Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

AĞUSTOS-EYLÜL'93 • İLLER ve  BELEDİYELER
         "Belediye meclis ve encümenlerinin   para cealan 1.500.000 x 8 = 12.000.000 TL
      kendilerine kanun, nizam ve talimatname­   ile 75.000.000. x 3 = 600.000.000 TL ara­
      lerin verdiği vazife ve selâhiyet dairesinde sında değişmekte ve aynı madde uyarınca
      ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket fillerin tekrarı halinde para cezalarının bir
      edenlerle belediye kanun ve nizam ve tali­ kati artırılarak uygulanması gerekmekte­
      matnamelerin  men veya emrettiği filleri iş­ dir.
      leyenlere veya yapmayanlara 50 liraya ka­
      dar hafif para cezası tertibine..." belediye   c) Kıyı kanunu hükümlerine  aykın
      encümenleri yetkili kılınmıştır.        hareket edilmesi
         Para cezası miktannı belirleyen 1608    4.4.1990 gün ve 3621 sayıh Kıjn Ka­
      sayılı Kanunun  değişik birinci maddesi   nununun,  ceza hükümleriyle ilgili 15 nci
      1940 yılında yürürlüğe girmiş bulunduğu­   maddesi uyarınca;
      na göre, 3506 sayılı Kanunun ek maddesi
      1 /b hükmü  uyarınca, misli uygulamasında     "aa) Kıyıda ve uygulama imar planı
      50  liranın 120 katı alınmak suretiyle   bulunan sahil şeriüerinde;
      50x120=6000  TL. temel para cezası tespit
      edilmektedir. Ancak Kanunda sözü geçen      1- Duvar, çift, parmaklık, tel örgü,
      para cezası yetkisi 50 liraya kadar olduğu­ hendek, kazık ve benzeri engelleri oluştu­
      na göre, misil uygulaması sonucu buluna­  ranlara kum, çakıl alan ve çekenlere 5 mil­
      cak temel para cezası 5000 liradan az ve yon lira,
      6000 liradan çok olmayacaktır
                                 2. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirle­
         1993 yılı Bütçesiyle memur maaş kat­   tici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve ar-
      sayısı 740 olarak tespit edilmiştir. 3506 tikları dökenlere 10 milyon lira,
      sayılı kanundaki 84 rakamına göre artış
      740-84=656  olduğundan  ve her 75 puan     3 - Ki3ayı değiştirecek boyutta kazı,
      artış biri birim olarak kabul edildiğinden yapan, kum, çakıl alan veya çekenlere 50
      birim sayısı 656:75=8.74 olarak bulundu­   milyon lira,
      ğundan, küsurlar dikkate alınmamak su­
      retiyle 8 birim elde edilmiştir.          bb) Bu kanun  kapsamında  kalan
         Aynca, 3506 sayıh keınunda Bütçe ka­  alanlarda kanun hükümlerine uyulmadan
      nunundaki puan artişlan esas alındığından    ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı olarak
      1993  3^11 Temmuz ayında memur  maaş    yapılan yapıların sahiplerine ve müteahhi­
      katsa)asındakl artiş hesaba katılmayarak,  dine, 3194 sayıh İmar kanununda öngörü­
      belediye yasaklanna aykın hareket edenler  len para cezalanmn İki misli para ceası ve­
      hakkında 5000x8+ 40.000 TL ile 48.000 Tl    rilir.
      para cezası uygulanması gerekmektedir.
                                Ancak, ruhsata bağlanması  mümkün
         b) İmar Kanununu hükümlerine  aykırı   olmaması  nedeniyle 3194 sayılı İmar Ka­
      hareket edilmesi                nununun  öngördüğü  süre içerisinde yapı­
                              sını yıkandan tahakkuk ettirilen para ceası
         3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Ka­ alınmaz.
      nununun 42 nci maddesinde  hangi hallerde
      ne kadar ceza uygulanacağı belirtilmiştir.    Para cezası, ilgisine göre doğrudan
      Uygulanacak  cezalar 500.000  lira ile  doğruya Vali veya Belediye Başkanı tara­
      25.000.000  lira arasında değişmektedir.   fından verilir..."
      AjTiı maddeye göre kanunda belirtilen fiil­
      lerin tekrarı halinde para cezalarmm bir kat     3506 sayılı Kanundan sonra 4.4.1990
      aktırılarak verilmesi gerekmektedir.      tarih ve 3621 sayıh "Kıyı Kanunu" 1990 yı­
         İmar kanunu 1985 yılında yürürlüğe   lında yürürlüğe girdiğinde memur maaş
      girdiğinden, 3506 sayılı Kanunun ek madde   katsayısı 255 iken 1993 yılında Bütçe Ka­
      1 /b gereğince para cezalarının 3 misli alın­ nunun ile 740 a yükseltilmiştir. Bu du­
      mak suretiyle temel para cezası miktarları  rumda  740-255=485  puan  memur  maaş
                                        6 adet tam
                              katsayısı
                                             75
                                               olduğun­
                                   artişında
      1,5 milyon ile 75 milyon arasında tespit
                                         edildiğinden;
                                      elde
                                               Kıyı Ka­
      edilmektedir.                  dan ve 6 birim nci maddesinde belirtilen
                              nununun
                                    15
         1993 yılında Bütçe kanununda memur    miktarların 6 katı alınmak suretiyle 1993
      maaş katsayısının artırılması nedeniyle 8  yılında 30 milyon, 60 milyon ve 300 milyon
      birim elde edildiğinden, 1993 yılında imar olmak üzere para cezası uygulanacaktir.
      300
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11