Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

HAZİRAN  - TEMMUZ'92  • İLLER ve BELEDİYELER

                                         Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
      1. Yerel Yönetimlerde  Düzenleme       a l a n d a k i , hem^ de k a m u y ö n e t i m i n d e k i
                              ö n e m i n i her g ü n b i r a z d a h a a r t ı r m a k t a d ı r .
      K a m u Y ö n e t i m i n d e y e n i d e n d ü z e n l e m e Yerel y ö n e t i m l e r i n , k a l k ı m n a i ç i n h e m
    g e r e k s i n m e s i n i k a r ş ı l a m a k a m a c ı y l a , T ü r ­ o l u m l u b i r e t m e n , h e m de i y i d e n e t l e n e m e ­
    kiye ve O r t a d o ğ u A m m e İ d a r e s i E n s t i t ü s ü diği t a k d i r d e a y a k b a g ı o l m a s ı , ç a ğ d a ş ve
    b i r k a ç yıldır s ü r d ü r d ü ğ ü bilimsel a r a ş t ı r ­ g e l i ş m i ş b i r y e r i n d e n y ö n e t i m s i s t e m i n i n
    m a y ı y a k ı n d a s o n u ç l a n d ı r m ı ş b u l u n m a k ­ k a l k ı n m a h e d e f l e r i n i n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i
    t a d ı r . E n s t i t ü b u a r a ş t ı r m a projesini. K a m u y ö n ü n d e n de ö n e m l i k a t k ı l a r y a p a b i l e c e ğ i n i
    Y ö n e t i m i A r a ş t ı r m a s ı a d ı y l a y a y ı m l a m ı ş t ı r . g ö s t e r i r . Ç e v r e , g e c e k o n d u , k o n u t , a r s a
    B u k i t a p t a , T ü r k K a m u Y ö n e t i m i i ç i n d e k i s p e k ü l a s y o n u g i b i g ü n c e l k e n t s o r u n l a r ı n ı n
    B a k a n l a r K u r u l u ve B a k a n l ı k l a r g i b i k u r u ­ t o p l u m s a l y a ş a m d a g i d e r e k g e n i ş l e y e n b i r
    l u ş l a r , A r a ş t ı r m a , P l a n l a m a , E ş g ü d ü m , De­ yer t u t m a s ı , k o n u n u n b i r b a ş k a y ö n ü d ü r .
    netleme ve H a l k l a İlişkiler g i b i o r t a k g ö r e v ­ Son o l a r a k da, yerel y ö n e t i m l e r i m i z i n , 8 0 ,
    ler. A n a H i z m e t G r u p l a r ı , A v r u p a T o p l u ­ 70, 60 y ı l h k y a s a l a r l a y ö n e t i l m e k t e o l m a l a ­
    l u k l a r ı n a U y u m , T a ş r a ve Y u r t Dışı K u r u ­ r ı n ı n , b i r y e n i d e n d ü z e n l e m e y i , h e m İl Ö z e l
    luşları', Yerel Y ö n e t i m l e r , Personel Rejimi ve Y ö n e t i m l e r i m i z , h e m B e l e d i y e l e r i m i z , h e m
    B ü r o k r a t i k Y ö n t e m ve İ ş l e m l e r gibi temel de K ö y l e r i m i z için z o r u n l u d u r u m a g e t i r m i ş
    k o n u l a r a y n ayrı ele a l ı n m a k t a , incelen­ o l m a s ı d ı r .
    m e k t e ve her b i r i h a k k ı n d a değerli ö n e r i l e r
    y a p ı l m a k t a d ı r .
                                K a m u Y ö n e t i m i A r a ş t ı r m a Projesi ç e r ­
      Biz b u y a z ı d a . R a p o r d a ele a l m a n ko­ ç e v e s i n d e yerel y ö n e t i m k o n u l a n , d e n e y i m l i
    n u l a r d a n y a l n ı z Yerel Y ö n e t i m l e r l e ilgili valiler, b i l i m a d a m l a r ı ve u z m a n l a r c a ay­
    a ç ı k l a m a , d e ğ e r l e n d i r m e ve g ö z l e m l e r i g ö z ­ rıntılı incelemelere k o n u y a p ı l m ı ş t ı r . K i t a ­
