Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

EKİM'92 . İLLER ve BELEDİYELER
 turmak  için hazırlanan  raporda  Türki­    d ü ş ü n c e s i ile bir Yuvarlak Masa Top­
 ye'de  yerel yönetimlerin  yapısı  tarihsel    lantısı yapılmasını  kararlaştırmış;
  gelişimi içinde değerlendirildi. Raporda,       Bu toplantı Danışma  Kurulu  üyeleri­
  197b'li yıllara kadar siyasal partilerin elle  mizin ve ayrıca bazı belediye başkanlarımız
  tutulacak  bir yerel yönetim  programları    ile ilgili Bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin
  olmadığı, bu tarihten sonra ise genel va­   katılmaları ile 29 Temmuz 1992  tarihinde
  atler düzeyinde  yerel yönetimleri ele al­   Ankarada  Etap Altmel Otelinde  gerçekleşti­
  dıkları öne sürüldü."               rilmiştir.
    28 Eylül tarihli HÜRRİYET  ve MİLLİ­      Sayın  Devlet  Bakanı   Erman   ŞA­
  YET gibi gazetelere göre:              HİN'inde onurlandırdığı  toplantıya katılem-
    "Ankara  il, ilçe ve beldelerini kapsa­  lann fotoğrafları Dergimizin Ağustos-Eylül
  yan yerel yönetim  konulu toplantıda  bir   sayısının kapağında yer almıştır.
  araya  gelen 150 kadar ANAP'lı  sorunları      Dernek  Başkanımız  Aydın  Belediye
  tartışarak  çözüm  aradılar. ... Toplantıda   Başkanı  Cevat  ALDEMİR   adına  sunulan
  1580 ve 3030 sayılı Belediye kanunlarının   konuşma  ile başlayan toplantıyı sayın ŞA­
  artık günümüz şartlarına uymadığı belirti­   HİN baştan sona izlemiş ve katlolarda bu­
  lerek, çağdaş belediyecilik anlayışını içe­   lunmuş;
  ren, bugünün  şartlarına uygun, ileriye yö­
                               ayrıca
                                          DPT
                                   Başbal^anlık
                                             Müsteşarlığı,
  nelik köklü bir kanun reformu  yapılması    Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İçişleri
  gerektiği belirtildi."               Bakanlığı,  Maliye ve Gümrük   Bakanlığı,
     Keza 28 Eylül tarihli HÜRRİYET gaze­   Bayındırlık ve İskân Baltanlığı  temsilci­
  tesinin bir başka haberine göre de:       leri toplantıya konuşmacı  veya  gözlemci
     '• Türkiye artık sadece  Ankara'dan    olarak katılmışlardır.
  yönetilemez.  Yeni bir yapılanmaya ihtiyaç      Toplantı  TRT ve Basın  mümessilleri
  var. diyen yeni parti CHP'nin başkanı De­   tarafından da ilgi ile izlenmiştir.
  niz BAYIİAL, yerinden  yönetim  konusun­
   da iki aşamalı bir plan sunuyor.  Önce      Toplantıda, her zaman  olduğu gibi, si­
   İdarî yapının yeniden ele alınmasını isti­  yasî eğilimlerin t£im temsiline imkân ver­
   yor. ... Bu yeni yapılanmanın ikinci adı­   mek için konuşmacı ve katılımcıların farklı
   mını da yerel yönetimlerin kuwetlendiril-    siyasal partilerden olmasına özen gösteril­
   mesi fikri üzerine kuruyor.  Bu konuda     miştir.
   somut bir öneri de getiriyor. Önümüzdeki      B ü y ü k ş e h i r l e r i n ve ilçelerinin gelir
   günlerde, memurların  da belediye meclis­   sorunları  dahil,  belediyelerimizin   ge­
   lerine girmesini  sağlayacak  bir kanun    nelde gelirle lgili k o n u l a r ı Ankara Bü-
                                    i
   teklifi getireceklerim söylüyor."         yükşehir  Belediye B a ş k a n ı sayın Murat
     Ve aynı akşam TRT ekranlarına yansı­   KARAYALÇIN     ile Ç a n k a y a Belediye
   yan bir konuşmasında  SHP Genel Sekreteri    Başkanı  sayın Doğan  TAŞDELEN    tara­
   Cevdet SELVI'de partisinin yerel yönetimle­   fından açıklıkla ortaya  k o n u l m u ş , Orta
   re verdiği önemi vurgulayarak esasen Hü­    Ölçekli Belediyeler  a d ı n a Gölcük Bele-
   kümet  Programında  da yerel yönetimlerin   diye_ B a ş k a n ı sayın Şaban  AKTÜR-
   güçlendirilmesi amacımn  yer aJmış olduğu­   KOGLU   ve  k ü ç ü k belediyelerin  bu
   nu hatırlatıyor.                  alandaki  sorunları  h a k k ı n d a Afyon -
                             Aşağıpiribey   Belediye  B a ş k a n ı İlyas
                             YÜCESES   d ü ş ü n c e l e r i n i dile getirmiş­
     BELEDİYE   GELİRLERİ            lerdir.
     Y U V A R L A K MASA  TOPLANTLSI         Bakanlıklar  ve Müsteşarlıklar  temsil­
     Derneğimiz   D a n ı ş m a Kurulu, Hazi­  cileri ile Danışma  Kurulumuzun   değerli
  ran ayı içinde yaptığı toplantılarda,  da­   üyeleri de çok yararlı katkılarda  bulun­
  ha  önce yapılmış  ŞEHİRCİLİK   VE  KO­    muşlardır.
  NUT  BAI^NLĞI   ile BÜYÜK  ŞEHİRLERİN        Toplantıya  konuşmacı   olarak  davet
  KURULUŞ    SORUNLARI     toplantılarına    edilen -eski Çevre Bakanı Bakırköy  Bele­
  benzer  şekilde, belediyelerimizin   karşı    diye Başkanı  Sayın Ali Talip ÖZDEMİR
                      i
  karşıya  b u l u n d u k l a r ı malî sikini lan bir şahsen toplantıya katılamamış,   buna
  yandan  yetkili mercilere ve kamuoyuna      karşılık Türkiye'de  belediye  gelirlerinin
  y a n s ı t m a k , bir yandan da belediye ge­  tarihsel gelişimini anlatan ve ayrıca kişi­
  lirleri ile ilgili yasaları yenileme çalış­   sel önerilerini içeren bir tebliği toplantıya
  maları  içinde olan Bakanlıklarımıza   ça­    iletmiştir.
  balarında   yardımcı  olabilecek  somut       Bu  toplantıları yansıtan  İ3ir kitap,
  görüşleri  ve önerileri  ortaya  koymak     bundan  önceki Yuvarlak Masa  To])lantılan


  398
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13