Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

EKİM'92 . İLLER ve BELEDİYELER
       AYIN                     MM
           ummû         mmmmmı              ım mm

                 marnım <^m%mım                                                Fethi AYTAÇ
                                               İçişleri Bakanlığı
                                        Mahali İdareler Genel Müdürü

        Açıklama                      Bu nedenle  taşıt istekleri ile ilgili Ba­
                               kanlar  Kurulu  kararlarının  daha  sıkça
        Mahalli İdareler yurdumuzun   güncel    alınmasına gayretimiz devam  etmektedir.
      olayları ve gelişmeleri içinde önemli ve
      ağırlıklı yer tutmaktadır. Bu nedenle özel­
      likle belediyelerimizi ilgilendiren çalışmalar    BELEDİYELERİMİZİN      K A D R O
      ve haberler hakkında bilgi vermekte yarar      İSTEKLERİNİ    KARŞILAMA
      görülmüştür.  Zaman zaman  Dergide bu ür       ÇALIŞMALARI
                           t
      yazılarımız yer alacaktır.
                                  Y A P I L M A K T A D I R
                                  Belediyelerimizin  en ağır bürokratik
        BELEDİYELERİMİZİN      ARAÇ       formalitelerinden biri de kadro alma veya
         SATIN  ALMA   İSTEKLERİ          değiştirme alanındadır.  190 Sayılı Kanun
         KARŞILANIYOR                 Hükmünde   Kararnameden   kaynaklanmak­
         Belediyelerimizin araç satın almak için  tadır.
      237  sayılı Taşıt Kanunu  hükümlerince.       Bu  kararnameye  göre, bir belediye­
      Bakanlığımız ve Maliye Gümrük  Bakanlığı   nin yeni kadro alma  (ihdas) veya değiş­
      kanalı ile Bakanlar Kurulundan  almaları    tirme isteğinin takvim  yılının ilk 6 ayı
      gereken kararların alınmasında gecikmeler    içinde (Haziran ayı sonuna  kadar)  İçişleri
      olduğu  bilinmektedir. Genel  Müdürlüğü­     Bakanlığına  gelmesi; Bakanlığın bu isteği
      müz bu gecikmelerin azaltılması  için sürekli   Başbakanlık  Devlet Personel  Başkanlığı
      çaba göstermektedir.                ile Maliye Gümrük  Bakanlığına  aksettir­
                                                     k
         Bu gayretin  sonundadır  ki 1990 ve    mesi; bu kuruluşların bir Komisyon ur­
      1991 yılından kalma 470 Belediyeye ait  725    maları ve Bakanlığımızdan  bir elemanın
      araç isteğine ait karar 8 Nisan 1992 tari­  da katılması ile bu Komisyonlarda  yapı­
      hinde Bakanlar  Kurulundan   çıktığı gibi   lacak inceleme  - değerlendirme  çalışma­
      1992 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yapılan   ları sonunda  geliştirilecek önerinin  Ba­
      başvurular  da Ağustos  ayında alman  bir   kanlar  Kurulu  Kararma  bağlanması  ge­
      kararla karşılanmıştır.              rekmektedir.
        Temmuz   ayının sonuna kadar  yapılan      Bu, çok zaman  alıcı bir işlemdir ve
      başvurularla ilgili bir karar da imza salha-  mutlaka  değiştirilmesi, hiç olmazsa zaman
      smdadır; yakında  çıkacaktır.           bakımından  kısa süreye sığdırılması gerek­
         Şüphesiz  bu iyi bir gelişmedir. Fa­   mektedir.
      kat yeterli değildir. Çünkü  enflasyonun       Bu yol, uzun bir yoldur ancak  değişik­
      etkisiyle motorlu  araç fiatları günden     lik yasada (Karamame'de)  yapılacak  deği­
      güne  artmakta  ve Bakanlar  Kurulu  Ka­    şiklikle mümkün olacaktır.
      ran  çıkıncaya  kadar  artan fiatlar dola­      Bu sağlanıncaya  kadar hedef kadro is­
      yısıyla belediyelerimiz hiç  yoktan  önemli    teklerini inceliyecek Komisyonun  çalışma­
      farklı ödeme  yapmak  zorunda  kalmak­     larının çabuklaşmasıdır.  Bu  düşünce  ile
      tadırlar.                       Başbakanlık  Devlet Personel Başkanlığında


      394
   1   2   3   4   5   6   7   8   9