Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İLLER ve BELEDİYELER   -NİSAN' 92
      d a ş m a (mutabakat, concensus) sağlamaları    kuruluşu  vardır. Ama olaya sahip çıkacak,
      zorunludur.                      politikalar üretecek, buniarm  yürütülmesi
         Türkiye'nin  kangren  olmuş  şehircilik   için gerekli uygulama, planlama  eşgüdüm
      sorunlarına  köklü  bir çözüm getirmek için   ve işbirliği ortammm koşullarını yaratacak,
      gelmiş  geçmiş  çalışmalardan,  denemeler­    çalışmaları izleyecek, yol gösterecek, akçal,
      den, başarılı başarısız yönleriyle ders al­   teknik destek  sağlayacak  ülke  ölçeğinde
      mak,  yapılan  hataları yinelemek  gerekir.   özeksel bir örgüte gereksinim vardır. Ku­
      Kentleşme  sorunlarına  özekte  (merkezde)    rulması istenen Şehircilik ve Konut Bakan-
      bakanlık  düzeyinde  sahip çıkacak,  politi­   lığnm ana işlevi bu olmalıdır.
      kalar üretecek,  bunların  düzeyinde  sahip      Bugün  varolan  kuruluşlar  arasında
      çıkacak,  politikalar üretecek, bunların uy­   kopukluklar  çok  başlılık görülmektedir.
      gulamaya  geçmesine  yardım  v^e destek sağ­   Yalnızca  imar planlaması  konusunda   en
      layacak  bir Bakanlığa  her  zamankinden     azından  altı değişik onaylama orunu (ma­
      daha  çok gereksinim  açıktır. Bu konuların   kamı) vardır.
      gerçek sahibi yerel yönetimlerin bu alanda­      Yerleşme  ve kentleşme  politikalanmn
      ki etkinliklerinin arttırılması, sorumluluk­    geliştirilmesinde, benimsetilmesinde.  uygu­
      larını yerine getirebilecek olanaklarla  do­   lanmasında yerel toplumun   öz^'^önetimi olan
      natılması  için, onlara ayakbagı  olmadan,    belediyelerin dışlanmaması  gerekir. Kent­
      yeni yeni denetim  ve yazçizcilik düzenlerine   leşme sorunlarını 24 saat aşayan  kenttaş-
                                               y
      başvurmadan,    uygulamayı  izleyecek, yol    lan (hemşehrileri) bir yana iten tepeden in­
      gösterecek  bir özeksel örgütün  bugünkü    me  çözümler yerine, bu insanları kentleri­
      imar kargaşasım  altyapı yetersizliklerini gi­  nin gerçek sahipleri olduklarım  bilincine
      dermede,   çevre  kirlenmelerini  önlemede    varmalarım,  bunun  gereğini yapmayı alış­
      katkıları olabilir.                  kanlık durumuna  getimielerini sağlayacak
                                  fırsat ve olanaklar yaratılmalıdır.
         Birbirinden farklı siyasal görüşleri ol­
      malarına  karşın bugünkü   ortaklık hükü­       Bu aym zamanda  katılımcı demokra­
      metini  oluşturan  her iki parti de. hem or­  sinin, saydam  yönetimin  olmazsa  olmaz
      taklık önanlaşmasmda,    hem  de Meclis'te    koşuludur.
      güven  oyu  alan  hükümet   izlencesinde
      kentleşme,  demokratikleşme,   yerel yöne­       İMAR  V E İSKAN  BAKANLIĞI
      timler konularında  ortak çözümlerde  birle-      DENEYİMİNDEN     DERS
      şebilmişlerdir. Toplu  konutla birlikte kent­      ALINMALI
      leşme  ve şehircilikten sorumlu  bir devlet
      bakam  atanmıştır. Sonra da bu konuda bir      Yeni bakanlığın kuruluş ve görevlerine
                                        t
       Şehircilik ve Konut Bakanlığının kurulması    ilişkin yasa asansı hazırlıklarında 25 yıllık
      BakanİELT Kurulu'nca  kararlaştırılmıştır. Bu    bir süreyle kamu yaşamında  varlığını sür-
      konuda  hazırlanan yasa taslağının altı ilgili  düzeyine İmar  ve İskan Bakanlıgı'nm  bu
      bakandan   oluşan bir yankurulca  incelene­    konudaki  deneyiminden  çıkanlabilecek ki­
      rek çeşitli bakanlıkların görüşlerinin bileş-   mi dersleri özetlemek isterim:
      tirildiği günlerdeyiz. Burada  konuyla  ilgili
                                         ve
                                      İmar
      meslek   kuruluşlarından   görüş  istendiği    İmar 1. planlaması İskan Bakanlığı  özellikle
                                                     parsel
                                            çalışmalarından
       açıklanmıştır.  Yasa  tasarısı  kamoyunda
       enine boyuna  tartışılmalı, bilim kuruluşla-   düzeyine değin inerek ayrıntılar içinde bo­
                                                    politika­
                                                yönelik,
      nmn,  yerel yönetimlerin görüşleri alınmalı­    ğulmuş, olayın bütününe için gerçekçi çö­
                                  lar
                                    yasal
                                       düzenlemeler
       dır.                         zümler  getirmekte etkin ve yeterli rol oyna-
         Yasa asarımn   hazırlanmasında  aşağı­   yamamıştır.
            t
       daki noktalara  dikkat  edilmesinde  yarar
                                    2.
      vardır:                        özekselci Bakanlık Kamu  yönetiminin  genel
                                                       ak­
                                       yapısında,
                                              yazçizciliğinden
         Kentleşme  ve yerleşme  konularında    saklıklarından  uzak duramamış,  darboğaz-
       özeksel ve yerel örgütlemneler konusunda     lanndcm  geçememiş  akıntılarından kendi­
      geçmiş  deneyimlerden   ders  alınmalıdır.   sini  koruyamamıştır.  Aşırı  özekselciliğe
       Özellikle, çeyrek yüzyıllık ömürlü imar ve   ilişkin u örnekler çarpıcıdır:
                                     ş
                 i
       iskan Bakanlığı ile ki yıldan az ömürlü Ye­
       rel Yönetimler Bakanlığı örnekleri ilgi çeki­       O dönemde  yüriırlükte olan 6785
       cidir.                             sajalı İmar Yasasına göre beledi­
                                       ye meclislerinin benimsendiği
         Bugün  konuyla  ilgili çok sayıda kamu        imar planlarını değiştirerek
                                                       171
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10