Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

ŞUBAT'92 . İLLER ve BELEDİYELER
      İLİŞKİN KARAR  ÖNLEMLERİ  ALMAK, KA­    şaklarından (sahil şeridlerinden) yararlan­
      MUYA  İLİŞKİN BİR YETKİNİN KULLANIL­    mada  öncelikle kamu yaran gözetileceği,
      MASIYLA OLANAKLIDIR.              kıyılarla kıyı kuşaklarının kullamş amaçla-
                              nna göre derinliğinin ve kişilerin bu yerler­
         ANAYASA   VE  KIYILAR          den yararlanma olanak ve koşullarının ya­
                               sayla düzenleneceği öngörülmüştür.
                           i
         Anayasa Mahkemesi,  kıyı yasasıyla l­
      gili son karannda, kıyılara ilişkin anayasal  Anayasa Mahkemesi,  son iptal kara­
      düzenlemeyi  açıklamıştır. Yurttaşlar Yasa-  nnda, kıyılann doğal olareık deniz, göl ve
       sı'nın 641. maddesinde sahipsiz şeylerle  akarsulann süreği durumunda olduklann-
      yaran  kamuya  sunulmuş  olan malların   dan, bunlardan yararlanmanın, ancak KI­
       devletin eğenim ve kullanımında bulundu­   YININ HERKESE  AÇIK  OLMASI  İLE OLA­
      ğunu  belirterek, 1961 Anayasası'nda bu   NAK  KAZANABİLECEĞİ'ni   açıkça belirt­
       kurahn doğal servetler ve kaynaklarla ilgili mekle konuyla ilgili temel bir kural ortaya
       olarak yer aldığı, 1982 Anayasası ile aynı koymuştur.
       tüzel dizge benimsenmiş olmakla birlikte,    Anayasa  Mahkemesine  göre, kıyı ku­
       kıyılara ilişkin ayn, bağımsız bir düzenleme  şaklan için aym şey söylenemez. Anayasa,
       getirildiği, bu iptal karannda açıklanmak­ kıyılan çevreleyen, kıyıların kara yönünde
       tadır. Gerçekten, Anayasa'nm ilgili maddesi süreği durumunda bulunan  kıyı kuşakla-
       "Kıyılardan yararlanma" başlığını taşımak­  nndan yararlanmada  kamu  yaranmn  ön­
       tadır. Ayrıca, 46. maddenin üçüncü fıkrası celikle gözetilmesini öngörmüştür. Kıyılarla
       "kıyılan koruma amaçlı kamulaştırma"dan   kıyı kuşaklarının kullamş amaçlanna göre
       sözetmektedir. Devlet, eğemin ve kullammı  derinliğinin saptanmasını, kişilerin bu yer­
       altında bulunan doğal varhklarla kajmak-  lerden yararlanma olanak ve koşullanmn
       ları arama, işletme hakkına sahiptir. Dev­ bir yasayla düzenlenmesi Anayasa'mn adı-
       letin bunu belli bir süre için gerçek ve özel geçen maddesiyle öngörülmüş bulunuyor.
       kişilere devredebilmesl öngörülmüşse de   Anayasa Mahkemesi  karannda  açıkça be­
       (Madde  168) kıyılarla ilgili 43. maddede lirtildiğine göre, "Anayasa, kıyı kuşaklarıyla
       böyle bir devir yetkisi tanınmamıştır. Aynca  ilgili bu ilke ve amaçlan belirlerken, kuş­
       56. madde, herkesin sağhklı ve dengeli bir  kusuz, KAMU YARARINI GÖZETECEK, KA­
       çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu    MUNUN YARARLANMASINA OLANAK SAĞ­
       belirtiyor. Kıyılann korunmasıyla sözkonu-  LAYACAK,  ÇAĞIN  ANLAYIŞINA   UYGUN
       su hakkın gerçekleşmesi arasmdaki yakın   MAKUL  VE  GEÇERLİ  BİR ÖLÇÜYÜ  ÖN­
       İlişki Anayasa Mahkemesi'nin bu son kara­  GÖRMEKTEDİR."
       nnda ayrıca belirtilmektedir.

         Anayasa Mahkemesi, kıyıların da bağlı    YASADAKİ   TANIMLAR   V E KIYI
       olduğu doğal varlık ve kaynaklara ilişkin   KAVRAMI
       16.2.1965 günlü, E. 63/126, K.65/7 sayıh
       ve 25.2.1986 günlü, E.85/1, K. 86/4 sayıh    Yeni Kıyı Yasası'mn 4. maddesiyle ilgili
       kararlarında, doğal varlıklan ile kaynakları  iptal başvurusunu  inceleyen  Anayasa
       özel iyelik düzeninin dışında tutmakta, on­ Mahkemesi, birinci fıkramn ilk bölümünde
       lara "Devletin devlet olma niteliği ile eli al­ yeralan "kıyı çizgisi", "kıyı kenar çizgisi" ve
       tında tuttuğu nesneler" düzeni içinde yer "kıyı" tanımları Anayasa'ya, bilimsel görüş­
       vermekte olduğu vurgulanmaktadır. Buna    lere. Anayasa Mahkemesi ile öteki yargı or-
       göre, her iki tüzel düzen birbirinden farklı,  ganlanmn kararlarıyla oluşturulan kıyı
       başta başka koşullara ve kurallara bağlıdır.  kavramlanna  uygun bulmuştur.
       Aralarında birbirine kanştırmalanm önle­
       yecek bellilik ve kesinlikte sınırlar vardır. Uygulama  imar plam yapılacak alan­
       Anayasa bunlann devletin eğenim ve kulla-  larda kıyı kuşagımn kıyı kenar çizgisinden
       mmmda   olduğunu  açıklamakta  onların   başlayarak kara yönünde yatay olarak en
       iyeliğe konu olamayacağını da kurala bağ­  az 20 metre genişliğindeki alam kıyı kuşa-
       lamıştır. Gerçekte, iyelik düzenine bağlı  ağı olarak tammlayan birinci fıkranın "a"
       bulunmayan  bir nesnede iyeliğin devrinin bendini enine boyuna irdeleyen Anayasa
       de öncelikle söz konusu olamayacağı sözü  Mahkemesi, bunun  öngördüğü  alanın çevre
                                                  k
       edilen kararlarda belirtilmiştir.       koşullarını ve kamu yararım gözetecek, i­
                               şilere sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
         Anayasa'mn  konuyla ilgili 43. madde­  olanağı verecek derinlikte olmadığı gerek­
       sinde kıyılann devletin eğemin ve kullanımı  çesiyle, bunu Anayasa'mn 43. ve 56. mad­
       altında olduğu, kıyılan çevreleyen kıyı ku­ delerine aykın bularak iptal etmiştir.

       72
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15