Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

ŞUBAT'92 • İLLER ve BELEDİYELER
      Matrahı:                      (NOT: 476 Sayılı Kanunun Hükmündeki
      Aylık göstergesi tutan 835x523 •• 436.705  Kararname ile yeni ihdas edilen ve en yüksek
                                             4
      Ek Göstergesi    1400x523 •• 732.200   devlet memuru aylık tutarının % 'ünü emekli
                                           tabi tutan
      Kıdem aylığı göstergesi 315x523:  164.745  keseğine ve kurum karşılığına en yüksek h ü k m ü
                              gereği
                                 yapılan
                                                devlet
                                     hesaplamada
      Taban Aylığı     1000x823 ^ 823.000   meruru aylığının % 4'üne tekabül eden miktar
      Özel HİZ. Tazminatı  (6700x523x4) = 140.100  (140.164) lira tutmakta isede yukarıda verilen
                              örneklerde bu rakam yuvarlak olarak (140.100)
                  100   2.296.750   lira olarak alınmıştır.)
                        liradır.
      Bu matrahın % 15'i olan (344.512) lira kende- Belediye başkanlarının Harcırah gündelik­
      sinden kesilecek, % 20'si olan (459.350) lirada lerine gelince;
      kurum karşılığ olarak belediyece verilecek bu iki  6245 sayılı Harcırah Kanununun 7'inci
      rakamın toplamı olan (803.862) LiraT.C. Emekli maddesinin ikinci fıkrası ödeneklilerin harcı-
      Sandığına gönderilecektir.           rahlannın almakta oldukları aylık ödeneğin en
                              yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplan­
                              masını öngörmüştür. Yani hizmetlilerin harcıra­
        Örnek 4 :                 hında kanun memur aylık tutarlarını ölçü olarak
        Dört yıllık Yüksek okul mezunu ve 24 yıl  benimsemiştir. Demekki ödenek alan bir kimse
      emekliliğe tabi hizmeti bulunan ve emeklilik de­ yani belediye başkanları almakta olduklan aylık
      recesi Birinci Derecenin 4'üncü kademesine gel­ ödenek hangi derecede memurun aylık tutarına
      miş olan bir belediye başkanının esas aylık gös­ yakın ise o memur gibi harcırah gündeliği ala­
      tergesi (1500), Ek Göstergesi (31000), Kıdem caklardır, ölçü bu olduğuna göre memurlann
      Aylığı göstergesi (360), Taban Aylığı göstergeside almakta olduklan aylık tutarların bilinmesi ge­
      (1000) oldugıma göre bunun emekli aylığı ke­ rekir. Bu ise her mali yıl ütçe kanuna bağlı (H)
                                         b
      sintisine esas olacak Matrahı:         cetveli göz nünde, tutularak, o yıl zarfında uy­
                                   ö
      Aylık göstergesi ttıtan 1500x523 =  784,500  gulanan kat sayı ile çarpılmak suretiyle bulu­
      Ek Göstergesi    3100x523 =  1.621.300  nur. Sadece bu yıl mali yıh bütçesi zamanında
      Kıdem aylığı göstergesi 360x523 =  188.280  gerçekleşemediğinden ek harcama yetkisi veren
      Taban Aylığı     1000x823 =  823.000   kanuna müsteniden Harcırah gündelikleride
      Özel Hiz. Tazminatı  (6700x523x4) = 140.100  Bakanlar Kurulu karan ile tesbit edilmiştir. Ba­
                              kanlar Kurulu Kararına göre Memur ve Hizmet­
                              lilerin günlük harcırahı:
                  100   3.557.180
                        liradır.  Ek Göstergesi 5200 ve daha yüksek kadroda bulu­
      Bu matrahın % 15 1 olan (533.577) lira kendi­ nanlar 60.000 Lira
      sinden kesilecek, % 20'sl olan (711.436) lirada Ek göstergesi 3800-5150 olan ve daha yüksek kadroda
      kurum karşılığı olarak belediyece verilecek bu iki  bulunanlar 45.000 lira
      rakamın toplamı olan (1.245.013) lira Sandığa Ek göstergesi 2700-3750 olan ve daha yüksek kadroda
      gönderilecektir.                bulunanlar 37.500 lira
        Her öğrenim derecesinden bir örnek ver­ Aylık kadro dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler
      mek suretiyle yapılan bu açıklama yeni bir kat  30.000 lira
      sayı artışına kadar geçerlidir. Şayet önümüzdeki Aylık kadro dereceleri 2-4 olan memur ve hizmetliler
      Temmuz  ayında kat sayı değişirse rakamlarda 27.000 lira
      değişir. Fakat sistem değişmez. Önemli olan he­ Aylık kadro dereceleri 5-15 olan memur ve hizmetliler
      saplama sistemini kavramadır.         24.000 lira
        Belediye başkanlarının emeklilikleri ile ilgili  günlük harcırah alacaklardır.
      olarak bir hususu bir kere daha açıklama gere­  Belediye başkanları kanuna göre almakta
      ğini duydum. Gerek telefonla gerekse mektupla oldukları aylık ödeneğin en yakın memur aylık
      yapılan haberleşmelerden bazı belediyelerimizin tutan üzerinden harcırah alacaklanna göre yu­
      emekli sandığı iştirakçisi olarak bu sandığa kayıt karıdaki tablodaki miktarların, 1992 yılı için
      olunan belediye başkanları için sandığın bildir­ kabul edilmiş olan memur aylıklanna ait kat
      miş olduğu emeklilik derecesi üzerinden yıllarca sayı ile birlikte hesaplanması gerekmektedir. Bu
      aidat kesintisi yapmaya devam ettiklerini öğren­ unsurlara göre memur aylıklarının 1992 yılının
      miş bulunuyorum. Halbuki sandıkça bildirilen ilk altı ayındaki tutarları şöyle olmaktadır;
      emeklilik derecesi sabit değildir. Her bir yıllık  1500 + 5200 = 6700 x 523 = 3.504.100
      süre sonunda bir kademe ilerlemesi ve her üç  (1500 + 3800) - (1500 + 5150) =
      yıllık süre sonunda da bir derece yükselmesi (5300x523) - (6650x523) = 2.771.900 - 3.477.900
                                + 2700)
                                       + 3750) =
                                    - (1500
                              (1500
      yapılmak suretiyle ilerletilmesi ve kademe ve (4200x523)-(5250x523) = 2.196.600 - 2.745.750
      derece değişmesi ile yeni kademe ve derecenin Birinci Derece kadrodakilerin tutan
      göstergeside farklı olacağından aidat kesintileri­ 1500 X 523 =784.000
      nin bu yeni gösterge üzerinden yapılması gere­ Kadro dereceleri 2 - 4 olanlann tııtan
          t
      kir. Bu ür hatalar emekli olmaları sırasında 915 x 523-1440 x 523 + 478.545-753.120
      belediye başkanlannın karşısına çıkmakta.  Kadro dereceleri 5-15 olanlann tutan 500x523-
      Sandıkça yapılacak işlemleri geciktirmektedir.  1110x523=261.500-580.530
      68
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11