacağı öngörülmüştür.       1475 sayılı İş Kanununun 1 nci mad­
                           desine göre, "Bir hizmet akdine dayanarak
      Aynca, 1580 sayılı Belediye Kanunun  herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan
   88 nci maddesinde, belediyelerde lüzumu   kişiye işçi denir."
   kadar  "amele"  çalıştırılabileceği hükme
   bağlanmıştır. Buradaki "amele" deyimi "iş­    2821 sajalı Sendikalar Kanununun 2
   çi" anlamında kullanılmıştır. Çünkü 1930  nci maddesine göre", İşçi, hizmet akdine
   3allannda işçiye "amele" deniliyordu.     dayanarak çEilışanlara denir.
      Bugün çoğu belediyelerde bir para sı­   506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu­
   kıntısı bulunmaktadır. Bazılarına göre, be­ nun 2 nci maddesine görede, "Bir hizmet
   lediyelerde fazla sayıda geçici işçi çalıştırıl­ akdine dayanarak, bir veya birkaç işveren
   ması, belediyelerdeki para sorununun kay­   tarafından çalıştırılanlar, işçi sayılırlar"
   nağını oluşturmaktadır. Bunlara göre, be­    Bu anımlardan  da anlaşılacağı veçhile,
                               t
   lediyelerde fazla sayıda geçici işçi çalıştırıl­ bir kişinin işçi sayılabümesi için bazı şartlan
   ması, gider arttırıcı bir faktör olarak kabul taşıması gerekmektedir. Bu şartlar:
   edilmektedir. Basına yansıdığına göre, fazla
   işçi çalıştıran belediyeler, işçilerine zama­  - Bir hizmet akdine göre çalışma,
   nında ücret ödeyememektedir.            - Ücret karşılığında çalışma,
      Kanaatımıza göre, çok az sayıda bele­   - Herhangi bir işte çalışma,
   diye hariç, belediyerin öz kaynak gelirleri­
   nin az olması, memur aylıkları katsayısı    dır.
   artışına ve enflasyona göre kaynak yaratıl­   Bu şartlan aşıyan kişilere işçi denir.
                                   t
   (*) Bu yazının birinci kısmı Dergimizin 571. sayısında yayınlanmıştır.

                                               301
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12