Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İLLER ve BELEDİYELER • ŞUBAT'92
       Görüldüğü üzere belediye başkanları için  Örnek 1 :
     ek Gösterge emeklilik dereceleri 9 uncu dereceye  İlk okul mezunu olan ve evvelce 20 yıllık
     gelenlerden başlamaktadır. Yani emeklilik dere­ devlet memurluğu olduğundan emeklilik dere­
     celeri 10, 11,12,13,14, ve 15 inci derecede olan­ cesi 9/2 ye yükselmiş bulunan bir kimse bele­
     ların Ek Göstergeleri yoktur. Bundan dolayı diye başkanı seçilmiştir. Bu kimsenin emeklilik
     emeklilik dereceleri 10-15 inci derecelerde olan  derecesi esas göstergesi (630), Ek göstergesi
     belediye başkanlarının emekli aidatları hesapla­ (750), Kıdem aylığı göstergesi (300), Taban aylığı
     nırken Ek gösterge kale alınmaz.       göstergeslde (1000) dir. Şu halde emekli aidatı
       Aldat hesaplanırken esas alınacak üçüncü kesintisine esas alınacak Matrahı:
     unsur ise Kıdem göstergesidir. 8/7/1991 gün ve
     20923 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Aylık göstergesi tutan 630x523 =  329.490
     433 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin II  Ek Göstergesi    750x523 =  392.250
     inci maddesi Kıdem aylığı göstergesi olarak be­
     her hizmet yılı için (15) gösterge rakamı kabul Kıdem aylığı göstergesi 300x523 =  156.900
     etmiştir. 25 ve daha fazla hizmet yılı olanlara Taban Aylığı  1000x823 =  823.000
     375 gösterge uygulanacaktır. En fazla uygula­ Özel HİZ. Tazminatı (6700x523x4) = 140.100
     nacak miktar budur.
                                         100   1.841.740
       Aidatı belirlemek için Matrahı hesaplama­                  liradır.
     da esas alınan 4 üncü unsur ise Taban aylığı
     Göstergesidir. 30/6/1989 gün ve 20211 sayılı
     resmi gazetede yayınlanmış bulunan 375 sayılı  Bunun % 15 olan 276.261 lira kendinden kesi­
     Kanun  Hükmündeki  Kararnamenin  Birinci  lecek, % 20'si olan 368.348 lirada kurum karşı­
     maddesi Taban Aylığı için (1000) gösterge kabul  lığı olarak belediyece verilecek bu ikisinin topla­
     etmiş bu gösterge ondan sonra değişmemiştir. mı olan 644.609 lira TcC. Emekli Sandığına
     Bunun aylık gösterge, Ek gösterge ve Kıdem gönderilecektir.
     göstergesinden ayn Kat sayısı vardır. Nitekim
     Bakanlar Kurulu 5/1/1992 gün ve 21102 sayılı   Örnek 2 :
     resmi gazetede yayınlanmış bulunan 91/2575    Orta okul mezunu. Emekli Sandığına,
     sayılı kararı ile aylık gösterge tablosundaki ra­ Bağ-Kur'a ve Sosyal Sigortaya tabi 18 yıllık hiz­
     kamlarla Ek göstergelerin aylık tutarlanna çev­ meti olan ve emeklilik derecesi 8/1 yükselmiş
     rilmesinde (523), Taban aylığının hesaplanma­ bulunan bir kimse belediye başkanı seçilmiş ise.
     sında ise (823) kat saj^sı uygulanmasını kabul Bunun emeklilik derecesi aylığının esas göster­
     etmiştir.
                             gesi (660), Ek göstergesi (900), Kıdem aylığı gös­
       476 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname  tergesi (270), Taban aylığı göstergeslde (1000)
     özel Hizmet Tazminatının belli miktardaki bir dir.
     oranımda emekli kesintisine tabu tutmuştur. Bu   Şu halde emekli aidatı kesintisine esas alı­
     kararnamenin 1 inci maddesiyle 5434 sajalı T.C.  nacak Matrahı:
     Emekli Sandığı Kanununa eklenen EK MADDE
     70 de devlet memuru aylığı brüt tutannın % 4
     üne tekabül eden miktarının emekli keseneğine  Aylık göstergesi tutan 660x523 =  345.180
     ve kurum karşılığına tabi olacağını belirttikten Ek Göstergesi  900x523 =  470.700
     sonra diğer bir fıkrasınada "Aylıklannı personel Kıdem aylığı göstergesi 270x523 =  141.210
     kanunlanna göre almayan Sandık iştirakçileri Taban Aylığı    1000x823 =  823.000
     hakkında da, sınıfı, görev ve kadro unvanı, de­ Özel HİZ. Tazminatı (6700x523x4) = 140.100
     recesi ve hizmet süresi esas alınarak 657 sayılı
     Devlet Memurlan Kanununa tabi emsali gibi iş­             100    1.920.190
     lem yapılır." hükmü konmuştur. İşte bu fıkra                  liradır.
     Emekli Sandığı iştirakçisi olan belediye başkan-
     lannı da kapsamına almaktadır, öyle ise beledi­
                                    15 i olan 288.028
                                            Ura kendisin­
     ye başkanlarının emekli keseneğini hesaplama­ Bu matrahın % % 20'si olan 384.038 lirada ku­
                               kesilecek,
                             den
     da esas alınan Matraha en yüksek devlet me­
     muru aylık tutannın % 4'ü oranında bulunacak rum karşılığı olarak belediyece verilecek, bu iki­
     Özel Hizmet Tazminatı miktanda eklenecektir. sinin toplamı olan 672.066 Lira T.C. Emekli
     Bu yıl en yüksek devlet memurunun ek göster­ Sandığına gönderilecektir.
     gesi 5200, bu memurun esas aylık göstergeslde
     1500 olduğuna göre bunun aylık tutarının %   Örnek 3 :
     4'û;                         Lise mezunu olup, 21 yıl Emekli Sandığına,
                             Bag-Kur'a ve Sosyal Sigortaya tabi hizmeti bu­
               3.504.100x4        lunan emeklilik dereceside 5/1'e yükselmiş bu­
     5200+1500 = 6700x523: — î ö ö 140.164 tür  lunan bir kimse belediye başkanı seçilmiş ise, bu
                             kimsenin emeklilik derecesi göstergesi (835), ek
       Kesenek hesaplaması hakkında yapmış   göstergesi (1400), Kıdem aylığı göstergesi (315)
     bulunduğumuz  bu açıklamadan sonra bir kaç  ve Taban aylığı göstergeslde (1000) olduğuna
     örnekle konuyu izah edelim.          göre bunun emekli aidatı kesintisine esas olacak

                                                 67
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10