Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İLLER ve BELEDİYELER   • EKİM'92

     3 adet Komisyon birden    oluşturulmuş  ve    si başlığını taşıyan 29 uncu maddesine göre:
     t ü m belediyelerimizin memur   istek kadro­      " Seçim dönemi sonundan  önce.
     ları incelemeğe  alınmıştır. Bu çalışmaların
     Ekim  ayı onunda   sonuçlanması  ve Kasun      a) Bir seçim çe\Tesinde yapılan seçi­
           s
     ayı içinde  de Bakanlar  Kurulu  Karanna    min, seçim işleri sebebiyle iptaline karar
                                 verilmesi,
     bağlanması   beklenmektedir.
                                   b) Beledij^e meclisi veya il genel mecli­
                                 sinin yetkili organlannca feshi,
        AVRUPA    Y E R E L YÖNETİMLER
                                   c) Belediye meclisi veya il genel meclisi
        ÖZERKLİK    ŞARTI (ANA            üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşal­
        SÖZLEŞMESİ)     BAKANLAR           ması ve meclis üye sayısının yedeklerinin de
        K U R U L U N C A DA  KABUL          getirilmesinden  sonra üye tam  sayısımn
        EDİLDİ                      yansından  aşağıya düşmesi.
        Bu  Derginin  Haziran  1991 ayma  ait      d) Seçilmiş belediye başkanlıklanmn
      sayısında,  3723  sayılı Avrupa  Yerel Yö­    herhangi bir nedenle  boşalması,
      netimler  Özerklik  Şartının  Onaylanma­        hallerinde mülkî amirlerin vaki boşal­
      sının  Uygun   Bulunduğuna    Dair  Ka-    maları otuz gün içinde İlçe Seçim Kuruİ'na
      nun'un   kabul  edildiğini  duyurarak  bu    bildirmeleri üzerine, İlçe Seçim Kurulu'na
      şartın  (= Ana  Sözleşmenin)  metnini  de   söz konusu  organ için yeniden seçim yapıl­
      aktararak  ne olduğu  hakkında  açıklama­    masına  karar vererek durumu   alışılmış
      larda b u l u n m u ş t u k .            usullerle ilân eder.
      31.5.1963  tarih ve 244 sayıh Kanun  uya­      Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü
      rınca, TBMM  sözkonusu  kanunla  Bakanlar    takip eden ilk pazar günü oy vemie günü­
      Kurulu'na  adı geçen Ana Sözleşmeyi onay­    dür, "hükmü yürürlükte idi.
      lama yetkisi vermişti.                  20 Kasım  1992'de kurulan DYP-SHP
        Bakanlar  Kurulu  bu onay işlemini ta­   Koalisyon Hükümeti'nin  getirdiği bir tasan
      m a m l a m ı ş ve 92/3398 sayılı Kararı, 3 Ekim olarak 26 Aralık 1991 tarihinde kabul edi­
         t
      1992 arih  ve 21364  sayılı Resmi Gazetede   len ve 3766 sayı ile kanunlaşan bir deği­
      yayınlanmıştır.                    şiklikle 29 uncu maddenin son fıkrası aşa­
         Bu sözleşmeyi  kabul etmekle Avrupa    ğıdaki muhtevayı  almıştı:
      Konseyi'ne  üye ülke yurdunda  yerel yöne­      " Madde  1- 2972 sayılı Mahallî İdareler
      timlerin  korunması,   güçlendirilmesi,  bu   ve Mahalle Muhtarhldarı  ve İhtiyar Heyet­
      yönetimlere  daha  çok yetki ve imkân tanın­   leri Seçimi Hakkında Kanunun  29 uncu
      ması a a l ı h ü d ü n d e bulunınuş olmaktadır.   maddesinin  son fıkrası aşağıdaki şekilde
         t
         (Ana Sözleşmenin  tam  metni için adı   değiştirilmiştir:
                  a
      geçen  yetzımıza veya nılan  Resmi Gazete'ye       a, b, c, bentlerinde yazılı hallerde bu
      bakılabilir.)                     ilândan sonra gelen 60 ncı günü takip eden
                                 ilk pazar, (d) bendinde yazılı halde ise. bu
         ANAYASA    MAHKEMESİNİN           ilândan sonra gelen Haziran veya Kasım
         MAHALLİ    İDARE   SEÇİMLERİ        ayının ilk Pazar günü oy vemie günüdür.
         İLE  İLGİLİ  BİR  KARARI           Ancak, (d) bendinde yazılı halde, ilândan
                                 sonra gelen Haziran veya Kasım ayının ilk
         2 Ekim  1992  gün  ve 21363  sayıh    Pazar gününe 60 günden az süre kalmış ise,
      Resmî  Gazete'de  Anayasa  Mahkemesinin     seçim, sonra gelen Haziran veya Kasım ayı­
      21.4.1992  tarih ve Esas  1992/17  Karar    nın ilk Pazar gününde yapılır. Belediye mec­
      1992/30  sayılı karan yayıırlandı.        lisi üyelikleri ile belediye başkanlığı seçimi
         Kararın  konusu,  26.12.1991  tarih ve   belediye meclisi üyelikleri seçim tarihine tâbi
      3766 sayıh "2972  sayıh Mahallî İdareler İle  olcirak aym tarihte birlikte yapılır."
      Mahalle  Muhtarlıkları  ve İhtiyar Heyetleri     ve Kanuna  bir de GEÇİCİ MADDE ek­
      Seçimi Hakkında   Kanunun  29 uncu mad­    lenmişti:
      desinde Değişiklik Yapılması  Hakkında  Ka-
      nun"un  iptal isteminin kabul edilip edilme­      " GEÇİCİ MADDE - Bu kanunun   ya^^mı
      mesi ile ilgilidir.                 tarihine kadar 2972 sayılı Kanunun  29
                                                 seçim
         Konuya  açıklık getirmek için kısa bir   uncu maddesine  göre yeniden .yapılan yapıl­
                                        verilerek ilânlan
                                     karar
                                                     bele­
                                 masına
      hatırlatmada  yarar vardır.             diye başkanlıklan ile 30 Mart 1992 talihine
         2972  sayıh Mahallî İdareler İle Mahalle   kadar herhangi bir nedenle boşalacak olan
      Muhtarlıkları  ve İhtiyar Heyetleri Seçimi    belediye başkanlıkları için oy vemie günü
      Hakkında  Kanunun  Seçimlerin Yenilenme­     1992 Haziran ayının ilk F'azar günüdür.
                                                     395
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10