Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

İLLER ve BELEDİYELER   • HAZİRAN - TEMMUZ'92
       yı gerektiren başlıca nedenleri, KAYA rapo­      II. öneriler
       ru, yerel yönetimlerin güçsüz bulunmaları,
       antidemokratik  olmaları ve etkili ve verimli    Rapordaki  öneriler, yerel yönetimleri
       hizmet  üretme  işlevlerini yerine getirme    demokratik,  güçlü, etkili ve verimli hizmet
       olanağından  yoksun  bulunmaları  biçimin­    üreten birer yönetim kurumu   durumuna
       de özetlemektedir.  Bu  arada, yerel yöne­    getimıeja  amaçlamaktadır.   Bu  amaçları
       timlerin görev alanlanmn  ülkemizde  darlı­   gerçekleşümıek  üzere yapılan önerilerden
       ğından  sözedilmekte.  yerel yönetim  etkin­   bir bölümü, genel nitelikte, yani bütün bi­
       liklerinin saydamlık  ilkesine uyularak ger­   rimleri ilgilendiren, hepsi için geçerlik taşı­
                                                    i
       çekleştirilmekte  olmadığı  vurgulanmakta­     yan ilkelerdir. Geriye kalanlar ise, l. ilçe ve
       dır. Görev alanlarının kapsamı  yalmz dar    köy 3'erel yönetimleriyle beledij^eleri ilgilen­
       olmakla  kalmamakta,  giderek daha  da da­   dirmektedir. Bunlara  kısaca göz  atmakta
       raltılmaktadır. Özellikle planlama, personel    ycirar vardır.
       ve örgütlenme  konularında,  yerel yönetim­
       ler merkezi  yönetimden  onay  almaksızın       Yerel yönetim  kuruluşlarının." j^erel
       karar  almaya  çoğu kez yetkili değillerdir.   topluluklarda başlıca hizmet birimi olması
       Öte yandan,  akçal yönden  merkeze  geniş    istenmektedir. Bunun  sonucu  olarak, mer­
       ölçüde bağımlı  durumda  bulunmaları,  ha-    kezî yönetimin taşra örgütleri eliyle yürü­
       raket  özgürlüklerini  sınırlamakta,  gerçek    tülen hizmetlerden  bir bölümünün,  yerel
       anlamda  demokratik  ve güçlü bir yönetim   yönetimlere  aktarılması  önerilmektedir.
       olmalarım  önlemektedir.              Böyle bir aktarma, kuşkusuz,  bu hizmetleri
                                  görecek örgüt, personel ve araçların da yerel
                                  birimlere ktanlmasım   zorunlu kılar.
                                       a
         Bugünkü   durumun   değerlendirilme­
       sinde, KAYA  raporunda,  ayrıca, önemli bir      Nüfusu  500'ü geçen bütün köylerin bir
       yönetim  boşluğundan   sözedilmektedir.  O    geçiş dönemi içinde belediye haline getiril­
       da, kırsal alanlara merkezî yönetimin taşra   mesi de yapılan öneriler arasındadır. Başka
       kuruluşları ve yerel yönetim birimleri eliyle   ülkelerde, köy değil, kırsal komün adını ta­
       götürülmesine   çalışılan hizmetler yönün­    şıyan birimlerin var olduğu dikkate alımrsa,
       den ortaya çıkan boşluktur.  Kuşkusuz,  bu    bu önerinin Batıya benzemek  gibi bir dü­
       ortaya, örgütsel  boşluğu  dolduracak  yeni    şünceden  kaynaklandığı kabul edilebilir. Ne
              o
       bir modelin luşturulması   sorununu  çıkar­   var ki, ülkemizde, köy sayısının 1990 sayı­
       maktadır.                       mı sonuçlarına göre 36.000 ve bunlar için­
                                  de 12.500  kadanmn  nüfuslanmn   500'ün
         Proje raporunda,  bunların  yaru sıra,   üstünde  olduğu  hesaba  katılırsa, bugün
       belediyelerde  çağdaş  yönetim  tekniklerin­   3000  dolaylarında olan belediye sa>asının,
       den yararlamlmadıgma   değinilmekte,  bun­    bunların da eklenmesiyle, 16 bine yaklaşa­
       lara örnek olarak, hizmetlere plan ve prog­   cağı beklenmelidir. Bunun, gelirlerinin bü-
       ram  disiplini içinde yaklaşım, iç örgütlen­   joik bölümünü   merkez  kaynaklarından
       me,  liderlik, iletişim, eşgüdüm,  denetim,    alan belediyelere ek olarak ne kazandıraca­
       değerlendirme,   performans   bütçe,  malî    ğı merak edilmeğe değer bir konudur.  Gerçi,
       analiz, nsangücü   istihdamı, hizmet içi eği­   köy statüsünde  oldukları takdirde de, yine
           i
                                                    t
       tim gibi alanlarda çağdaş yönetim teknikle­    köyün  pek çok hizmetinin devlet aralından
       rinin yeterince  kullamimadığı  vurgulan-    sağlanmakta  olduğu ve dola>asıyla, durum­
       mciktadır.                      da büyük bir değişiklik olmayacağı öne ü­
                                                       s
                                  rülebilir. Ancak, o takdirde, adına belediye
         Sistemin  değerlendirilmesine  ilişkin bir  denilecek bu yerlerde, kent hizmetleri değil,
               ş
       başka gözlem udur:   Yerel yönetimler konu­    kırsal nitelikli birtakım hizmetler görüle­
       sunda  çeşitli dönemlerde hazırlanmış  tasa­   cektir. Çünkü, bu yerleşim yerlerinin, ad­
       rılardan çoğu gerçekleştirilememiştir. Ama,    ları değişmiş olsa da, kendileri yine köy
       1980'lerden  sonra, düzenleme  konusu yeni­    olarak, nüfusları köylü olarak kalacaktır.
       den gündeme   gelmiştir. Özellikle, ilçelerde
       birer yerel yönetim kurulması yolundaki so­       Almanya,  İngiltere, Japonya ve kimi
       mut  önerinin, 6. Beş Yıllık Kalkınma Pla­   İskandinav  ülkeleri, küçük komünlerin  sa­
       nında yer aldığına değinilmektedir. Her türlü   basını azaltırken, Türkiye'de, onların uzak­
       düzeltim  girişiminin yarıda kalmasının  te­   laşmak  istedikleri bir yola girilmesinin, yal­
       mel  nedeninin  ülkede  yerleşmiş  bulunan    nız ekenomik  yönden bir savurganlık  olarak
       merkeziyetçilik  geleneği olduğu, sorunların    kalmayacağı,  aynı zamanda  bunun  halkın
       bu yanlış yönetim felsefesine bağlanabilece­   demolu-asi eğitimi yönünden  de fazla yarar
       ği, raporun ana savlan arasındadır.        saglamayacağı  rahatlıkla söylenebilir. Nü-

                                                       271
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14