Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

ŞUBAT'92 . İLLER ve BELEDİYELER
         AYIN                  YAZISI
        BELEDİYE          BAŞKANLARININ                1992


           YILININ        İLÎC ALTI AYINA AİT


              EMEKLİ        AİDATLARINI VE


          HARCIRAHLARINI                 HESAPLAMA


                       YÖNTEMİ

                                            Osman  MERİÇ
         Para değerindeki düşme dolayısıyla, memur rakamada 476 sayılı Kanun Hükmündeki Ka­
       aylıkları ile ilgili Kat Saj^arm yılın başında ve or­ rarnamenin öngördüğü en yüksek Devlet Me­
       tasında olmak üzere tesbit edilmesi sistemi be­ muru aylığının % 4"ü eklenmek suretiyle emekli
       nimsenmiş bulunmaktadır.            aidatının hesaplanması için esas olacak Matrah
         Kat Sayıdan başka Ek Göstergelerin ve bulunmuş olacaktır. Bunlardan;
       mevzuatın sık sık değişmesi, belediye başkanla­  Emeklilik derecesi göstergeleri 657 sayılı
       rının emekli aidatlan kesintisine esas teşkil eden  Devlet Memurlan Kanununun 43'üncü madde­
       matrahların yeni rakamlara göre hesaplanması­ sindeki cetvelden bulunacaktır. Ancak bu cet­
       nı zorunlu kılmaktadır. Belediye başkanlannın veldeki göstergeler en son 10/4/1989 gün ve
       emekli aidatı kesintisi hesabına esas teşkil eden  366 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile
       matrah bu yı\ başına kadar, Esas gösterge. Ek değiştiğinden gösterge rakamı tesbit edilirken bu
       Gösterge, Kıdem ve Taban göstergelerinin kat değişikliğin gözönünde tutulması gerekir.
       sayılan ile çarpılması suretiyle bulunmakta   Ek göstergeler ise en son 11/4/1990 gün
       iken, 15/1/1992 gün ve 21112 sayılı resmi ga- ve 20489 sayılı resmi gasetede yayınlanmış bu­
       setede yayınlanmış bulunan 476 sayılı Kanun lunan 418 sajalı Kanun Hükmündeki Kararna­
       Hükmündeki  kararname, özel hizmet tazmina­ menin 3'üncü maddesinin VIII paragrafında be­
       tının en yüksek devlet memuru aylığının bürüt lirtilmiş bulunan rakamlardır. Belediye başkan­
       miktannın % 4*üne tekabül eden kısmını emek­ larına 1992 yılında uygulanacak olan Ek gös­
       lilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tut­ terge rakamları şöyle tesbit edilmiştir;
       mak suretiyle, matrah hesabına yeni bir unsur
       daha ilâve etmiştir. Şu halde belediye başkanla­
       rının emekli aidatlan 1992 yılı başından itiba­ Emeklilik derecesi I in 4 üncü kademesinde olanlar için 3100
       ren; Emeklilik derecesi aylık göstergesi + Ek Emeklilik derecesi 1 in 1. 2 ve 3 üncü kademesinde
       göstergesi + Kıdem aylığı Göstergesi + Taban olanlar için           2700
       aylığı göstergesi + En yüksek Devlet memerunun
       aylık tutarının % 4'ü kale alınmak suretiyle he­ Emeklilik derecesi 2 inci derece kadroda olanlar için 2400
       saplanacaktır. Emeklilik derecesi göstergesi. Ek  Emeklilik derecesi 3 üncü derece kadroda olanlar için 2000
       göstergesi ve Kıdem aylığı göstergeleri toplana­ Emeklilik derecesi 4 üncü derece kadroda olanlar için 1500
       cak, bu yıl başından itibaren uygulanması ka- Emeklilik derecesi 5 inci derece kadroda olanlar için 1400
       rarlaşünlmış olan 523 Kat sayı ile çarpılacak, Emeklilik derecesi 6 mcı derece kadroda olanlar için 1150
       buna Taban göstergesinin yeni kabul edilmiş
       olan 823 Kat sayısı ile çarpılmak suretiyle bulu­ Emeklilik derecesi 7 inci derece kadroda olanlar için 1050
       nacak rakamda ilâve edilecek böylece bulunan Emeklilik derecesi 8 inci derece kadroda olanlar için 900
                               Emeklilik derecesi 9 uncu derecede kadroda olanlar için 750

       66
   1   2   3   4   5   6   7   8   9