Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

ŞUBAT'92 . İLLER ve BELEDİYELER

        ANAYASA MAHKEMESİ'NİN                          KIYI


             KENTLERİMİZİ              YAKINDAN


         İLGİLENDİREN             YENİ     BİR    KARARI                                        Prof. Dr. Cevat GERAY
         ANAYASA'nm   Geçici 8. maddesi uya-  olmayışı, uygulamada duraksamalara  yol
       nnca seçimle gelen TBMM'nin ilk toplantı-   açmakta. En azından, toplum  düzeni ve
       sım izleyen bir yıl sonuna değin çıkartılması yaran açısından giderilmesi onarılmaz ol­
       gereken yasalardan biri de kıyılann korun­  dubittilerin yasallaşması sonucu doğmak­
       masına ilişkin yasa idi. 6.11.1983 seçimle­  tadır. Kıyı yasasında olduğu gibi, iki kez
       rinde işbaşına gelen hükümetçe sunulan   Yüce Mahkemece iptal edilen, kamuoyunda
       Kıyı Yasası tasarısı 27.11.1984'de yasama  "yabancılara mülk edindirme yasası" olarak
       organınca benimsenmiş,  1 Aralık 1984   tanınan yasaların iptaliyle ilgili olarak ön­
       günlü Resmi Gazete'de yayınlanarak  yü­   koşulla sürelerin, yalnızca Türkiye'nin de­
       rürlüğe girmiştir. 3086 sayılı yasa. Anayasa  ğil, tüm insanlığın ortak bir dogaJ zenginli­
       Mahkemesi'nin  25.2.1986 günü. E. 85/1;   ğini oluşturan Boğaziçi'nin "Sevda Tepesi"
       K. 86/sayıh kararıyla iptal edilmiştir. Yeni diye bilinen, eşsiz güzelliteki yöresi başta
       bir yasa çıkarılması için iptal karanmn  olmak üzere, pek çok bölümünün yabancı­
       Resmi  Gazete'de yayınlandığı 10.7.1986   ların iyeliğine geçirilmesi sonucunu doğur­
       gününden  başlayarak altı ayhk bir süre ve­ duğu herkesçe bilinmektedir. Konu tüze
       rilmiştir. Yaklaşık dört yıl iki ay geçmesine adamlanmızca tartışılmağa başlanmıştır.
       karşın, bir gecede yasa çıkarabilen o günün  Anayasa değişiklikleri sırasında amaca uy­
       iktidarı, nedense bu konuda isteksiz dav­ gun bir düzenleme yapılmasında zorunlu­
       ranarak  herhangi bir yasa çıkarmamış,   luk vardır. Burada konunun ayrıntılarına
       1975'li yılların yönetmeliklerine dayanan  girmeksizin gerçekçi bir çözüm getirilmesini
       bir genelgeyle yetinmiştir. Sonunda, bir  vurgulamakla yetiniyoruz.
       uzun   aradan   sonra   4.4.1990'da
       TBMM'nden  geçen 3621 sayılı yeni yasa 17
       Nisan 1990'da Resmi Gazete'de yayınlana­     Anayasa'mn  153. maddesinde  iptal
       rak yürürlüğe girmiştir.           kararlarının kesin olduğu, yasama; yürüt­
                               me, yargı organlarıyla yönetim orunlarını;
         Son yasanm kimi maddeleri. Anayasa   gerçek ve tüzel kişileri bağladığı; geriye yü-
       Mahkemesi'nin  23.1.1992 günlü,  21120   rüyemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Ayrıca,
       sayılı Resmi  Gazete'de yayınlanan  E.   Yüce yargıçlığın yasa koyucu gibi hareket
       1990/23;  K. 1991/29  Sayılı, 18.9.1991   edemeyeceği  de yazılıdır. Aynı Anayasa
       günlü kararıyla iptal edilmiştir. Kararda, maddesinde,  iptal kararlanmn Resmi Ga­
       iptal işleminin doğuracağı boşluğun niteliği zete'de yaymlanmasıyla yürürlüğe girmesi
       gözetilerek 4. maddenin iptal edilen (a)  ilkesi öngörülmüştür. "Gereken durumlar­
       bendine ilişkin iptal hükmünün yayımlan­  da" yayım gününden  başlayarak  bir yılı
       dığı 23 Ocak 1992 gününden altı ay sonra geçmemek koşuluyla iptal hükmünün  yü­
       yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Dileriz ki  rürlüğe geçeceği günü  saptama  yetkisi
       bu kez düzenlemelerin süresi içinde yapıla­ Anayasa Mahkemesine tamnmıştır. Ancak
       rak doğan boşluğun giderilmesi sağlanır.   gerekli durumların neler olacağı, hangi ko­
                               şulların gerçekleşmesine bağlı bulunduğu
         Kararın İncelemesine geçmeden Ana­   ilgili maddede açıklanmamıştır. Kıyılann
       yasa Mahkemesi'nin  iptal kararlanmn ya­  korunması, kullanılması gibi, toplum yaşa­
       yınlanmasından  sonra yürürlüğe girmesi,  mım  ilgilendiren konularda süre tamnma-
       yeni yasa çıkarılması için süre verilmesi, sının sakınccilan açıktır. 153. maddede be­
       kamu  düzenini, tüzel düzeni bozucu nite­ lirtildiği gibi, iptal kararlanmn geriye yürü­
       likteki kararların geçmişe yönelik geçerli memesi  ana kuraldır. Bu kuralın da tartı-

       70
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13