Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İLLER ve BELEDİYELER   • HAZİRAN - TEMMUZ'92
      alımında gerekli dikkati göstererek yetenekli ve ni­ nan insanların karşılıklı yardımlaşma ve yardım­
      telikli personel seçmek zorundadır. Her türlü ka­ sever duygular içinde beldelerini daha i>1 geliştir­
      yırma yöntemlerinin dışında nesnel kurallara göre mek, huzur ve güvenliğe ka\aıştunTiak başlıca
      personel almalıdır. Yönetimin başarısı iyi çalışan, kaygıları olmalıdır.
      nesnel kurallara göre hareket eden personele bağ­
      lıdır. İyi nitelikli ve yetenekli elemanlar sayesinde Zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurum
      mahalli idareler etkin ve üretken hizmeüer verebi­ dünyada giderek artmaktadır. Bunun için ulusla­
      lirler.                        rarası yardım kuruluşları önlemler düşünmekte­
                                  dirler. Dengeli gelişmeyi sağlayacak yardımlar az­
                  t
         Mahalli idareler, üm o bölgedeki vatandaş­  gelişmiş ülkelere kaydırılmaktadır, kuşkusuz ül­
      lara eşit hizmet götürmek zorundarırlar. Seçilmiş keler içinde zengin ve fakir bölgeler, zengin ve fakir
      temsilciler her ne kadar siyasal partinin eğiliminde insanlar vardır.
      olan seçmenler taı-afmdan seçilmişler ise de, hiz­
      metleri, bir siyasal tercih yapmaksızın tüin vatan­  Dünya Bankasının verilerine göre dünyada
      daşlara eşit olarak sunmak zorundadırlar. Böyle  900 milyon insan bir yoksulluk içinde yaşamakta­
      hareket ederlerse, uzun vadeli düşünülürse yine  dır. Eğer aym eğilim sürerse, bu yüzjaîın sonunda
      kendileri kazanırlar. Bu ilkelere uygun personel bir milyai"dan fazla insanın susuz ve her türlü
      seçerlerse daha başarılı olurlar. Memurların parti­ sağlık şartlarından yoksun temiz olmayan yerlerde
      zan hareketleri, siyasal eğilimlere göre ayıncı işlem yaşayacakları tahmin edilmektedir.
      yapmaları kuruluşun itibannı zedeler. Bu tür dav­   Bu şekilde kötü hayat şartlan içinde yaşayan
       ranışları tarafsız vatandaşlar da uygun görmezler. insanlann durumlannın düzeltilmesi kendileri ile
       Hatta aynı siyasal eğilimde olan vatandaşlar bile ilgili olan önlemlerin alınmasında ve kararlann
       ayıncı, karşı siyasal eğilimlerden olanlai'a kanun­ verilmesinde faal görev almalan ve kaülmalan ile
       suz işlem yapılmasını dogın bulmazlar.       mümkün  olacaktır. Bu alanda mahalli idarelere
                                  önemli görev düşmektedir.
         Tarafsız davranma ve eşit işlem yapma ya­
       sal bir zorunluluk olduğu kadar ahlaki bir gö­   Dünyadaki ekenomik buhran tüm ülkeleri
       revdir. Aklın ve mantığın gereğidir. Bu idarelerin etkilediği gibi. mahalli idareleri de etkilemekte­
       elinde olan imkanlar herkesin malıdır. Tüm va­ dir. Bunun sonucu olarak gelir düzeyi düşük in­
       tandaşların bu imkanlardan  ve hizmetlerden    sanlann sayılan kabarmaktadır. Hayat şartları
       eşit yararlanma hakları vardır. Etkin ve eşit  güçleşmektedir. Bu suretle mahalli idarelerin
       davranış yöntemi seçilmiş yöneticiler başta ol­ yararlandıkları gelir kaynakları da azalmaktadır.
       mak üzere, birimde çalışanların tutumuna bağ­  Sosyal alanlarda yapacakları j^atınm ve yardım­
       lıdır. Bunun için bir taraftan iyi yetişmiş perso­ larda doğal olarak azalma olmaktadır. Buna
       nel seçmeye önem vermenin yanında, bununla    rağmen mahalli idareler işsizliğin önlenmesi ve
       yetinmeyerek personeli hizmet içinde eğitmeye,  sosyal hizmetlerin gereği gibi yürütülmesi için
       onları en yeni usul ve yöntemlerle yetiştirmeye çaba göstermek zorundadırlar.
       büyük önem vermek gerekir. Yönetenlerle yöne­
       tilenler arasındaki hendeği, engeli ortadan kal­   Mahalli idare birimlerinden kö_ylerde siyasal
       dırmaya, yönetenleri yönetilenlere yaklaştırma­  partiler, muhtarlık ve üyelik için aday gösteremezler.
       ya yönelik eğitim programları yapılarak uygula­ Bu yönden köy organlan biçimsel olarak tarafsız se­
       maya konulmasına  önem verilmelidir. Halka açık  çilirler. İl Özel İdarelerinin yürütme organı valiler de
       olmak, halkın dilek ve isteklerini değerlendir­ siyasal partili değildir. Atama ile işbaşına gelir. İl
       mek, bunlardan yararlanarak karar oluşturmak   Genel Meclisi ve Encümen üyeleri ise siyasal parüli
       mahalli idarenin gereğidir. Üretken olmak, hiz­ ve bağımsız adaylai" arasından seçilirier.
       metleri gerekli biçimde sunmak ancak bu sayede
       gerçekleştirilebilir.                   Mahalli idarelerin yönetiminde etkinlik ve ta­
                                  rafsızlık, mahalli idarelerin görevlerini yerine geti­
         Mahalli idareler, yerel düzeyde insan hakla­ rebilecek düzeyde gelir kajTiaklarına sahip kılın­
       rına saygınlığın bir güvencesi olarak görülmekte­ ması ile sağlanabilir. Aslında belediye başkanları­
       dirler. Bu nedenle bölgelerinde ikinci sınıf bir va­ nın halk taral'ından dogından doğruya seçilmesi
       tandaş gözüyle bakılan kişilerin olmamasına dik­ sisteminin getirilmesi ile etkili bir yöntem olanaklı
       kat etmeleri gerekir. Mahalli idarenin bulunduğu kılınmıştır. Sistem belediye başkanlarını çok kez
       sınırlar içinde, vatandaşlar arasında birlik ve da- yalnız kendi siyasal partileri değil, öteki siyasal
       şanışma mhunun  ve o bölgeden olmaktan dolayı  partilerie de yakın ilişkiler kumiaya zorlamaktadır.
       birbirleriyle kaynaşma duygusunun yaratılmasına  Çünkü belediye başkanlan diğer siyasal partilerin
       önem vermelidirler. Her türlü ayırıcı işlemlerden seçmenlerinden de oy alabilmektedir. Birçok bele­
       çekinmelidirler. Sosyal adalet ka\Tamı farklı sosyal diyelerde, belediye başkanlannın siyasal partileri
       gruplara göre değişik biçimde yorumlanabilir. Her ile, belediye meclislerine seçilen üye sayısı aı-asında
       türlü ideolojik saplantının dışında o bölgede yaşa­ bir pai"alellik bulunmuyor. Bir başka deyimle bele-

                                                       267
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10