Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İLLER ve BELEDİYELER •  AĞUSTOS-EYLÜL'93
    nat kabilinden olup mütezayit nispeten tabi nununda  belirlenin katsayı miktarlannda
    bulunan  para cezalan hariç olmak üzere,  arürma  yapıldığı taktirde birim sayısının
                 ü
    kanun ve tüzüklerde alt ve st smırları veya tespitinde başlangıç olarak o kanunun yü­
    bunlardan biri gösterilen veya hiç gösteril­ rürlüğe girdiği tarihteki Bütçe Kanununda
    meyen veya sabit bir rakam olarak gösteril­ geçerli olan Devlet memurlan aylıkları kat­
    miş bulunan  para cezalanndan (idarî ve  sayısı esastır.
    disiplin para cezalan dahil):
                               Ek Madde 3 - Kanunlarda alt ve üst
       a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk  sınırlarından biri veya bunlardan her ikisi
    kurulduğu  tarihten önce yürürlüğe girmiş  gösterilmemiş olmakla birlikte, alt ve üst
    bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı  sınırlan arasında uygulama  yapılmasını
    olup da daha sonraki tarihlerde Türkiye  gerektiren nitelikteki para cezalarının alt ve
    Büyük  Millet Meclisince miktanna doku­   üst sınırlannın tespitinde bu-Kanunun 19
    nulmamış  olan para cezalan üçyüz misli­  ve 24 üncü maddelerindeki alt ve üst sınır­
    ne,                       lar esas alınır.
       b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tara­   Ek Madde 4 - Hükmedilecek ağır ve
    fından kabul olunup da;            hafif para cezaları; bu Kanunun 19 ve 24
       1- 31.12.1939 tarihine kadar yürürlü­ üncü maddelerindeki alt sınırları gösteren
    ğe girmiş bulunan kanunlardaki para ceza­   miktarlann. Ek 2'nci maddeye göre bulu­
    lan yüzseksen misline,            nacak birim sayısıyla çarpımı sonucu elde
                            edilecek miktarlardan az olamaz.
       2 - 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945
    tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan     Ek Madde 5 - Para cezasının üst sını-
    kanunlardaki para cezalan yüzyirmi misli­  nnın gösterilmemiş olması halinde hükme­
    ne,                       dilecek ağır ve hafif para cezalan, ilgisine
                            göre bu Kanunun  19 ve 24 üncü maddele­
       3 - 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959   rindeki üst sınırlan gösteren miktarlann Ek
    tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan-  2 nci maddeye göre bulunacak birim sayı­
    lardaki para cezalan altmış misline,      sıyla çarpımı sonucu elde edilecek miktar­
       4 - 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970   ları geçemez."
    tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan
    kanunlardaki para cezaları otuz misline,     Ancak, Türk Ceza Kanununda  deği­
                            şiklik yapan 6.12.1989 gün ve 3591 sayıh
       5 - 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977   Kanunla  3506 sayılı Kanuna eklenen ek
    tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan   madde  2 nin birinci fıkrasında yer alan 30
    kanunlardaki  para cezalan onsekiz misli­  rakamı 75 olarak değiştirilmiş ve bu suret­
    ne,                       le, memur maaş  katsayısının artıniması
                            halinde Bütçe Kanununda her 75 puan ar­
       6 - 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980
    tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan   tışı bir birim olarak kabul edilmiştir.
    kanunlardaki para cezaları altı misline,
                               2- 1993 yılında Belediyelerde
       7 - 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987
    tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan       uygulanacak  idarî para cezaları
    kanunlardaki para cezaları üç misline,       Belediyelerde 12 ayrı konuda kanun­
       Çıkanimıştır.               lara dayanılarak idarî para cezası uygula­
                            ması yapılmakla beraber, konunun aydın­
       Ek Madde 2 - Bu maddenin yürürlüğe   latılmasına yardımcı olmak üzere 3 tanesi
    girdiği tarihten itibaren Ek 1 inci madde örnek olarak alınmıştır. Bunlardan ilk ikisi
    kapsamına  giren para cezalan; 1988 yılı  misil uygulamasına   tabi bulunmakta,
    Bütçe  Kanununda  84 olarak belirlenen   üçüncüsünde  ise misil uygulanmamakta­
    memur  maaş  katsa3asının artırılması ha­  dır.
    linde Bütçe Kanununda her 30 puan artış,
    bir birim olarak kabul edilerek, ek 1 inci  a) Belediye asaklarına aykırı hareket­
                                    y
    maddeye göre tespit edilen ceza miktarları­ ler
    nın bulunacak birim sayıyla çarpılması su­
    retiyle belirlenir.                 Belediye cezalarına ilişkin 1608 sayılı
                            Kanunun  15 Mayıs 1930 tarihinde kabul
       Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih­  edilmiş ve birinci maddesi 3.1.1940 tari­
    ten sonra kabul edilecek kanunlardaki para   hinde değişikliğe uğramıştır. Bu madde
    cezalan için de, müteakip jallar. Bütçe Ka­ uyannca;

                                                299
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10