Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

İLLER ve BELEDİYELER   -NİSAN' 92

      gün içinde işyerini nakletmediği  takdirde    lunmadığı  gerekçesiyle  kapatılmasında
      sanayi  cereyanlannm   kesilmesi ycbı^ '    -leçsuata uyarük bulımmadığı  Hk.
      tesis edilen dava konusu işlemde mevzuaici      Kafetetyanın  küşat ruhsatı bulunma­
      aykırılık bulunmaması   sebebiyle dayanağı    dığı gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin bele­
      olmayan  davanın  reddine karar verilmiştir.   diye encümeni  kararmm;  Altındağ Kajona-
         (Danıştay  11 .D.26.4.1973;  E. 1972/    kamlık  binasının zemin katındaki kafeter­
      2783.K. 1973/996)                  yanın  1580 sayılı Yasasının 15.3 maddesi
                                           halka
                                              açık
                                                      ol­
                                                 yerlerden
         * Davacının  işletmekte  olduğu  ha­    kapsamına  giren Kaymakamlığı  ve Adlise-
                                     Altındağ
                                 madığı,
      mamın,  yükseklikleri  bakımından   imar    jande çalışan memurların  öğle yemeği ge­
      mevzuatına   yakın  olarak  yapılan, bina    reksinmelerini gidermek için açıldığı, sade­
      sahiplerince  vaki  şikâyet  üzerine  her­    ce mesai saatleri için olduğu, kafeter>^adaki
      hangi  bir işlem yapılmaksızın   ve mah­    hatların kafeterya yönetim kurulunca sap­
      zurları mevcut  ise giderilmesi  için bir    tandığı ve kafeteryanın yemek saatleri sıra­
      süre verilmeksizin  kapatılmasında   mev­    sında burada çalışan memurlardan  ve be­
      zuata uyarbk ulunmadığı    Hk.          raberinde getirdikleri misafirlerden başka
              b
         Davanın  işletmekte olduğu  hamamın     kimsenin alınmadığı ve bu nedenle anılan
                                        ü
      bacasından  çıkan  duman  ve kurumların     Yasanın 113 ncü  maddesi uyarınca kapa­
      çevre sakinlerine zarar verdiğinden bahisle    tılmasında isabet görülmediği gerekçesiyle
      kapatılmasına   ilişkin belediye encümeni     iptaline karar verilmiştir.
      kararının  1580 sayılı Yasanın 15/19 uncu       (Danıştay  l l . D . 15.4.1980; E. 1978/
      maddesi  uyarınca  beldenin intizam, sıhhat    3827,K. 1980, 1278,
      ve huzurunu  bozan  şeylere meydan verme­
      menin  ve bunları menetmenin  belediyenin       * Bultmduğu yerin huzur ve  trafik dü­
      görevi olduğu,  ancak  yükseklikleri  bakı­    zenini bozan işyerinin kapatılmasına dair
      mından,  imar  mevzuatına  aykırı  olarak    işlemde yasaya aykırıhk bulunmadğı Hk.
      yapıldıkları Asliye Hukuk  Hakimliğine  açı­      Tarım aletleri yapan davacımn işyeri­
      lan dava sebebiyle yaptırılan bilirkişi ince­  nin kaldırılarak başka bir yerde faaliyetine
      lemesi sonunda  düzenlenen  rapor ile tespit   devam  etmesine,  aksi takdirde  işyerinin
          b
      edilen inaların  sahiplerince hamamm   is ve   kapatılarak açılış ruhsatımn  iptaline dair
      dumandan   vaki şikâyet üzerine herhangi    işlemin iptali isteğiyle açılan davanın işye­
      bir inceleme  yapılmaİcsızm  ve mahzurları    rinin bulunduğu  binanın önü ile karambolü­
                            s
      mevcut  ise giderilmesi için herhangi bir ü­   nün bir kısmını işgal etmek suretiyle amlan
                k
      re verilmeksizin apatılrnasma   ilişkin işle­  yerin düzen ve huzurunu  bozduğunun   an­
      min  sebep, konu,  maksat  unsurları balkı­   laşıldığı, bu nedenle dava konusu işlemde
      mandan   mevzuata  aykırı bulunduğu   ge­   1580  sa>ah Yasamn  15/19  maddesi  hük­
      rekçesiyle iptaline karar verilmiştir.       müne  aykırılık bulunmadğı   gerekçesiyle
         (Danıştay    11 .D.4.11.1976;E. 1976/     reddine karar verilmiştir.
       165,K. 1976/3965),                    (Danıştay   11.D.9.12.1980;  E. 19/8.

         * Ticaret  ve sanattan men  işleminin    1838.K. 1980/4479)
            ş
      kapatma eklinde    uygulanabilmesi  Hk.        * Ankara  Belediye  sınırlan dışında
         Davacımn   işlettiği ftrında kurallara   bulıman  davacıya  ait işyeri, kanunen be- )
      aykın tipte ekmek  yapılması sebebiyle veri­   lediyenin  ruhsatına  tabi olmadığından,
      len 3 g ü n süreli ticaret ve sanattan men   belediye encümenince   ruhsat  ahnmcaya
      cezasının, cezadan  umulan kamu   yararımn    kadar  kapatılmasına  karar verilmesinde
      etkinliğinin saglajıabilmesi için; ceza kara-   mevzuat  uyarlık bulunmadığı  Hk.
      n m n işyerinin kapatılmak  suretiyle uygu­      Amlan  işyerinin Ankara Belediyesi sı­
      lanmasında   yasa  ve içtihatlara aykırılık   nırlan dışında bulunduğunun  anlaşıldığı,...
      bulunmadığı   gerekçesiyle davanın  reddine    uyuşmazlık  konusu  yere. 1580 sayılı Yasa­
      karar verilmiştir.                  sının 15 inci maddesinin 19 uncu fıkrasımn
         (Danıştaş  11 .D.4.12.1979;  E.1977/    uygulanabileceği  yolundaki iddiasında  isa­
      4224,K.  1979/4307)                 bet bulunmadığı  ve bu durumda  davacıya
                                 ait işyeri Ankara Belediye ımrlan  dışında
                                                s
         * Kaymakamlık   binasında  bulunan    kaldığında ve bu nedenle de kanunen bele­
      halka  açık olmayan,  sadece  Kaymakam-     diyenin uhsatına  tabi olmadığından,  dava
                                      r
      bk ve adliye personelinin  yemek  ihtiya­    konusu  encümen  kararında  1580  sayılı
      cını karşılayan  kafeteryanın  ruhsatı bu­

                                                      175
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14