Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

AĞUSTOS-EYLÜL'93  • İLLER ve BELEDİYELER
          Geçici işçiler, eğer sözleşme yapılmışsa İçişleri Bakanlığı vizesi olmaksızın sürekli
        ve sözleşmelerinde, daimi işçilere toplu  işçi çalıştırmak mümkündür. İçişleri Ba­
        sözleşmelerle tanınan sosyal yardımların   kanlığı vizesi olmaksızın sürekli işçi çalıştı­
        verilmesi öngörülmüşse, bu sosyal yardım­  rılamaz ve ödeme yapılamaz.
        ları alırlar.
                                  Daimi işçilere (R) cedvelinin "100 per­
          Bunlar dışında, geçici işçilere, İş Ka­ sonel Giderleri Harcama Kaleminin", 130
        nununun  ;                   işçi ücretleri ayrıntı kodundan ödeme yapı­
          - Takım sözleşmesi (Mad 10)       lır. Buradaki açıklamaya göre, "İş Kanunu
                                kapsamına  giren işlerde kadrolu veya 30
          - İşverenin ödeme sorumluluğu (Mad.  işgününden  fazla süreli olarak İçişleri Ba­
        23)                       kanlığının onayı alınmak suretiyle çalıştırı­
          - Ücrete ilişkin hükümler (Mad. 26, 28, lanların günlük veya gereğinde aylık ücret­
        30, 31, 33)                  leri, ek ödemeler, iş, toplu iş sözleşmesi,
                                grev, lokavt kanunları gereğince mevzuata
                       b
          - Kamu tüzel kişilerine ve unların bazı uygun olmak kaydıyle yapılacak ödemeler,
        kuruluşları ile özel sektöre ilişkin ödevler aynı ve nakdi yardımlar"a ilişkin ödemeler
        (Mad. 29)                   130 kodundan yapılır.
          - Fazla çalışma ücreti (Mad. 35, 36,   Geçici işçilere yapılacak ödemeler
        37)                       hakkında  Belediye Bütçe ve  Muhasebe
          - Cumartesi ünü  ücret (Mad. 38)    Usulü Yönetmeliğinde herhangi bir h ü k ü m
                g
                                bulunmamaktadır.  Geçici işçilere, belediye
          - Bayram, genel tatil günlerinde ka­ bütçe kararnamesine  bağlı (R) cedvelinin
        panma  (Mad. 39)               "300 Hizmet Alımları Harcama kalemi" 390
                ü
          - Hafta tatil creü (Mad 41)      Diğer hizmet alımları ayrıntı kodunun C/aa
                                bendine göre ücret ödemesi yapılır. Bu
          - Genel tatil ücreti (Mad 42)
                                bent, "30 iş gününü aşmayan sürelerde ça-
          - Hafta arasında hafta tatili (Mad. 43) lışünlan işçilerin ücretlerinin ödenmesine
                                imkan vermektedir. Aynı bendin devamında
          - Geçici işgörmezlik, (Mad. 44)
                                (Bir mali yıl içinde aralıklı olarak aynı kişiye
          - Ücret şekillerine göre tatil ücreti, 30 iş gününü aşmayan süreler için en çok
        (Mad. 45, 46)                 üç defa ödeme yapılabilir) hükmü bulun­
                                maktadır.
          - İşin düzenlenmesine ilişkin hüküm­
        ler (Mad 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, Bu hüküm, belediyelerde geçici işçi
        70)                       çalıştıniması için getirilmiş bir kısıüamadır.
          - Ağır ve tehlikeli işler, (Mad 78) Özerklikle bağdaşmayan, bir idari vesayet
                                maddesidir.
          - Ağır ve tehlikeli işlerde rapor (Mad
        79)                         Belediyeler bundan kurtulmak  için,
                                geçici işçileri 30 iş gününden fazla çalıştı­
          hükümleri uygulanır.           rarak, dimi işçilere ödenen tertipten ödeme
                                yapmaktadırlar.
          DAİMİ  ve GEÇİCİ  İŞÇİLERE
          ÜCRET  ÖDENMESİ:               GEÇİCİ  VEYA  DAİMİ  İŞÇİLERİ  -
          Belediye bütçe kararnamelerine bağlı     ASLİ V E SÜREKLİ
        (R7 cedveli, bütçe giderlerinin harcama ka­   GÖREVLERDE    ÇALIŞTIRMAK:
        lemlerinden yapılacak giderleri ve bunların
        kayıt edileceği ajn:ıntı kodlarını gösterir.   Çok az da olsa bazı belediyeler, kadro
                                alımındaki zorluklar, memurlara  ödenen
          Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetme­   aylıkların azlığı nedenleriyle, genel idare
        liğinin 188 nci maddesine göre, belediye ve esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli
        belediyeye bağlı birlik, müessese ve işlet­ hizmetlerde işçi çalıştırmaktadırlar.
        melerin atölye, şantiye ve benzeri işçi istih­
        damını zorunlu kılan birimleri için, İçişleri  Belediyelerde, genel idare esaslarına
        Bakanlığının vize edilmiş sürekli işçi kad­ göre jnürütülen asli ve sürekli görevleri daimi
        rolarına dayanarak sürekli işçi çalıştırmak veya geçici işçilere gördürmek mümkünmü-
        mümkündür.  İçişleri Bakanlığına dayana­  dür? Bu soru belediye personeli tarafından,
        rak sürekli işçi çalıştırmak mümkündür.   sıkça sorulan hususlardan biridir.

        304
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15