Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

İLLER ve BELEDİYELER • EKİM'92
     ile ilgili olanlar gibi. Demeğimiz ile Konrad  Sandığına,  Sosyal Sigortalar Kurumuna
     Adenauer  ValdVnın  ortak eseri oleırak ya­  BAĞKUR'a,  Toplu  Konut İdaresine, Ka­
     yınlanmıştır.                     mu  Ortaklığı idaresine  olan borçlarını
        Kitap  iki ana BÖLÜM'den   oluşmakta    tahkim  eden kanun  kuşkusuz   birçok
        t
     olup oplantıda  yapılan konuşmalar  kitabın   belediyeye  ferahlık sağlar nitelikte, an­
     Birinci B ö l ü m ü n ü ,               cak belediyelerimiz bilmelidir ki bu Ka­
        Basm'da,   yakın zamanlarda   belediye    nun'un  isabetle  uygulanabilmesi  için
                                                     i
     gelirleri ile ilgili olarak yer aldığı tespit  belediyelerimiz anılan Kanunu  i\nce n­
                                 celemeli
                                       Kanuna
                                                    alan
                                           ekli cetvelde yer
                                     ve
     edilebilen  makale,  haber, röportaj ve fo-   kurum  ve kuruluşlara  (31 Aralık 1991
     togreülardan  alıntılar ile Bakırköy Beledi­
     ye B a ş k a n ı n ı n biraz üstte zikredilen teb­ tarihi itibariyle) olan borçlarını muha­
     liği kitabın  İkinci Bölümünü,   meydana     sebe kayıtlarından iyice tesbit edip Ha­
     getirmiştir.                      zine ve Dış Ticaret "Müsteşarlığına bil­
                                 dirmelidirler.
        Bu  alıntıları da içeren kitabın ya\an-
     lanmasmdan    a m a ç Türkiye  gündeminde       Esasen söz konusu Müsteşarlık ta bu
     çok  güncel  bir yer tutmakta  olan  konu    maksatla hazırladığı fomılan İçişleri Ba­
     h a k k ı n d a ilgi duyanlara çok yararlı dökü- kanlığı aracılığı ile belediyelerimize gönder­
     man  suımıaktır.                   miş \'e doldumlurak gönderilmesini istemiş­
        I-ütap t ü m milletveldilerine, tüm bele­  tir. Bu fomılann dikl^atlice doldurulup ilgili
     diye başkanlarımıza,  ilgili Bakanlıklarımıza   Müsteşarlığa iade edihnesi gerekmektedir.
     ve kuruluşlarımıza   ve isteyen herkese su­      Hatırlatalım ki, 1 Ocak 1992 tarihin­
     nulacaktır.                      den itibaren söz konusu Kurumlara tekrar­
                                 dan doğmakta  olan borçlann ödenmesine
        BELEDİYE    GELİRLERİNE           belediyelerimizin ga>Tet etmesi gerekmek­
        K A T K I                     tedir. Aksi halde hem yeniden borç birikimi
                                          belediye
                                               başkan
                                 olur
                                        de
                                                   ve
                                     hem
                                    ve
                                                     say­
        H ü k ü m e t i n 20 Kasım 1991 tarihinde   manları hakkında sorumluluk getirir.
      k u r u l m a s ı n d a n sonra sık sık konuşulan
      veya sözü edilen konulardan  biri Belediye­     Belediye  gelirlerine katkı sağlayan
      lerin Vergi, Sosyal Sigortalar Primi gibi ko­  ikinci bir düzenleme 2464 sayılı Belediye
      nularda  birikmiş  borçlarının silinmesi idi.   Gelirleri Kanunu ile Bakanlar kurulu'na
          t
      Böylece ü m  belediyelere ferahlık sağlanmış    verilen ve bazı borçlann  miktarlannda
      olacaktı.                       yükseltme yapma  imkanım  yaratan yetki­
        Çeşitli vesilelerle g ü n d e m e gelen bu  nin kullanılması ile olmuştur.
      k o n u d a H ü k ü m e t i n bir kanun tasarısı    Gerçekten 5 Eylül 1992 tarih ve 21336
      hazırladığı  ve 1992 mali yılbaşından  ön­    sayılı Resmi Gazete"de vayımlanıp yürürlü­
      ce k a n u n l a ş m a s ı n ı n beklendiği bilini­ ğe giren 3 Mayıs 1992 iarih ve 92/3278
      yordu.                         sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, çeşitli
        Ancak   çeşitli nedenlerle  gecikmeye     loplantılai'da dile getirilen istekler doğrul­
      u ğ r a y a n bu k a n u n l a ş m a 2 Temmuz tari­ tusunda, daha önceki yıllarda Bakanlar
      hinde  gerçekleşti  ve Kamu   Kurum   ve    kurulunca  tesbit edilmiş bulunan harç
      Kuruluşlarının   Birbirlerine  Olan  Borç­    miktarlan 10 katma çıkarılmıştır.
      larının Tahkimi   Hakkında  Kanun  adı ile     Böylece orta ve büyük ölçekte beledi­
      3836  sayılı Kanun  olarak 10 Temmuz  ta­   yelerde öz geliderde oldukça önemli bir gelir
      rihinde  Resmi  Gfizete'de  yayımlanarak     artışı sağlanmıştır.
      y ü r ü r l ü ğ e girdi.                  Bu  gelişme  İçişleri Bakanlığının
        Bir çok kamu  kurum  ve kuruluşu  ara­   10.9.1992 gün  ve 40001/1148 sayıh genel­
      sında belediyeleri ve İSra, İETT, EGO ASIÜ'yi   gesi ile \'alilildere ve dolayısıyla belediyelere
      k a p s a m ı n a alan kanun, ka]3samına giren   duyrulmuştur.
      t ü m k u r u m ve kuruluşların birbirlerine'olan
      borçlarını (ana para, l'aiz;, gecilaıieye ilişkin   Kuşkusuz  bu karar lierşeyi halletmiş
      cezalar dahil) ahkim  ediyordu.           değildir. Belediyelerimizin gelir kaynakla­
              t
                                           bütünü
                                               ile
                                         ve
                                 rının
                                    yeniden
         Yine kanuna  göre, belediyelerin. İller   yaçlarına cevap verecek hale günün  ihti­
                                                  getirilmesi
      B a n k a s ı n a olan yatırım kredisi borçlan ile şart olup yeni bir Belediye Gelirleri Kanu-
      ilgih olarak. Bankaca  31.12.1991  tarihi ile  nu'nun  ortaya konulması gerekmektedir.
      Kanun'un   yürürlüğe  girdiği tarih arasında   Bu konuda  İçişleri Bakanlığınca başlatıl­
      bu borçlara  karşılık yai)ilan kesintiler bele­  mış çalışmanın TBMM'nin bu  çalışma dö­
      diyelere iade edilecekti.              neminde  sonuçlanması  ve yasallaşması
         Belediyelerin  Hazineye.  T.C.  Emekli    temenni  edilir.
                                                     399
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14