Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

İLLER ve BELEDİYELER  • ŞUBAT'92
    şılmasmda  yarar vardır. Örneğin, bu süre­ hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıl-
    lerden Anayasa'ya aykırılığı iptal edilmiş lık, taşlık, kayalık, sazlık, bataklık kesimin
    yasalara dayanılarak ulusal zenginlikleri­  kara yönünden doğal sınır (kıyı kenar) çiz­
    mizin yokedilmesine yolaçan iyelik eldegiş-  gisi, yani kültür arazisinin başladığı çizgi
    tirmelerinin, yabancılarca mülkedinilmesi-  arasında kalan alan (kara parçası), olarak
    nin toplum yararına aykın onanimaz yara­  tanımlanmıştır. Bu, hem daha önce bilim,
    lar, kapatılması olanaksız tüzel gedikler  adamlannca  benimsenen,  hem de önceki
    açtığı da bir gerçektir.            Yargıtay "içtihadı birleştirme" kararları ile
                            geliştirilmiş olan, 1975'te yürürlüğe konu­
       Bir başta anlatımla, kammızca, Ana­  lan ilgili yönetmelikteki (Ek 7 ve 8 yönet­
    yasa'ya aykınlığı nedeniyle iptal edilmiş bir  meliği diye bilinir) tamma uygun bir tamm-
    yasaya dayanılarak alman yapı izinlerinin  lamadır.
    "kazanılmış hak" olarak nitelendirilmesi,
    kıyı yağmacılıgımn yasallaştırılması sonu­    Anayasa  Mahkemesi'nin  söz konusu
    cunu doğurmakta, kamu  düzeni ve toplum   kararında Devletin, kullamm  ve eğenimi
    yararım ortadan kaldırmaktadır. Nasıl kıyı­ (hüküm ve tasarrufu) altında bulunan kıyı-
    da edinilmiş özel iyeliği belgeleyen tapunun lann özel iyeliğe konu oluşturmayacağı
    iptali yoluna gidilmesi gerekiyorsa, özellikle açıkça anlatılmıştır. Yüce mahkemeye göre,
    toplumun  kıyıdan serbestçe yararlanması­  kıyılar, "doğasına uygun olarak, genellik,
    na olanak vermeyen kullanımlara, yapılaş­  eşitlik ve serbestlik ilkelerine göre herkesin
    malara ilişkin izinlerin de iptali sağlanma­ kullanımına açık bulunmalıdırlar". Böylece
    lıdır. Bu durumda, iyi niyetli (!) olduğunu kararda, kıyıların hangi ilkelere göre kulla­
    yargıç önünde kamtlıyanlarm  uğradıkları   nılabileceği bu konudaki kuramsal görüş­
    bir zarar varsa bunun kamuca karşılan­   lere uygun biçimde açıkça anlatılmıştır.
    ması doğaldır. Kaldı ki yağmacılık niteliğin­
    deki girişimlerde iyi niyetin kanıtlanması    Anayasa  Mahkemesi,  sözkonusu  ka­
    güçtür. Çoğu kez bu tür izinler, çıkar kar­ rarında, kıyıların ortak kullammının dü­
    şılığında, görevlilerin yetkilerini kötüye  zenlenmesinin, yararlanmaya  ilişkin karar
    kullanmalanyla  sağlanmaktadır.        ve önlemlerin alınmasının, kamu yetkisinin
                             kullanılmasıyla olanaklı bulunduğu açıkça
                            vurgulanmıştır. Aynı bağlamda, "özel iyeliğe
       KIYININ TÜZEL    (HUKUKSAL)       dayalı bir yapılanmaya gidilemez, kıyılarda
       NİTELİĞİ                  kazanılmış hak ilkesine dayamlamaz" tüm­
                             cesi de kararda yer almaktadır.
       Anayasa Mahkemesi son karannda kı­
    yıların tüzel niteliği konusuna da açıklık   Yurttaşlık Yasası '(Medeni Yasa)'mn
    getirmiştir. İşleyimleşmenin, kentleşmenin   641. maddesinin sahipsiz şeylerle genel ya­
    yoğunlaşması, turizm ve dinlenme gereksi­   rara sunulmuş mallar için özel kurallar ge­
     nimlerinin karşılanması gibi nedenlerle de­ tirmiş olduğu belirtilen kararda kıyıların
     niz görünümlü uygur kentlerde yaşama is­   denizlerin süreği olduğu, ondan ayrılama­
    teklerinin kıyıların ve kıyılardan yararlan­ yacağı vurgulanmaktadır.
    manın  önemini  ortaya çıkardığını belirt­    Yukarıdaki açıklamalardan şu önemli
    miştir. Yüca mahkeme,  buralardan daha    ilkeleri çıkarmak olanaklıdır;
     çok kişinin yararlanabilmesi, doğayı koru­
    madaki,  doğal zenginlik ve ekonomik gizil    - Kıyılar, denizlerin bir süreği, aynimaz
     kaynak durumundaki  deniz ve göllerden,  bir parçası olarak, ÖZEL İYELİĞE KONU
     akarsulardan  yararlanmadaki  önceliğin   OLAMAZ.
     belirlenmesi konusunun "sosyal ve ekono­
                               -
                                      dayalı
                                  iyeliğe
                                Özel
     mik hak" olarak kendisini gösterdiğini be­ MAYA GİDELEMEZ.      olarak YAPILAŞ­
     lirtmiştir.
                               - Kıyılarda kazamimış hak ilkesine da­
       Kararda, kıyının deniz, göl, akarsu gibi
     her türlü su kütlesini çevreleyen kaya par­ yamlamaz,
     çası anlamına geldiği, doğal olarak uzunla­   - Kıyılar, doğasına uygun olarak, ge­
     masına ve derinlemesine iki boyut içerdiği nellik, eşitlik ve serbestlik ilkeleri gereği
     belirtilmektedir.                HERKESİN  ORTAK  KULLANIMINA   AÇIK
                             BULUNMALIDIR.
       Anayasa Mahkemesine  göre "kıyı", de­
     niz ve göllerde suların, taşkın durumları   - Herkesin  kıyıdan  yararlanmasını
     dışında, en çok ilerlediği anda belirlediği sağlamak devletin görevidir. ORTAK KUL­
     kıyı çizgisi ile, bu çizginin süreğinde kıyı LANIMI DÜZENLEMEK, YARARLANMAYA

                                                 71
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14