Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

HAZİRAN  - TEMMUZ'92  • İLLER ve BELEDİYELER
      AYIN                           A

       TÜRKİYE'DE mmm                   imm       mmmi                           ve


            İSPARTA       Miit3^a.lÛ      ÛMDÎ^LEfS       (*)

                                          Prof. Dr. Nuri TORTOP
                                          TODAİE  Genel  Müdürü

       ANAYASA'DA   MAHALLİ  İDARELER         Mahalli idareler, yerel toplumların kendilerini
                               en yakından ilgilendiren işlerin hakkında karar
       Türkiye'de mahalli idareler Anayasanm 127
     nci maddesinde yeralmışür. Buna göre mahalli ida­ aldıkları bir örgütlenme biçinüdir. Bunların iyi iş­
     re birimleri, İl. Belediye ve köylerdir. Bunlar mahalli  lemesi, amaçlarının istenilen doğrultuda gerçekleş­
                                     sahip
                                                ve
                                             yetki
                                        oldukları
                                                 imkanlara
                               tirilebilmesi,
     müşterek ihtiyaçları karşılaşmak için kurulmuşlar­ bağlıdır. Vatandaşlann ilgileri ve yönetime katkı ve
     dır. Karar organlan seçimle işbaşına gelirler. Tüzel­
     kişiliğe sahiptirler. Yargı denetinri ve görevleri ile yardımları da bu alanda önemli bir etkentir.
     orantılı gelir kaynaklan sağlanması gibi yine Ana­ Vatandaşlar demokratik ilkelere ve dayanış­
     yasanın 127 nci maddesinde açıklanan Anayasal lara alışkanlığı mahalli idarelerde kazanırlar. Bu
     güvenceleri vardır.                yönden mahalli idarelere demokratik terbiye ku­
                               ruluşlarıdır denilmektedir. Yerel konulan olgun
       Bu idarelerle ilgili olarak İl Özel İdareleri,
     Belediyeler ve köyler için görev ve yetkilerini belir­ insan davranışlan çerçevesinde tartışmayı ve bir­
     leyen ayrı ayn kanunlar vardır. Ayncabu idarelere birlerinin görüşlerine saygılı davranmayı, tartış­
     görev veren çok sayıda başka kanunlarda bulun­ malar sonucunda varılacak kararları saygı ile kar­
     maktadır.                      şılamayı orada öğrenirler. Eğer mahalli idareler
                               düzeyinde bu alanda başanlı olunursa, demokrasi
                               ülke düzeyinde de başarılı olur. Yerel düzeyde
       MAHALLİ   İDARELERİN             kavgasız ve gürültüsüz en iyi yöneticilerini seçmeyi
       ÖZELLİKLERİ                  öğrenen vatandaşlar, ulusal düzeydeki temsilcile­
                               rini de aynı davranış içinde seçme olanağını bula­
       Mahalli İdareler vatandaşa en yakın olan en alt bilir. Ulusal düzeydeki meclislere gelecek temsilci­
     düzeydeki idare birimleridir. Bu nedenle yapüklan ler seçilebilme yarışını ve olgunluğunu buralarda
     hizmeUer de çok çeşiüi ve karmaşıkür. Çağımızda öğrenirler. Aynı siyasal olgunluğu, ulusal meclis­
     ekonomik ve sosyal sorunlarda mahalli idareleri et­ lerde ve parlamentolarda da sürdürürler.
     kilemektedir. İşsizlik, köyden şehirsel alanlara akın,
     göçmen işçiler, yaşlı kişilerin arüşı, çevre kirienmesi',  Mahalli meclisler, küçük yerleşme birimle­
     enerji darlığı, mesken sıkınüsı gibi konular bunlar rinde yaşayan vatandaşlarla karşılıklı etkileşim
     arasmda akla ilk gelenderdir. Vatandaşlar mahalli içinde bulunmanın en iyi aracıdır. Buradaki tem­
     idarelerden bekledikleri bu hizmetleri yeterii ve en iyi  silciler halkın isteklerine kulak vermek ve onları
     nitelikte istemektedirler. Bu demekUr ki, mahalli değerlendirmek zon.tndadırlar. Bu alışkanlık ve
     idareler yalnız bu hizmetleri en modem yöntemleri yöntem çok iyi işletilebilirse. ulusal meclislerin
     izleyerek, yerine getirmekle yetinemeyecekler, aynı başarılı olmasında da yararlı olur.
     Zelanda zihinsel davranışları değiştirmede de etkili Mahalli idareler, yönetimindeki tutumu, ba­
     olacaklardır.
                               şarısı ve niteliğine göre değerlendirilir. Bunun için
     (*) Bu mal^ale Mayıs 1992 de Ankara'da yapılan "İs­ yönetiminde modern usullerden ve yöntemlerden
       parta Mahalli İdareleri" lionulu .sempozyumda bil­ yararianmak zorundadır. Modem usul ve yöntem­
       diri olarak sunulmuştur.            lerle yetiştirilmiş personele ihtiyacı vardır. Personel


     266
   1   2   3   4   5   6   7   8   9