Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

NİSAN'92 • İLLER ve BELEDİYELER
   Yasanın  15/19  uncu  maddesine  uyarlık    15'inci maddesinin üçüncü  fıkrasında, hal­
    ulunmadgı  gerekçesiyle iptaline karar veril-  kın yiyip içeceği yerlerin açılması ve çalıştı-
                                            izin
                                               alınmasının
                                     belediyedin
                              nlması
                                  için
    miştir.                       zorunlu  olduğu,  aym  Yasanın   113'üncü
      (Danıştay  ll.D.2.6.1981;   E1980/     maddesinde ise kanunen   belediyenin iznine
    1255. K. 1981/1941)                tabi iken izin alınmaksızın yapılan işlerin
      * Kapatma gerekçesi   olan eksiklik­    belediyelerce derhal  durdurulacağı   öngö­
    lerin giderildiği belediye görevlilerince    rülmüş  bulunmaktadır.
    yapılan inceleme  sonucu saptanan  işyeri      Olayda davacının köfteci dükkânı  aça­
    hakkındaki  kapatma  kararının  kaldırıl­   rak çalıştırdığı işyeri için belediyen a ç m a
    ması  gerekir.                   izni almadığı dava dosyalanmn  incelenme­
      (Danıştay   8.D.7.9.1983;  E. 1982/    sinden anlaşılmaktadır.
    1464.K.1983/1731)                    Bu nedenle davacı hakkında  yukarıda
      * Ekmek  fırınının belediyece düzen­    açıklanan yasa hükümleri  uyarınca  uygu­
    lenen "Yeni Yapılacak Ekmek  Fabrikaları    lanan işlemde  isabetsizlik bulunmadığın­
    ve Mevcut  Fırınların Islahı Hakkındaki    dan davamn  reddine karar verilmiştir.
    Yönetmelik" in 18 inci maddesi  hükmüne
    göre, mevcut  tesislerin bu Yönetmeliğe    1950, (Danıştay 8.D. 9.11.1983;  E.  1982/
                                   1983/2144)
                                 K.
    uygun bir hale getirilmesi için makul bir
    süre verilmesi gerekirken  aksine  hare­      * Çevre sağhğını tehlikeye  düşürücü
    ketle 7 gün kapatılmasında  isabet bu-    yerde  bulunan  akaryakıt   istasyonunun
    lunmadğı ilk.                   kapatılmasında   hukuka  aykırılık  bulun­
                              madığı Hk.
       Davacıya ait ekmek fırını, 1608 sayılı
                         g
    kanununun  1 inci maddesi uyarınca 7 ün       Dava, Antalya İl'i Cumhuriyet  caddesi
    kapatılarak, Yönetmelik  hükümlerine  uy­    üzerinde bulunan  akaryakıt satış istasyo­
    gun hale getirilmediği takdirde ekmek üre­  nunun  sağlık ve teknik kurallara uymaması
    timinin süresiz durdurulmasına  belediye    ve ayrıca ikinci sınıf gayrisıhhi müesseseler
                                      a
    encümenince  karar verilmiş, dava da bu   izin belgesinin lınmaması  nedeniyle kapa­
    işlemin iptali istemiyle açılmıştır.       tılması istemiyle açılmış bulunmaktadır.
       Davalı belediye tarafından düzenlenen.      1580 sayılı Belediye Kanunun  15 inci
    Yeni Yapılacak Ekmek Fabrikaları ve Mev­   maddesinin  19 uncu fıkrası, beldenin dü­
    cut Fırınların Islahı Hakkındaki Yönetmeli­  zen ve sağlığını tehlikeye düşüren şeylere
    ğin 18 inci maddesinde, mevcut tesislerin   meydan  verilmemesini ve  bunları yasakla­
    makul bir süre içinde bu Yönetmeliğe uy­   manın  belediyenin görevleri arasında  oldu­
    gun hale getirilecekleri belirtilmiştir.     ğunu hükme  bağlamıştır.
     • Dava dosyasındaki  belgelerin incelen­     Yapılan bilirkişi incemesi sonucunda
    mesinden  davacıya ait ekmek fırının, söz   akaryakıt istasyonlarıyla ilgili bazı koşulla­
    konusu Yönetmelik  yürürlüğe girmesinden    rın sağlandığı, ancak  konumu   itibariyle
    önce yapı kullanma izni ve üşat  ruhsatı ile   çevre sağlığını tehlikeye düşürecek yerler­
                  k
    çalışmaya başladığı anlaşılmaktadır.       den olduğu;
                                Bunun  yamısıra  dava  dosyasındaki
       Bu durumda, davacının fırınını yukar­   bilgi ve belgelerden dava konusu edilen ş­
                                                    i
    da belirtilen Yönetmelik hükmü  uyarınca
    uygun hale geürilmesi için makul bir süre   lemin yapıldığı tarihte işyerinin gayrisıhhi
    tanınması gerekirken, bu süre tanınmadan    müesseseler  izin belgesinin  buİunmadğı
    alman  kararda  isabet bulunmadığından,     anlaşıldığından, bu durumda  çevre saglıgı-
    dava konusu  işlemin iptaline karar veril­  m tehlike düşürdüğü  gerekçesiyle yukarda
    miştir.                      anılan Yasa hükmü  gereğince işyerinin ka­
                              patılmasında  hukuka  aykırılık görülmedi­
       (Danıştay 8.D.26.1.1983; E. 1982      ğinden davanın reddine karar verilmiştir.
    1351, ll.D.1981/2274,K.  1983/130           (Danıştay   8.D.31.1984;    E. 1982/
       * Belediyeden  alınmış açma  izni bu-   900,K. 1984/153)
        an işyerinin belediyece  kapatıl-      * Yapılan  denetlemeler   ve verilen
          1580  sayılı Yasanm  15  inci   sürelere - karşın eksiklikleri  gidermeyen
    maddesinin  3 üncü  fıkrasına  aykırılık   işyerinin  kapatılmasının   belediyelerin
    bulunmadığı Hk.                  görevi olduğu  ve yasalara  aykırılık bu­
       1580  sayılı Belediye  Kanununun     lunmadığı  Hk.


    176
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15