Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

EKİM'92 . İLLER ve BELEDİYELER
    2972  sayılı    Kanunun   29  uncu    değişiklik  yapan  3741  sayılı  Kanunu
  maddesine  göre yeniden seçim yapılmasına    eleştirmiş ve düşüncelerimizi  şöylece  so­
  kadar  verilerek ilânları yapılan  belediye   nuçlandırmıştık:
  başkanlıkları  için; bu Kanunun yayımı ta­      " 3741 sayılı Kanunla  Esnaf  ve Kü­
  rihine kadar yapılmış bulunan  bütün seçim    çük Sanatkârlar  Kanunu'nda   yapılan  de­
  işlemleri ve bu işlemlerle kazanılmış haklar   ğişiklikler sırasında,  belediyelerin  Bele­
  saklıdır.                      diye Kanunu'nun   15/3,  15/43,  83/7 ve
    Yeni  Başkanın  görevone başlamasına    3030/  7-6 ncı bentlerinde yer alan bazı
                                                  d
  kadar geçecek süre içinde başkanlık görevini   ücret tespit ve deneteme yetkileri, iyi ü­
  yürütmek  üzere belediye meclisi, üyeleri ara- zenlenmemiş   bazı ek  ve değişikliklerle
  smdan  birisini başkanvekili olarak seçer.    kaldırılma yoluna  gidilmiştir. Ancak  bu
                                      t
     Belediye meclisi, bu Kanunun  yayımı    yetkilerin esnaf eşekküllerince   kullanılır
  tarihinden  itibaren en çok 10 gün içinde   hale gelmesi bir yandan  bu teşekküllerin
  başkanvekilini  seçmek  için vali tarafından   gerek üye sayıları, gerek genel kurullarını
  toplantıya çağrılır.                yapma  bakımından   yasanın  aradığı inti­
                             bak  şartlarını yerine  getirmelerine  öte
                             yandan  da Esnaf  ve Sanatkârlar  Konfe-
     Bu  kanun  değişikliği ile kısaca yeni   derasyonunca   düzenlenecek   ücret tespit
   siyasî iktidar, hizmet ve icraat yapabil­   esas ve usullerini gösterir Yönetmeliğin
   mek ve o tarihe kadar yapılması zarureti    ilgili Bakanlıkça onaylanıp yürürlüğe  ko­
   doğan 26 belediye başkanlığı seçimi için,   nulmasına  bağlıdır. Bu işlemler  tamam­
   bu seçimleri Haziran 1992  tarihine erte­   landıkça  belediyelerimiz  kendilerini  bu
   lemek  suretiyle, biraz zaman  kazanmak     yetkilerinden  soyutlanmış   kabul   edip
   istemişti.                     ücret tespit ve anzim  işini bırakmamalı­
                                     t
     Ve aslında Kanun, Türkiye Büyük  Mil­   dırlar.
   let Meclisinde 10 Aralık tarihinde kabul      Unutmayalım   ki, aslında bu  hizmet
   edilmiş ve hatta 3764 sayıyı da almış, fakat
   sayın Cumhurbaşkanı   tarafından, Anaya-    belediyelerin geleneksel  hizmetlerindendir
   sa'nın 89 uncu maddesine dayanılarak   veto   ve hemşehri bu konudaki  aksaklık ve ilgi­
                                       s
   edildiği için tekrar görüşülmek üzere Mec­   sizlikten daha bir üre belediyelerimizi so­
   lise geri gönderilmişti.              rumlu  tutmaya devam  edecektir."
     Meclis metni aynen kabul etmişti ve bu       Ve ayrıca "Söz konusu  yönetmelik çok
   nedenle  onu  yürürlüğe  koymak  zarureti   geniş  bir kitleyi ve belediyelerle mülkî
   doğmuştu.                      amirlikleri de ilgilendirdiği için mutlalca
                                      yayınlanmalıdır,
                                 Gazetede
     İşte bu gelişmeler sonunda kanun yü­    Resmî bulunmuştuk.          "tavsiye­
                             sinde
   rürlüğe girince bu kez sayın Cumhurbaş-
   kam.  Anayasa  Mahkemesine   başvurarak,       İşte bu temenni ve tavsiyemiz Sanayi
   3766  sayılı kanunla  ilgili iptal isteğinde  Ticaret Bakanlığımn  16 Eylül 1992 tarih ve
   b u l u n m u ş ve Yüksek Mahkeme konumuzla   21347  sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış
                                           Üretilen
                                   Sanatkârlarca
   İlgili kararım vermişti.              Esnaf ve Alt Ücret Tarifelerinin Mal  ve
                                                 Düzen­
                             Hizmete
     Gerekçeli karara göre, iptal isteği red­  lenmesi  Hakkında  Yönetmelik   adlı dü­
   dedilmiş ve böylece 2972 sayılı Kanunun  29    zenleyici tasarrufu ile yerine getirilmiş ol­
   uncu maddesinin  son fıkrasındaki değişik­   maktadır.
   lik kesinleşmiş bulunmaktadır.
                                Dolayısıyla bu Yönetmelik  çıkmadan
                             hemen  yetkilerini esnaf teşekküllerine dev­
     SANAYİ   VE TİCARET              retmiş olan veya öyle değerlendiren beledi­
     BAKANLIĞININ     BİR            yelerimiz acele etmiş olmaktadırlar.
     YÖNETMELİĞİ                     Söz konusu  3741  sayılı Kanunla  es­
                                        bazı
                                           belediye
     Bir hatırlatma:                naf teşekküllerine sayılmasının  yetkileri­
                                                yarattığı
                                devredilmiş
                             nin
     İller ve Belediyeler Dergisi'nin Tem­    olumsuz  sonuçlardan  birini en açık bir
   muz  1991  ayma  ait 549 uncu  sayısında    şekilde çeşitli şehirlerimizde ekmek  Hat­
   Ücret  Tespiti  Açısından   Belediyeleri­    ları üzerinde bazı fırıncıların yarattıkları
   mizin  Esnaf ve Sanatkârlarla   ilişkileri   spekülasyonlar  ortaya  koymaktadır.  Ör­
   başlıklı bir yazı yazarak, Esnaf  ve Sa­    neğin  birçok şehirlerde komşu  beldeler­
   n a t k â r kuruluşlarının s t a t ü s ü n d e deği­ den getirilen aynı gramaj lı ve kalitede ek­
   şiklik yaparak  belediyelerin  bazı konu­    mekler  çok daha ucuz fiatla satılmak is­
   larda fiat tespit etme yetkisini uygulan­    tenmekte,  sözde halk yararını da d ü ş ü n ­
   maz  hale getiren,  507  sayılı Kanunda     mek  zorunda  olan esnal" odaları ise bun-


   396
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11