Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

EKİM'92  • İLLER ve BELEDİYELER                                            Şevki PAZARCI
                                                  Vali


     Genel açıklama                dirmesi ve yapılan şikâyetin doğruluk dere­
                            cesinin tespiti gerekir. Bu konuda idareye
     Görevden  uzaklaştırma  ile ilgili hü­  tanınan yetki mutlak  ve sınırsız değildir.
  kümler, 657 sayılı Devlet Mumurlan Kanu­
  nunun  137 - 145 inci maddelerinde düzen­      Konuya  ilişkin örnek \'erilirse:
  lenmiştir.                        Zimmetine  ])ara geçirdiği iddia olunan

     Kanunun  137 nci maddesinde  belirtil­  bir memur  hakkında,  herhangi  bir soruş­
                                y
  diği üzere;                    turma apılmadan   ve delillere dayanmadan
                            görevden  uzaklaştırma  tedbirinin  alınması
     Görevden  uzaklaştırma.  Devlet kamu    Kanuna  aykırıdır. Fakal  a>aıı memurun,
  hizmetlerinin  gerektirdiği hallerde görevi   zimmet  suçunu  işlediği hakkında  deliler
  başında  kalmasında   sakınca  görülecek    bulunması  halinde Kanun  hükümleri  uy-
  Devlet memurları  hakkında  alman  ihtiyati
   bir tedbirdir.                  gulamr.
     Görevden uzaklaştırma  tedbiri, soruş­     Danıştay  Kararları
   turmanın  herhangi bir safhasında alınabi­     * Kominizm  propagandası  yaptığı ge­
   lir.                        rekçesiyle görevden  uzaklaştırılan bir me­
     Bir memurun  görevden uzaklaştırabil­   mur  hakkında  uygulanan   idarî işlemde;
   mesi için, kamu hizmetlerinin gerektirdiği   Muhakkikin   evvela şikâyetçilerin iladeleri-
           b
   hallerde, görevi aşında kalmasında  sakın­   ne  başvurarak   komini/.m  ]Dro]3agandası
   ca görülmesi gerekmektedir.  Ortada  her­    olcirak nitelendirilen beyanlannm nelerden
   hangi bir sebep yokken, sadece "görevi ba­   ibaret olduğunu  ve nerede ve ne zaman
   şında kalması  sakıncalı" diye bir memur    kimlere yapıldığım tepsit ettikten sonra bu
   görevinden  uzaklaştınlamaz.            olayın tahkikatın selâmetle yürütülmesini
                             sağlamak gayesiyle davacıyı işten el çektir­
     Görevden  uzaklaştırma  önleminin alı­   mesi gerekirken, mücerret  kominizm  pro­
   nabilmesi  için, ortada disiplin veya Türk   pagandası yaptığı yolunda ihbar ve şikâyet
   Ceza Kanununa   göre soruşturma  yapılma­    üzerine işten el çektirilmesinde kanunun
   sıyla İlgili bir olayın bulunması gerekir.   maksadına  uyarlık bulunmadığı..."  gerek­
     Bu olay üzerine, memurun  kamu  hiz­   çesiyle iptal etmiştir.
   metlerinin gerektirdiği hallerde görevi ba­     (Danıştay 5. D. 24.3.1970. E. 1967/
   şında kalmasında  sakınca bulunup  bulun-    1972, K. 1970/974)
   madımn  değerlendirilmesi yapılarak karar
  verilir.                         * Vazifede kalması mahzurlu  olup ol­
                             madığı tetkik olunmadan  ihbar üzerine bir
     Kamu  hizmetlerinin gerektirdiği halle­   memurun  işten el çektirilmesi ağır hizmet
  rin ne olduğu maddede açıklanmamış  ve bu   kusurudur.
  durumda  yetkili amire geniş takdir yetkisi
  verilmiştir.                       (Danıştay 5. D. 28.5.1968: E. 1967/
                             3858, K. 1968/2003)
     Bir memurun,  kamu  hizmetlerinin ge­
  rektirdiği hallerde, görevi başında kalması-     * Belediye  memurlarının   görevden
  mn  sakıncalı olduğu gerekçesiyle görevin­    alınma  yönteminin  1580  sayılı Yasada
  den  uzaklaştırılması.  Kanunun   amacına    açıkça gösterilmiş olması nedeniyle usulde
  uygun  olmadığından,  bu tedbire başvurul­    paralellik ilkesinin uygulanamayacağı Hk.
  madan  önce, soruşturmayı  yapanın,  önce­      İdare hukukunun  önemli ilkelerinden
  den elde edeceği somut delilleri değerlen-   olan usulde paralellik ilkesi gereğince ata-

  400
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15