    den g e ç i r e c e k ve y a p ı l m ı ş o l a n ö n e r i l e r e b ı n b a ş ı n d a b i r d u r u m d e ğ e r l e n d i r m e s i y a ­
    değineceğiz. Bilindiği gibi, A v r u p a T o p l u l u - p ı l m a k t a d ı r . Ö n c e , yerel y ö n e t i m d e n ne
    ğ u ' n a ü y e o l m a k ü z e r e r e s m e n b a ş v u r u d a a n l a ş ı l m a s ı g e r e k t i ğ i b e l i r t i l m e k t e ve b u
    b u l u n m u ş o l a n T ü r k i y e , siyasal ve y ö n e t s e l d ü ş ü n c e l e r i n ışığı a l t ı n d a , T ü r l d y e ' d e y e r e l
    b ü t ü n k u r u m l a r ı n ı A v r u p a ü l k e l e r i n d e ge­ y ö n e t i m l e r i n b a ş l ı c a özellikleri ö z e t l e n m e k ­
    çerli ö l ç ü l e r e u y g u n d u r u m a g e t i r m e k zo­ tedir. B u özellikler, ay. ö n c e de b e l i r t i l d i ğ i
    r u n d a d ı r . Yerel Y ö n e t i m l e r gibi, g e l e c e ğ i n gibi, yerel y ö n e t i m t a r i h i m i z i n ç o k eskilere
    B i r l e ş i k A v r u p a s ı ' n ı n temel t a ş l a r ı n ı o l u ş ­ g i t m e k t e o l m a m a s ı n a k a r ş ı n , s i s t e m i n , e s k i
    t u r a n ve d e m o k r a s i n i n o k u l u g ö z ü y l e g ö r ü ­ y a s a l a r a d a y a n m a k t a o l m a s ı , y e r e l y ö n e ­
    len yerel y ö n e t i m l e r i n b u ç e r ç e v e i ç i n d e ge- t i m l e r i n b i r e r A n a y a s a k u r u m u n i t e l i ğ i n e
    l i ş ü r i l m e s i y a ş a m s a l bir ö n e m t a ş ı m a k t a ­ sahip b u l u n m a s ı , m a h a l l e ö r g ü t l e r i d ı ş ı n d a ,
    dır. D e m o k r a U k yerel y ö n e t i m yoksa, de­ b a ş l ı c a ü ç t ü r d e n o l u ş m a s ı , h a l k ı n b e k l e d i ğ i
    m o k r a s i n i n k e n d i s i de var olamaz d ü ş ü n ­ ö l ç ü d e v e r i m l i ve etkili h i z m e t ü r e t m e k t e
    cesi, A v r u p a T o p l u l u ğ u içinde, b a ş t a bele­ b a ş a r ı l ı o l m a m a l a r ı ve son olarak, b u g ü n k ü
    diyeler o l m a k ü z e r e , o r g a n l a r ı s e ç i m l e yerel y ö n e t i m m o d e l i n i n s a v u r g a n l ı ğ a y o l
    o l u ş t u r u l a n t ü m k a m u t ü z e l k i ş i l e r i n i n a ç m a k t a o l d u ğ u d u r . Oysa t a ş r a ö r g ü t l e n ­
    v a r l ı ğ ı m ve g ü ç l e n d i r i l m e s i n i z o r u n l u kıl­ mesinde ve k a m u y ö n e t i m i s i s t e m i n i n t a ş ­
    m a k t a d ı r .                  rada  yeniden  y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı n d a , h e m
                              merkezin t a ş r a k u r u l u ş l a r ı n ı , h e m de yerel
       K u ş k u y o k k i , ü l k e m i z d e yerel y ö n e ­ y ö n e t i m l e r i kapsayacak y e n i modellere ge­
    t i m l e r i n y e n i d e n d ü z e n l e n m e s i salt böyle reksinme o l d u ğ u n a d i k k a t ç e k i l m e k t e d i r .
    b i r g e r e k s i n m e d e n k a y n a k l a n m ı y o r . Hızlı
    k e n t l e ş m e , b ü y ü k k e n t l e r i n h e m siyasal Yerel y ö n e t i m l e r d e y e n i d e n y a p ı l a ş m a -

    270
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13