Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

HAZİRAN  - TEMMUZ'92  • İLLER ve BELEDİYELER

  fusu, ekonomik  ve toplumsal  yapısı aynı   rütülen  hizmetlerdir.  Bunların  yerinden
  olan iki birimden adı belediye olanda de­   yönetilmesinin  hizmetlerde  etidliligi artıra­
  mokrasi  eğitiminin adı köy olandan neden    bileceği varsayılmaktadır. Bunda  b ü y ü k bir
  farklı olacağını anlamağa olanak yoktur.     gerçek payı da vardır. İl yerel yönetiminin,
                             görevlerinin artırılması konusunda   bir es­
     Vergi toplama  yetkisinin Yerel yöne­    nekliği bulunması  da savunulmaktadır.
   timlere verilmesi olumlu bir yaklaşımdır.
   Birçok batı ülkelerinde, belediyeler, anaya­     İl yerel yönetiminin genel karar organi
   saların ve yasaların çizdiği sımrlar içinde,  olan İl" Genel Meclisinin varlığının korun­
   vergilerde artırma yoluna gidebilmekte  ve   ması, Genel  Meclis üyelerinin b a ş k a yerel
   bütçe açıklarını bu yoldan kapatabilmekte­   yönetim  birimlerinde de görev almaları yo­
   dirler.                       lunun  açılması. Meclis üyelerinin sayısının
                             lOO'ü geçmemesi, Valininin, b u g ü n olduğu
     Öte yandan, yerel birimler üzerindeki   gibi Meclis kararlarını onaylaması  uygula­
   vesayet denetiminin  en az düzeye indiril­   masına  son verilmesi istenmektedir.  Valiye,
      b
   mesi, unun yerini  çeşitli düzeylerdeki yerel   yalnız, uygun gömiediği  Meclis kararlarının
   yönetim  birimlerinin birbirlerini demokra­   bir kez daha görüşülmesini  isteme yetkisi­
   tik yöntemlerle denetlemelerinin alması da   nin verilmesi daha  uygun  gönlılmektedir.
   raporda  öne sürülen görüşler arasındadır.   Uyuşmazlık   durumunuda,    yargının  ha­
   KAYA raporu, aynca, yerel yönetimlerle  ilgili  kemliğine  başvurulması   ilkesi benimsen­
   yasa sayısının bire indirilmesi, aralarında   melidir. Genel Mechsin  dağıtılması, görev­
   bir uyum  sağlanması  ve her birimin, bu   lerini süresi içinde yapmaktan çekinme  ve
   yasanın bir bölümünü  oluşturmasını  öner­   işleri aksatma gibi durumlarla sımrlı ölçü­
   mektedir. Yasalanmızdaki  Encümen,  Daimî
   Komisyon  gibi terimlerin yerine, "Yürütme   lerde tutulmalıdır.
   Kurulu" gibi adların konmasının da, dilde     KAYA,  devlet bütçesinden  il yerel yö­
   özleştirmeye yardımcı olacağı kabul edile­   netimlerine  verilen payların  dağılımında
   bilir.                       salt nüfus ölçülünden yola çıkmanın yeterli

      Hemşehrilere, o sıfatlanyla, yerel bi­  olmadığım  vurgulamakla,  ildeki köy sayısı,
   rimlerin kararlarına karşı yargı yerlerinde  alanları, bulunduğu  bölgenin genişliği gibi
   iptal davaları açabilme hcikkınm tanınması,   altyapı hizmetlerini etkileyen başka öğelere
   birçok uygar ve demokratik ülkede benim­   de yer verilmesini önermektedir. Bu amaçla
   senmiş bir yöntemdir. Bunun yanı  sıra, ye­  bir özel malî denkleştirme (malî levzin) ya­
   rel meclislerin de, önemli kararların önce­  sasının çıkarılmasında  yarar görülmekle­
   sinde, kamuoyuna  başvurabilmeleri  yolu­   dir. Merkezî yönetimce toplanan  vergilere.
   nun  açılması, halkın, alınacak  kararlar   Genel Meclis kararlarıyla eldemeler yapma
   üzerindeki  ağıriiğım artıracaktır. Aynca,   önerisi de, çağdaş eğilim ve uygulamalara
   bügünkündün   farklı olarak, yerel yönetim  uygundur.  Raporda,  il yerel yönetiminin
   birimlerinin. Bakanlar Kurulu'ndan  izin al­  merkezî  yönelimle ve öteki yerel yönelim
   maya  gerek kalmaksızın birlik kurabilme­   birimleriyle ilişkilerinin düzenlenmesinde
   leri önerilmektedir ki, bu da yerel özerklik hizmet bütünlüğüne  ve demokratik  kural­
   ilkesinin doğal bir sonucudur.         lara uymayı zorunlu saymakladır.  İlçe Ge­
                             nel Meclisinin kararlarına karşı, en büyük
      KAYA projesi bulgularında dikkati çe­   mülkî  amirlere, meclis üyelerine,  siyasal
   ken sistem değişikliğinin esasları, yerel yö­ parti gruplarına ve yurttaşlara, il meclisle­
   netimleri dört ana kümede toplamaktadır.    rine başvurma  hakkını  da, proje öngör­
   Bunlar  hakkındaki  önerileri kısaca özetle­  müştür.
   yelim:
                               B) İlçe Yerel Yönetimi
     A) îl Yerel Yönetimi
                               İlçeler düzeyinde tüzel kişiliği olan ye­
     İl düzeyindeki yerel yönetim birimine,   rel yönelim kademelerinin  oluşturulması,
   il düzeyinde merkezî  yönetimin  taşra ör­   ülkemizde  uzun süredir  savunulmakladır.
   gütlerinin görmekte oldukları hizmetlerden    Bu yerel birimlerin halkın yönelime ve hiz­
   çoğunun   devredilmesi   önerilmektedir.   metlere katkısını daha iyi sağlayabilecek,
   Bunlar, bilindiği gibi, millî eğitim, sağlık, özerk ve demokratik  kuruluşlar  olmaları
   bayındırlık ve iskân, tarım, köy işleri ve or­ öngörülmekledir. Bu sayede, köyler ve kü­
   man, sanayi ve ticaret, kültür, turizm, sos­ çük belediyeler eliyle yürütülmesine olanak
   yal hizmetler, spor ve beden terbiyesi gibi  bulunmayan   komün  hizmetlerinden  birço­
   müdürlükler  ve bölge kuruluşları eliyle yü­  ğu bu düzeyde rahatlıkla karşılanabilecek-


   272
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15