Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

NİSAN'92 • İLLER ve BELEDİYELER
      AYIN                          •


           YERLEŞME        VE   KENTLEŞME          ICIN
                          mm
          ŞEHİRCİLİK        VE    mm

                                          Prof. Dr. Cevat GER AY

        Ülkemizin batısındaki gelişmiş bölge­   kondu   bagışlamalarıyla   yasallaştırarak
     lerde bulunan büyük  kentlere yönelik hızlı  özendiricilikten öteye gidilememiş, sorunla­
     kentleşmenin  doğurduğu  sorunlar karşı­   ra köklü çözümler getiren politikalar geliş­
     sında tehlike çanları çoktan çalmağa baş­  tirilip uygulamaya konulamamıştır.
     lamıştır. Başta İstanbul olmak üzere ana­     Bu  konuda  köklü, ussal politikaların
     kentlerimizde sorunların onurulmaz boyut­     geliştirilmesi, bu politiklan etkin biçimde
     lara vardığı herkesçe biliniyor. Kentlemeyi   uygulayacak bir yönetsel yapılanmaya   gidi­
     güdüm  altına alabilek için yurt yüzeyinde  lebilmesi için aşağıdaki koşulların gerçek­
     bölgelerarası dengeli kalkınma, yerleşme ve   leşmesi gerekir:
     kentleşme  yöneltileri geliştirilip uygulama­
     ya sokulmalıdır. Bu amaçla,  özekte (mer­      1. Yerleşme, kentleşme, barınma,  alt­
     kezde) ve taşrada bunu yürütecek  bir yö­   yapı, yerleşme sorunlarının  çözümü  ülke
     netsel yeniden yapılanmaya  gidilmelidir.   topraklarından  yararlemma  kırsal ve kent­
     Bunlar   gerçekleştirilmedikçe,   Türki­    sel toprak kullanımı kararlarından bağım­
     ye'mizin bugünden  ana İşlevlerini yerine   sız ele cümamaz.
     getiremeyen  anakentlerinde  yaşamın  çok      2. Yerleşme, kentleşme  kentsel gelişme
     yakın  gelecekte felce uğrayacağı açıktır.   kararlarının yaratügı rantların açıkgözlerin,
     2000'li yıllara yüz akıyla girebilmek için  vurguncuların  eline geçmesini, toprak spe­
     silkinmek,  gereken  önlemleri hemen  al­   külasyonunu   önlemek,  bunun   topluma,
     mak  zorundayız.                 kamoyuna  geri dönmesini  sağlamak  başa-
        Kentleşme, arsa altyapı, konut kentsel    nmn  önkoşuludur.
     gelişme ve planlama  konularıyla ilgili yö­    3. 21. yüz yıla girerken gelecek kuşak­
     netsel örgütlenmemizi, ne özeksel ne de ye­  lara içinde daha mutlu, daha rahat, daha
     rel düzeylerde  tamamlayabilmişiz.  Çok    sağlıklı, yaşanabilir kentler, temiz ve güzel
     başlıhk, görev yetki ve sorumluluk karga­   bir çevre bırakmak amacı, tüm siyasal  par­
     şaları yada boşlukları yüzünden  kıyılarda   tilerimizin üzerinde birleşecekleri ana ortak
     ve kentlerde çarpık, çirkin yapılaşma almış   ilke olmalıdır. Bu konuda güdülecek  ulusal
     yürütmüştür.  Toprak  vurguncuları,  kıyı   yerleşme, toprak ve kentsel gelişme politi-
     yağmacıları, gecekondu  mafyası karşısında   kalannı  birlikte saptamak, bunu  uygula­
     kamu  yönetimi yetersiz, etkisiz kalmıştır.  makla  ilgili ilke, yöntem ve kuralları belir­
     Olupbittileri sık sık çıkarılan imar ve gece­  lemek konusunda   tüm partilerin ulusaJ oy-     170
   1   2   3   4   5   6   7   8   9