Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

İLLER ve BELEDİYELER  • ŞUBAT'92
       İşte bu tutarlar gözönünde bulundurularak  uygulanacak olan yurtdışı gündelikleri ile ilgili
    belediye başkanlarına harcırah gündeliği ödenir. 91/2580 sayılı Bakanlar Kurulu karan 25/1/
    Örneğin bürüt aylık ödeneği 3.504.100 lira veya  1992 gün ve 21122 sayılı resmi gazetede yayın-
    daha yukarı olan belediye başkanlan en yüksek  lanmışür.
    devlet memuru için öngörülmüş olan (60.000)   Aşağıya bir örneğini koyduğumuz (1) bu
    lira harcırah gündeliği alırlar. Burada sadece cetvelin geçen jniki cetvelden farkı IX sütundaki
    belideye başkanlannın almakta oldukları öde­ göstergenin 3400 olarak değiştirilmiş olmasıdır.
    neğin memur aylık tutarlanna tıpa tıp uyma­ 3400 ve daha yoksek ek gösterge öngörülmüş
    ması halinde tereddüt edilebilir. Meselâ belediye  kadrolarda bulunan memurlar IX sütunda gös­
    başkanının aylık ödeneği 1.500.000 lira ise buna  terilmiş bulunan döviz miktarları üzerinden
    üçüncü kademe olan 37.500 lira üzerindenmi yurtdışı gündeliği alacaklanna göre belediye
    yoksa dördöncü kademe olan 30.000 lira üze­ başkanlarındanda (1500-(-3400) = 4900x523 =
    rindenmi harcırah gündeliği ödenecektir. Harcı­ 2.562.700 lira ve daha fazla olanlarda IX sütun­
    rah kanununun 7'inci maddesinde "en yakın daki miktarlar üzerinden yurtdışı gündeliğini
    memur aylık tutarı üzerinden" denildiğine göre alacaktır. Meselâ geçici görevle 10 gün için Al-
    ödemede bu göz önünde bulundurulacaktır. Şu manyaya gidip gelen belediye başkanına 152
    halde 1.500.000 milyon aylık ödenek alan baş­ Mark üzerinden gündelik ödenecektir. Ancak
    kanın almakta olduğu ödenekle 2.196.600 lira kararın diğer bir maddesinde de yurtdışı seya-
    arasındaki fark 696.100 lira, ödeneği ile 784.000  hatlannın gündeliklerinin ilk on günü gündelik­
    lira arasındaki fark ise 716.000 lira olduğuna lerinin % 50 zamh ödenmesi öngörülmüştür. Bu
    göre üçüncü guruba daha yakın olduğundan  durumda  bu kişiye 152x10= 1520+760=2280
    Harcırah gündeliğinin 37.500 lira üzerinden Mark (toplam) gündelikleri karşılığı ödenecektir.
    ödenmesi kanunun amacına uygun olur.
                               Yurt dışı gündelikleri ile ilgili karar, seya­
       Belediye başkanlannın yurtdışı seyahatları hatin sadece on günü için ödenmiş olan otel üc­
    ile ilgili Harcırah gündelikleri ise her yıl Bakan­ reti için fatura ibraz edilmesi halinde bunun
    lar Kurulunca çıkarılmakta olan kararda belirti­ dörtte birinin ilgiliye ödenmesine dairde hüküm
    len esaslara göre ödenmektedir. 1992 yılında ihtiva etmektedir.


       YURT  DIŞI GÜNDELİKLERİNİN   HESAPLANMASINDA    ESAS ALINACAK  CETVEL
     (Belediye Başkanlan ve Memurlarla İlgili Kısmı) Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden)

                3400 Ve Daha Yüksek  Diğer 1. dereceli  2-4. dereceli Kadro Dereceleri
                ek gösterge öngörülmüş kadrolarda   kadrolarda  5 ve daha aşağı
     ÜLKELER        kadrolarda bulunanlar  bulunanlar   bulunanlar   olanlar
     (PARA BİRİMLERİ)      !X        X Sütun    XI Sütun   XII Sütun

     A. B.D. (ABD Dolan)      78         74        71       61
     Avusturya (Avust. Dolan)   112        106       103       88
     Avusturya (Avusturya Şilini) 1.063       999       973      829
     B. Almanya (B. Alman Markı) 152        143       140      118
     Belçika (Belçika Frangı) 2.800       2.632      2.576      2.184
     Lüksemburg (Belçika Frangı)
     Danimarka (Dan. Kronu)    514        483       474      401
     Finlandiya (Fin. Markkası) 341        320       341      266
     Fransa (Fransız Frangı)  451        424       415      352
     Hollanda (Hollanda Florini)  164        154       151      128
     İsveç (İsveç Kronu)    487        458       448      380
     İsviçre (İsveç Frangı)   128        120       118      100
     İtalya (İtalya Lireti)  96.289       90.730      88.799    75.286
     Japonya (Japon Yeni)    15.289       14,372      14.065     11.925
     Kanada (Kanada Dolan)    101        85        93       79
     Kuveyt (Kuveyt Dinan)    21         20        19       16
     Norveç (Norveç Kronu)    524        493       482      409
     İngiltere (Sterlin)     49         46        45       38
     S. Arabistan (S.A. Riyali)  281        264       259      219
     Diğer Ülkeler (ABDDolan)   70        66        64       55                                                 69
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12