Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

HAZİRAN  - TEMMUZ'92  • İLLER ve BELEDİYELER
                                             n
  diye başkanının mensup olduğu siyasal partinin Döneminde 1927 yılında yapılan ilk üfus sayımı­
  belediye meclisindeki üye sayısı, kendisine yeterli na göre İsparta merkezinin nüfusu (15.585) dir.
  bir çoğunluk sağlayamıyor, diğer partiler üyelerinin 1940 sayımında İsparta nüfusu (18.313) tür. Top­
                              İ
  desteğine gereksinme duyuyor. Bu durum belediye lam sparta nüfusu ise (129.440) dır. 1955 İsparta
                                     n
  başkanını daha ılımlı bir yönetime zorlamaktadır. merkezi (24.567), İl üfusu (145.216) dır. 1970 yı­
  Bu sonuç, belediye seçimlerinde seçmenlerin, siya­ lında merkez (51.107). toplam İl nüfusu (185.918)
  sal partiler yanında, belediye başkanbğına seçile­ dir.
  ceklerin kişiliklerine de büyük değer verdiklerini 1985 nüfus sayımında İsparta merkez mûfu-
  kanıtlamaktadır.
                                        n
                            su (101.2l5)dir. Toplam İl üfusu (382.844) tür.
     Belediye başkanlan, görevlerini yaparlarken   İl merkezlerinin Türkiye çapında nüfus b ü ­
  en çok kendi siyasal yandaşları tarafından zor- yüklüklerine göre sıralanmasında 1985 sayımında
  landıklannı, ilkelerine aykırı önerilerin ençok İsparta merkezi (35) inci ırada di. 1990 sayımına
                                        s
                                           i
  kendi taraftarlarından geldiğini ve hatta tarafsız göre bu sıralamada (33) ü n c ü sıraya geçmiştir.
  işlemlerinden dolayı karşı partili üyelerce destek­ (DİE yayını. 1990 Genel Nüfus Sayımı, sh. 6 ve 7).
  lendiklerini ileri sürmektedirler. Belediye b a ş ­
  kanlarının bu durumu ülke çıkarları açısından    Yüzölçümü ve Nüfus Yoğunluğu
  sağlıklı bir gelişmedir. Belediye başkanları, kamu
                                       y
  hizmetlerini t ü m vatandaşlara eşit, sürekli ve ta­ Isparta'nm toplam üzölçümü (8.933) km^ dir.
  rafsız biçimde götürmek için çaba göstermek zo­ 1990 nüfusu (434.771) olduğuna göre km^ başına
  rundadırlar. Belediye yönetiminde siyasal taraf­ düşen nüfus yoğunluğu (49) dur. 1985'debu rakam
   sızlığın gerçekleştirilmesi, b u g ü n hepimizin ya­ (43) idi. Komşu yakın illerie karşılaştırma yaparsak,
   kındığı anarşik eylemlerin sona ermesi, özlemini bu rakam Burdufda (37), Konya'da (46), Afyon'da
   duyduğumuz barış ve güvenliğin sağlanması ser­ (52), Denizli'de (63), Antalya'da (55) Ur. Bir fikir ol­
                                      İ
     t
   best artışma ortamının yaygınlaşması ve karşı­ mak üzere Ankara ve stanbul ile karşılaştırma ya­
                                        İ
   lıklı olarak görüş ve fikiriere saygınlığın artması parsak Ankara'da (126). stanbul'da (1280) dir. İz­
   yönünde yararlı olacakür. Yerel kuruluşlar, siya­ mir'de ise (225) dir.
   sal olgunluğun gelişmesi demokratik anlayışın
   benimsenmesi ve ülke barışına katkı yönünden    İSPARTA  BELEDİYELERİ
   önemli olan temel kuruluşlardır. Bu yönetimlerde
   gösterilecek başarı, demokraük anlayışın geliş­   İsparta'da 1992 Mayıs ayma kadar k u r u l m u ş
   mesinde başarıya ulaşılmasında ve ülke düzeyin­ belediye sayıları (43) tür. Yalvaç'a bağlı olarak Ku-
   de daha uygar ilişkiler kurulmasında önemli et­ yucak, Özgüney ve Özbayat olmak üzere üç yeni
   ken olacaktır.                  belediyenin seçimleri 1992 Haziran a3anda yapılacak
                            ve Eğridir İlçesine bağlı Paz^köy Belediyesi de 1993
                            yılında faaliyete geçecektir. Böylece İsparta'nın top­
     İSPARTA  VE MAHALLİ   İDARELERİ      lam belediye sayısı (47) ye ulaşacaktır.
     İsparta'nın İdari Tarihi             İsparta belediyelerinin isimleri, bağlı olduğu
   j _ İsparta XIII. Yüzyıl başlannda Selçuklu Hü­ ilçeler, 1990 sayımına göre nüfusları, İle belediye­
   kümdarı III. Kıhçarslan tarafından Bizanslılardan nin kuruluş tarihi aşağıdaki tabloda gösterilmiş­
   alınarak Türk egemenliğine geçmişUr. 1391 yılında tir.
   da Osmanlı idaresinin olmuştur.           İSPARTA  İLÇE V E KÖYLERİ
     Osmanlılar devrinin eyalet ve vilayet teşkila- Yukarda belirttiğimiz gibi sparta'nın belediye
                                          İ
   ünın bulunduğu ilk dönemlerde İsparta sancak idi.  sayısı yeni kurulacak olan (47 belediye ile biriikte
   Eyalet teşkilaü döneminde ise İsparta, merkezi 47 olacakür. İlçe sayısı 12'dir. Köy sayısı 209'dur.
   Kütahya'da bulunan Güney Anadolu Umumi Vali- Köylerin toplam nüfusu (205.197) dir. İlçe nüfus­
   liği'ne bağlı idi. Daha sonra Osmanlı Devletinin vi­ ları toplamı ise (229.574) dür. İkisinin oplamı yani
                                              t
   layet teşkilatına bölündüğü dönemde İSPARTA  tüm l üfusu (434.771) dir.
                               n
                               i
   LİVASI adıyla Konya Vilayetine bağlı sancak mer­
                                      i
   kezi olmuştur.                     209 köyün 175 nin nüfusu (2.000) den azdır.
                            39 köy (250) den fazla daha az nüfusludur. (53)
     Cumhuriyet Döneminde 1923 yılında \'ilayet köyün nüfusu (250-500). (59) köyün nüfusu (500-
   merkezi haline getirilmiş ve HAMİTABAT ADI KAL- 1000) arasındadır. Nüfusu en çok alan ilçe merke­
   DIRILARAK İSPARTA VilayeU olmuştur.       zi, Yalvaç'tır. Nüfusu 28.028 dir. Toplam ilçe n ü ­
                            fusu (85.053) tür. Merkez nüfusu en çok olan
     Nüfus Artışı
                            ikinci büyük ilçe Eğirdir. (15.828), ü ç ü n c ü s ü Şar­
     İsparta nüfusu 1890 yılında 20.000 civarında kikaraağaç (12.253), dördüncü Senirkent (10.738)
  idi. Bunun (7000) inin Hıristiyan olduğu yazıl­ ve beşinci Uluboriu (10.072) dir. En az nüfuslu ilçe
  maktadır. (İsparta İl Yıllığı, sh. 31). Cumhuriyet Merkezi Aksu (2.921) dir.

  2 6 8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11