Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

NİSAN'92 • İLLER ve BELEDİYELER
         onaylama yetkisini elinde bulun­    viyle tam ters orantılı biçimde d ü ş ü k bir
                                   k
         durmuş  gerektiğinde kullanman-    anaparayla urulmuş   olan Arsa Ofisi, akçal
         mıştır. Bakanlık böylece, yerel    açıdan cılız bırakılmış, kamunun  imar ka­
                                              t
         yönetimin istenci yerine kendi is­   rar ve hareketleriyle yarattığı aşınmaz de­
         tencini koyarak karar  almaktan     ğer artışlarımn (rantların) topluma, kamuya
         kaçınmamıştır.              geri dönmesini sağlayacak  düzenleyici,  et­
                             kin bir kuruluş durumuna  sokulmamıştır.
         Önolur (paraf) yoluyla Belediye
         Meclislerinin istencini bağlamak
         kurallaştınimıştır. Planlama ve      Y E R E L YÖNETİMLER
         onaylama süreçleri öylesine ya­      BAKANLIĞI    DENEYİMİNDEN
         pay olark uzatılmıştı ki onaylan­     DE DERS  ALMALI
         dığında planlar güncelliğini yitir­
         mekteydi.                  1978'de CHP  ağırlıklı Ecevit hükümeti

         Özekselcilik imar planı kaxarlan-   döneminde  kurulan  ve bu h ü k ü m e t döne­
         nı kişisel çıkarlara göre yönlendi­ minde  yaşamını  sürdürebilen  Yerel Yöne­
         rilmesini engelleyememiş, aksine    timler Bakanlığı başlangıçta çok iyi niyet­
         bakanların ya da görevlilerin ha-  lerle kurulmuştu. Yerel yönetim  özerkliği­
         ken olmalan, gerekirken yan tut­   nin arttırılması, yerel yönetimlerin her açı­
         ma durumuna  girdikleri görül­    dan desteklenmesi,  güçlendirilmesi,  katı­
         müştür.                 lımcı, etkin demokratik, üretken, saydam
                              belediyecilik anlayışının gelişip yerleşmesi,
       3. Kent yönetimleriyle ilişkilerinde Ba­  yaygınlaşması  amaçlanıyordu.  Yerel yöne­
    kanlık, ast-üst ilişkisine benzer bir konuma   timlerin başkentte başvuracakları,  h ü k ü ­
    girmiş. 1966'da sonra belediyelerin fen ve  met ve mecliste yerel yönetimlerin pazarlık
    imar işleri yönetici ve teknik görevli kadro­ gücünü arttıracak, yerel yönetimler üzerin­
    larında yapılacak atamaları onaylama, hat­   deki gözetim ve denetimin ussal bir biçime
    ta belli süredir boş duranlara doğrudan    sokulması için yasal üzenlemeler  yapacak,
                                         d
    atama yapma yetkisini  de eline almıştır.
                              onların birlikler yoluyla güçlenmesini özen­
       4. îmar uygulamaları, düzenlemeleri ve   direcek, bu birlildere devlet desteği sagla-
    kamulaştırma  için eldeki ödenekler, fonlar  cak bir bakanlık kimliğine bürünmesi iste­
    partizanca kulanılmıştır.             niyordu.
       5. Bakanlığa bağlı kuruluşlar olan İller   Uygulama  bu Bakanlığın  kısa sürede
    ve Türkiye Emlak Bankalanmn  kentleşme,    yerel yönetimler üzerinde bir denetleme ör­
    kentsel altyapı, kentsel gelişme politikala-  gütüne dönüşerek  yerel önetim  özerkliğini
                                           y
    nmn  uygulama  örgütü durumuna  girmesi­
    ni sağlayamamışür:                geliştirme, yerleştirme amacından  uzaklaş­
                              tığını gösterdi. Hatta, belediye başkanları­
          Yerel yönetimler Bankası olması    nın başka bakanlarla doğrudan  ilişki kur­
          gereken İller Bankası'nm gerçek­    malarını  bile genelgeyle yasakladı.  Yerel
          ten bu kimliğe kavuşması sağla­   yönetimlerden  çok belediyelerin Bakanlığı­
          namamış,  yerel yönetimlerin,     na dönüştü.  Ödeneklerin,  fonların dağıtı­
          özellikle belediyelerin daha iyi    mındaki  partizanlık bu kez önceki iktidar
          temsil edildiği, daha özerk ve de­  dönemindekinden   tam ters yönde  sürdü­
          mokratik bir yapıya sokulması     rüldü.
          düşünülmemiştir.
                                Kısaca belirtmek gerekirse, yerel yöne­
          Uzun süre için ipotekli taşınmaz  tim özerkliğinin özekte bir bakanlık kurul­
          kredisi verme tekelini elinde bu­
          lunduran Türkiye  Emlak  Kredi     masıyla gerçekleşemeyeceği,  bakanlığın ye­
                               bir
                              ni
                                      düzeneği
                                 denetim
                                                  özerk­
                                           oluşturarak
          Bankası, toplumsal amaçlı bir
          konut politikasımn kurumu  ol­    liğin gelişmesini engelleyeİDileceği, devlet
          maya yönetilmemiştir.          yardımlarının  partizanca  dagıtılmasımn
                              önemli  sakıncalar yarattığını  görüyoruz.
       5. 1969'da kurulan Arsa Ofisi kuruluş   Özekten güdümlenen.  yönlendirilen  aşağı­
    amaçlarını gerçekleştirmekte  yeterince ba-   dan yukarıya gereksinmeye   dayalı olarak
    şanlı olmamış, kentleşmenin,  endüstrileş­    gelişmeyen birlikleşmelerin sonunda  başa­
    menin,  kalkınmanın  gerektirdiği arsaların   rısızlığa uğradıkları, özellikle iktidar değiş­
                                                    i
    üretimini  saglayaniamış,  arsa  pazarında    mesiyle. Bakanlığın kaldırılmasıyla daha li
    düzenleyici bir rol oynayamamıştır. Göre­    anlaşılmıştır.
    172
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11