Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

İLLER ve  BELEDİYELER-NİSAN'92
        BELEDİYELERCE            İŞYERİİ^D^        KAPATILMASI
                                                Şevki PAZARCI
                                                      Vali


         Belediyeler arafından   kapatma  konu­    kullanılmalarında  kanunen  veya nizamen
                t
      sundaki  kararlar,  genel olarak  Belediye    ve evamiri belediyece veya hıfzıssıhhaca ve­
      Kanununun   aşağıdaki  maddelerine  daya-    ya fennen mahzur varsa  derhal menedilerek
      rularak verilmektedir.                zabıt varakası tanzim ve muktazi muameleî
                                 kanuniye  icra ve kanunun  tayin eylediği
         1580  sayılı Belediye Kanununun   15
      inci maddesinde  3 üncü fıkrasına göre;     para cezası hüküm  ve istila edilir. Mahzur
                                 yoksa kanunun  tayin ve tasrih eylediği yer­
         Umumun   yeyip  içmesine, yatıp kalk­   lerde kanun ve tarifesi mucibine tabi oldu­
      masına,  taranıp  temizlenmesine,  eğlenme­    ğu resim veya vergiden veya ruhsat  harcın­
      sine  mahsus   lokanta, birahane,  gazino,   dan maada unların   kanunda  tasrih edilen
                                        b
      kahvehane,   kıraathane,  meyhane,   han,   miktarların  üzerinden ve kanunun  tasrih
      otel, hamam,  sinema,  tiyatro, bar. dansing   etmediği  yerlerde tabi olduğu resim veya
      ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan   vergi veya ruhsat harcından maada bir kat
      ve kullamlan şeylerin  temizliğine, sıhhiligi-   dalıa para cezası mükelleften usulen ruh­
      ne ve sağlamlığına  dikkat etmek, açık ve    satnameye  raporlanır."
       kapalı kalacağı saatleri mahalli en büyük
      mülkiye  amirinin  de muvafakati  alındıktan      Belediyelerce kapatma  konusunda  alı­
       sonra tayin eylemek ve bu gibi yerlerde işi  nın kararlardan birçoğunun. mez\'uata uy­
       çeviren ve çalışanların ehliyet ve sıhhatleri  gun  olup olmadığı yargı kararianyla açıklı­
       m ü s a a t olup olmadığına göre işlemelerine   ğa kavuşmuş  olduğundan  bunlara  aşağıda
       izin vermek veya menetmek  belediye görev­    geniş şekilde yer verilmiştir.
       leri arasında yer almıştır.               Danıştay Kararlan
         Yakardaki  15 inci maddenin 13 üncü    * Özel hukuku  ilgilendiren uyuşmazlık
       fıkrası gereğince.                  Hk.

         Umumun   selâmet,  sıhhat, huzur  ve      Davacının  lokanta  olarak  işlettiği
       istirahatine tesir eden tesislerin yerlerini   dükkânın  sahipleriyle kendi  arasındaki
       tespit etmek ve ruhsata  bağlamak  beledi­    hususi hukuku  ilgilendiren ihtilâf davacıya
       yelerin görevleri arasında bulunmaktadır.     usulü dairesinde  verilmiş olan ruhsatna­
                                                  kapatılmasını
                                     iptalini
         Aynı maddenin   19 uncu  fıkrası uya-   menin ettirmez. ve lokantanın davalı belediyle
                                            sebeple
                                          Bu
                                  icap
       nnca;
                                  karar ve muamelesinin  iptaline karar veril­
         "Belediye kanun  nizam  ve yasaklarına    miştir.
       uymayan,  kanunen  ruhsata tabi iken ruh­      (Danıştay 6.D.27.6.1957:E.1432, 1613)
       satsız yapılan, beldenin selâmet,  intizam,
       sıhhat ve huzurunu  ihlâl eden şeylere mey­      * Belediyeler, belediye  sınırları dı­
       dan vermemek  ve bunların menetmek"  be­    şında kurulan  satış pompalarını  kapat­
                                      s
       lediyelerin görevleri arasında sajalmıştır.    maz ve atıştan  menedemez.
         Belediye  Kanununun   113 üncü  mad­       Belediyelerin vazife ve selâhiyetleri be­
       desine göre de;                   lediye sınırları ile mahdut olduğundan be­
                                  lediye hudutları dışında kurulan  pompalı
                      r
         "Kanunen  belediyenin uhsatına  ve re­   tesisatın kapatılmasına  ve satıştan men
       sim veya vergilerine tabi iken luhsatname    edilmesine kaı^ar verilmesi tecviz edilemez.
       almaksızın  ve belediye resim ve vergi veya
       ruhsatname   harcı vermeksizin  yapılan iş­      (Danıştay 6.D.9.12.1952,E.51/1544.K.
       ler, muameleler,  işleyen veya işleten kim­   2078)
       seler, satılan veya kullamlan şeyler beledi­      * Bir ticarethanenin ruhsatsız  açıl­
          t
       yece utulduğu   vakit bunların yapılmasın­    masının başkaca  sakıncası yoksa,  kapat­
       da, işletilmesinde, işlemelerinde veya satılıp  ma ve faaliyetten alıkonulmasına  neden

                                                       173
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12