Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

AĞUSTOS-EYLÜL'93  • İLLER ve BELEDİYELER
         AYIN                  YAZISI


           1993     YILINDA      BELEDİYELERDE           İDARÎ


            PARA     CEZALARININ UYGULANMASI


                                             Şevki PAZARCI
                                                Emekli Vali          GİRİŞ                   lanmasına ilişkin başlıca hükümleri aşağı­
                               ya ajnıen alınmıştır.
          Para Cezalarının artırılmasıyla ilgili
       1988 yılında yapılan değişiklikten sonra,    765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı
       ceza miktarlarının tespitinde sık sık hatalı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna
       işlemlerle karşılaşılmaktadır.         Bazı Maddeler ilâve Edilmesine, 647 Sayılı
                               Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı
          Konunun, genel hatlarıyle ele alınarak Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına  ve
       aydınlatılması ve hatalı işlemlerin önlen­ 10.6.1949 tarihli 5435 sayılı Kanunun yü­
       mesi amacıyla aşağıdaki başlıklar altında  rürlükten kaldırılmasına Dair Kanun
       incelenmesi uygun görülmüştür.
                                      (İlgili Maddeler)
          1 - 3506 ve 3591 sayılı kanunların     Kanun  No: 3506,  Kabul  Tarihi :
           idarî ve para cezalarıyla ilgili   7.12.1988
           hükümleri
                                  Resmi Gazete  : 14.12.1988 - Sayı
          Paranın satın alma gücünde görülen   20019
       değer kayıpları karşısında uygulanan para    Madde 2-765 sayılı Türk Ceza Kanu­
       cezalan etkinlik ve caydırıcılık niteliklerini nunun 19 ve 24 üncü maddelerinin birinci
       kaybetmektedir.
                               fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değişti­
          Bu durum suç ve ceza arasında bu­  rilmiştir.
       lunması gereken hassa dengeyi bozmuş ve     Ağır para cezası, yirmibin liradan yüz-
       ceza adaleti yönünden bazı sakıncaların   milyon liraya kadar tayin olunacak bir pa­
       dogmasına yol açmışür.            ranın Devlet Hazinesine  ödenmesinden
          Kanunlarda yapılan değişikliklerle sa­ ibarettir. Nisbi para cezasının yukarı sının
       kıncaların giderilmesine çalışılmışsa da,  yoktur.
       kanunların hazırlanıp yürürlüğe konulma­
                                    para
                                               liradan
                                  Hafif
                                           beşbin
                                       cezası,
       sının belli usullere bağlı olması ve belirli bir milyon liraya kadar tayin olunacak bir on-
                                                   pa­
       zamana ihtiyaç göstermesi sebebiyle gecik­
       miş olarak gerçekleştirilebilmiştir.     ranın Devlet Hazinesine  ödenmesinden
                               ibarettir.
          Paranın belli bir ölçüde satınalma gü­   Madde 4-765 sayılı Türk Ceza Kanu­
       cünü kaybetmesi durumunda  para cezala­   nuna aşağıdaki ek maddeler ilâve edilmiş­
       rının bu değer düşüşü ile orantılı ve oto­ tir.
       matik olarak artırılması için "katsayı" sis­
       temini getiren 7.12.1988 tarih ve 3506 sa­   Ek Madde 1 - Nisbi nitelikteki vergi ve
       yılı Kanunun idari para cezalarının uygu- resim cezaları, nisbi para cezaları ve tazmi-
       298
   1   2   3   4   5   6   7   8   9