Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

İLLER ve BELEDİYELER  • EKİM'92

      lan haksız  rekabet  yapmakla  suçlamakta       Bilindiği gibi. _27 Majas 1992 tarih ve
      ve önlemeğe  çalışmaktadır.  Bazı belediye­   3806  sayılı Onüç İlçe ve İki İl Kurulması
      lerimiz de keza yanlış bir tutumla bu ko­     Hakkında  Kanun ile Ardahan ve İğdır İlleri
      nularda  halk yerine  esnaf odalarına yar­   ve İstanbul ile İzmir'de 10 adet yeni ilçe
      dımcı olmaktadır.                  kurulmuş ve Belediye Kanunu  hükümleri­
         Bazı belediyelerde de tespit edilen fiat  ne göre de her ilçe merkezinde belediye ku­
      esasen yüksek  olduğu  ve fırınlar eksik gra­   rulması gerektiğinden bu yeni ilçe merkez­
      maj lı ekmek satışa sunduklan  halde yetki­   lerinde de belediye seçimi yapılması gerekir
      leri olmadığı düşüncesi ile gerekli denetimin    olmuştu.
      yapılmadığı  anlaşılmaktadır.              Kanunun   Geçici 3 üncü Maddesine
         Sanayi  ve Ticaret Bakanlığının  anılan    göre, bu kanunla kurulan belediyelere ait
      Yönetmeliği  düzenlerken   bazı hataları ta­   organların üyelerinin seçimi, yapılacak ilk
      şımakta  devam  etmektedir.  Şöyleki, Yö­    mahallî idare ara seçimiyle birlikte yapı-
      netmeliğin  tarife tespit esasları başlığını   lacakb. 2972  sayıh Mahallî İdareler ile
      taşıyan 4 üncü  maddesine  göre, "507 sa­   Mahalle Muhtarlıİdan  ve İhtiyar Heyetleri
      yılı Kanun'a  tâbi esnaf ve sanatkârlarca    Seçimi  Hakkında  Kanun'un   29  uncu
      üretilen mal ve hizmetlerin,  ücret tarifeleri   maddesinin son fıkrasında  26 Arahk 1991
      bağlı bulundukları  odalarca  hazırlanır ve   gün ve 3766 sayılı Kanunla yapılan deği­
      bağlı bulundukları  Birlik Başkanları Ku­     şiklikle getirilen hükümle  ara mahallî
      rulunca  onandıktan   sonra  yürürlüğe  gi­   idare seçimleri Haziran ve Kasım  ayları­
      rer. Başkanlar Kurulu  gerekli gördüğünde     nın ilk pazar günü olmak üzere yılda iki
      bu  yetkisini  Birlik Yönetim  Kurulu'na     defa yapılabilirdi. Öngörülen ilân foraıali-
      devredebilir.                     tesi ve seçim takvimi nedeniyle 7 Haziran
                                                 olmayan
                                                      se­
                                           mümkün
         Oda  kurulmamış    yerlerde  tarifeler   tarihine yetişmesi Kasım ayının ilk pazarı
                                       yüzden
                                 çimin
                                     bu
      birlik ajanlıklannca  hazırlamr.          olan 1 Kasım tarihinde yapılması  söz ko­
                                 nusu  olmuştu.
         Oysa  kanunlarımızda  oda birlik  ajan­      Bu tarihte ayrıca görevden istifa eden,
             k
      lığı diye bir urum yoktur.              ölen veya görevden  alman 14 belediyede de
         Ve kanunla  odalara tanınmış  bir yet­   başkan  veya belediye meclisi üyeliği seçimi
      kinin başka adlar altında yapmacıktan  ya­    yapılması söz konusudur.
      ratılacak kuruluşlara veya Icişilere verilmesi      Aslında gerek seçim yapılacak birim
      söz konusu  olamaz.                 sayısının azlığı, gerekse bû birimlerde ya-
         Bu nedenle,  beldelerinde oda kuraceık    şıyan seçmen  yurttaş sayısının azlığı ne­
      sayıda  esnaf bulumiıayan   belediyeler bil­   deniyle ortaya çıkacak  seçim sonuçlan ge­
      melidirler ki kendilerinin Belediye Kanunu­     nel siyasî yelpazede çok değişiklik yapma­
      nun amlan  15/3, 15/43, 83/7    madde­    yacak ise de iktidar ve muhalefet partileri
      lerden kaynaklanan yetkileri   devam etmek­     çeşitli hesaplarla bu seçim  sonuçlarına
      tedir. Bu yetkileri sorumsuz  kişilere devre­   fevkalade değer verir olmuşlardır. Öylesine
      dilmiş sayılmaz.                   ki sayın Hükümet   Başkam,  basma  da
                                 yansıdığı gibi, tüm Bakanlara yazılı talimat
                                 vererek bu yerlerde Bakanlıldarı ile ilgili
         A R A S E Ç I M L E R V E M A H A L L Î    konulara  süratle eğilmelerini istediği gibi
         İ D A R E L E R E A R T A N I L G Î      muhalefet  partileri de adeta genel seçim
         Geride  bıraktığımız  günlerde, 7 Hazi­   havası  içinde propaganda  faaliyetlerine
      ran 1992  günü  317'si yeni kurulan  bele­   giraıişlerdir.
      diyelerde  olmak  üzere 342 belediyede  se­      Bu arada kayda değer bir başka ge­
      çim yapıldı . Bu seçimler  vesilesiyle siyasî   lişme de siyasî partilerin tümünün  ma­
      partilerimiz  mahallî  idarelere  verdikleri   halli  idareler  konularına   verdikleri
      önemi  vurgulayan açıklamalar   yaptılar ve   önemli  açıklamaları  şeklinde olmuştur.
      Hükümet   yeni seçilen belediye başkanla­    Örneğin:
      rının beldelerine  hizmet  vermelerini sağ­       26 Eylül 1992 tarihli CUMHURTı^
      lamak,  özellikle de köyden belediyeleşme-    gazetesinde yer alan bir habere göre:
      ye adım atan  bu yerleri mümkün   olduğu
             g
      kadar  köy örüntüsünden    belde görüntü­      "Halkın  Emek  Partisi (HEP) 1 Ka­
      süne  kavuşturmak   için çeşitli hizmetler   sım yerel ara seçimlerine 35 gün kala bir
      götürülmesi  için gayret gösterdi.        Yerel  Yönetimler  Raporu   hazniayarak
         Şimdi  önümüzdeki   günlerde yine bir   belediyelerin yapısının  çoğulcu bir söyle­
                                                 HEP'in
                                                     verel
                                           savundu.
                                   gerektirdiğini
                                 mi
      ara seçim var.                   yönetimler  konusunda  programını  oluş-
                                                      397
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12