Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

NİSAN'92  • İLLER ve BELEDİYELER

   olamayacak Hk.                   ması, büfenin burada  devamlı olarak  çalış­
      Kahvehanenin  küşat tezkeresi bulun­    masına  olanak vermeyip  1580 sayılı Yasa-
   madığı nedeniyle kapatılması ve faaliyetten   mn  15 inci maddesinin  3 ü n c ü fıkrasına
   alıkonulmasına  ilişkin belediye encümeni    göre küşat ruhsatı  alınması gerekli  oldu­
   kararmm,  belediyeden ruhsat almmaksızm     ğundan,  bu yapılmadan  çalıştırılan büfenin
    faaliyet gösteren ticarethanelerin başkaca   aym  Yasamn   113 üncü  maddesine   göre
    sakmcası yoksa  1580 sayılı Belediye Kanu­   kapatılmasında  isabetsizlik bulunmadığın­
    nunun  113 üncü maddesine  gereğince ce­   dan davamn  reddine karar verilmiştir.
    zalı ruhsata bağlanması gerekeceği nede­      (Danıştay   8.D.24.4.1969;    E. 1968
    niyle iptaline karar verilmiştir.        (1581,K.1969/1683)
      (Damştay   6.D. 15.9.1965;  E. 1965/      *Lokantaya  giden yola taşıtların  park
    1089,K. 1965/1965)                 edilmesinin  sakıncah   olması  sebebiyle
      * Umumi  Hıfsızsıhha Kanununa   ve   anılan  yolım  taşıtlara  kapatılmasında
    çalışma mevzuatına göre verilen ruhsatla     mevzuata aykmhk bulunmadığı      Hk.
    çalışan &brikanın 1580  sayılı Yasasının      Lokantaya  giden yolun demir  direkler
    113 üncü maddesine  göre kapatılmaya­     konmak  suretiyle vasıtalara kapatılmasına
    cağı Hk.                     dair belediye encümeni kararının  iptali is­
   y   Ruhsatsız  olarak faaliyette bulunma­    teğiyle açılan davanın; davacının lokantası­
                                           t
    yacağından bahisle fabrikanmm  1580 sayılı   na giden yola parkedilen aşıtların  kesif bir
                                          ü
    Yasasanm  113 üncü maddesine  göre faali­   kalabalık arzettigi, yol zerindeki kahvaha-
    yetten alıkonulmasına ilişkin karar ve ma-  ne ve lokantaların, dolayısıyla bölgenin tu­
    umelenin sözü geçen fabrikamn  1965, yı-   ristik değerini zedelediği, bu nedenle 1580
    bnda Umumi  Hıfsızsıhha Kanununa  ve ça-    sayılı Belediye Yasasımn 15 inci maddesi­
    bşma  mevzuatına  göre verilen ruhsatla    nin 19 uncu fıkrası uyarınca yolun vasıta­
    açddıgı, inşaatın ise imar planının yürürlü­  lara kapatılmasında   mevzuata   ayıkınlık
    ğe girmesinden çok önce olduğu  anlaşıl­   bulunmadığı  gerekçesiyle  davanın  reddine
    makla 1580 sayılı Yasanın 113 üncü mad­    karar verilmiştir.
    desinin olaya uygulanmasında  isabet bu­      (Danıştay   11.D.13.1971;   E.1970/
    lunmadığı  nedeniyle iptaline karar veril­   3095, K.1971/2389
    miştir.
                                * Sanayi sitesi tesis edilen yerlerde,
       (Danıştay  6.D.25.10.1965;  E. 1964/    işyerlerini bu sitelere taşımayanların  be­
    3865, K1965/1395)                 lediyece  dükkânlarının   kapatılması   ve
       * Ruhsatsız  olarak elektrikli oyun    belediye  hizmetlerinden   yararlandırıl-
    aleti bulunduran  kahvehanenin   kapatıl­   mamasında   kanuna aykırılık  yoktur.
    masında  isabetsizlik bulunmadığı  Hk.        Belediye kanunun  15 inci maddesinin
       (Danıştay    8.D. 13.5.1968.E. 1966/    13 numaralı  bendiyle umumun   selâmet  ,
                                                   eden
    4541,K.1968/1776)                 sıhhat, huzur  ve ve istirahatine tesir tespit
                                        tesisatın yerlerini
                              imalat, istihsalât
       * Açılmasına  Umumi Hıfzıssıhha Ka­     etmek  ve ruhsata  bağlamak   hususunda
    nununa göre  izin verilen bir işyerini, be-  belediyeler görevlendirilmiştir.
    leriye aynı kanuna  dayanarak  kapata­
                                Bayrakçı
    maz.                        nin anlaşarak sitesi kooperatifi ile belediye­
                                      kooperatif
                                            üyeleri
                                                dışındaki
       Belediyeler 1580 sayılı Kanunun  15   sanayicilerin de mezkûr sitede yerleşmele­
    inci maddesine  göre, beldenin sağlık ve   rinin sağlandığı  ve davacının  tesislerini
    selâmeti yönünden  mahzurlu  gördüğü bir   alabilecek büyüklükteki  işyerinin senelik...
    müessseyi  kapamağa  yetkili ise de, 1593  lira karşılığında kiralanabileceği, tebligat­
    sayıh Umumi  hıfzıssıhha Kanunu  hüküm­    tan itibaren 4 aya yakın bir zaman geçtiği
    lerine göre karar vermeğe yetkil değildir.   halde işyerinin Bayrakçı sitesine nakledil-
       (Danıştay  Dava  Daireleri  Kurulu    mediğinin  anlaşılması sebebiyle bu husus­
    20.10.1967;E. 1967/424,K.967/424)         lara ilişkin davacı iddiları yerinde görülme­
                                              sanayi
                                         işyerini
                                                   sitesi
       * Küşat ruhsatı bulunmayan   büfenin    miş  olup davacmm  siteye nakle zorlamak
                              olarak
                                  tespit
                                     edilmiş
    kapatılmasmda   isabetsizlik bîilunmadığı    amacıyla vilâyet ve Belediyece geçici olarak
    Hk.                        verilmiş bulunan  işletme ruhsatnamesinin
      Bir kısmı yayalara ait yol üzerinde bu­  iptali ve yapılacak tebligattan itibaren 15
    lunan  büfenin işgaJiye resmi ödenmiş ol­
    174
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13