Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Belediyelerin gelir sağlamak için eldeki mış, geliştirilememiş olması demokratikleş­
     taşınmazlarını satışa çıkarmaları kentsel  me açısından çok düşündürücüdür. Oysa,
     arsa konusundaki çağdaş politikalara aykırı   yerel yönetim, yöre halkının kendisini yö­
     düşmektedir.                  netmek hakkından  kaynaklanmaktadır.  Ye­
                             rel yönetimlerin, demokrasinin beşiği, aynı
       Y E R E L KAYNAKLAR            zamanda  okulu olmasının nedeni budur.
       H A R E K E T E GEÇİRİLMELİ        Yerel halkın sorunlanna sahip  çıkması,
                             bunlann çözümü  için girişkenliği ele alma­
       Yerel yönetimler yerel kaynaklann ha­ sı, örgütlenmesi, kentinin yönetimine katıl­
     rekete geçirilmesinde ve kırsal alanın geliş­ ması, onu denetlemesi yalnızca yerel de­
     mesinde, yöre halkının örgütlenmesinde ge­  mokrasinin gerçekleşmesi açısından değil,
     nel yönetimin taşra örgütünden daha elve­ aynı zamanda ulusal ölçekte demokratikleş­
     rişli bir konumdadır. Aynca yerel yönetim­ menin de önkoşuludur. Demokrasi, yalnız­
     ler halkın doğrudan katılımına ve denetimi­ ca seçimden seçime oy vermekle gerçekleşe­
     ne en elverişli düzeyi oluşturmaktadır.   mez. Toplumsal  yaşamın her kesiminde,
                             her aşamasında, her kurumunda, her örgü­
       Kırsal kesimdeki halkın sorunlanna   tünde gerçekleşmesi, bir yaşam biçimi du­
     sahip çıkabilmesi, çözümler araması, özgü- rumuna girmesi gereken bir süreçtir.
     cünü ortaya koyması, projeleri için kamu­
     dan, yerel yönetimden destek istemesi için   Belediyelerin akçal, yönetsel ve işlevsel
     örgütsel ve eğitsel çabalaın içeren yerel top­ açıdan özerkliğini sağlayarak köklü önlem­
     lum  kalkınması yöntemlerine gereksinme   ler alınmadıkça, daha doğrusu özeğe sımsı­
     açıktır. Bununla birlikte, ilçe yönetiminin kı bağımlı tutuldukça, ortada çağdaş bir
     bir kırsal alan yerel yönetim birimine dö­ kent yönetiminden söz edilemez.
     nüştürülmesi bu açıdan da önemli katkılar    Muhalefetin işbaşında bulunduğu bele­
     sağlayabilecektir.               diyelerde yerel halkın kendi demokratik
       Kentsel alanda, özellikle gecekondu   haklanna, daha doğrusu belediyelerine sa­
     alanlarının İyileştirilmesinde kendine yar­ hip çıkması, özekteki iktidara karşı haklan-
     dım projeleri çerçevesinde halkın katılımmı nı koruması bu anlamda çağdaş demokra­
     sağlamak olanakları araştırılmalıdır.     tik bir yerel yönetim anlayışının gerçekleşti­
                             rilmesinin tek güvencesidir. Seçimlerde
                                               ona
                                                 oy
                                           karşın
       Y E R E L HALKIN KALKINMA        ANAP'ın korkutmacalanna konuda sıkı dur­
                                  yerel
                             vermeyen
                                        bu
                                    halkın
       ÇABALARINA    KATILIMI         ması, kent yönetimiyle bütünleşmesi, ANAP
       SAĞLANMALI                 iküdannın her türlü korkutmacalannı boşa
       Yerel yönetimlerin kalkınma çabalarına  çıkarabilir. Buna karşılık, siyasal iktidann
     halkın katılımı için sivil toplum örgütlerin­ getirdiği sınırlamalardan, engellemelerden
     den yararlanılması zorunludur. Oysa, ör­  yakınan muhalefet belediyelerinin yöresel
     gütlenmeyle ilgili olarak 12 Eylülden sonra halka durumu anlatmalan, onlarla gereken
     getirilen sınırlamalar yüzünden güçsüzle-  iletişim ve katılım düzeneklerini kurmalan,
     şen sendika, demek,  kooperatif, meslek   yerel halkın günlük hizmetlerini aksatma-
     odası gibi örgütlerin yeniden çevrine sokul­ malan; bu amaçla da ellerindeki kaynakla-
     ması gerekmektedir.              nplanlı, projeli biçimde savurganlıktan, gös­
                             terişten kaçınarak temel sorunlara eğilmele­
       Aynca, büyük kentlerde mahalle ya da  ri, kısacası yöre halkıyla bütünleşmeleri en
     semt düzeyinde danışma ya da çalışma ku- güçlü çözümdür. Yerel halkın belediyesine
     ruUan gibi düzenekler geliştirilmelidir.    sahip çıkması, her yönden siyasal iktidarca
       Burada ilke, halkın girişkenliğinin, kaü- engellenen belediyesine hoşgörüyle bakma­
                                             belediyele­
     lımımn, girişiminin önde gitmesidir. Daha  sı, onunla işbirliği yapması için yaratıcı, tu­
                             rin
                               saydam,
                                        kaynak
                                   üretken,
     doğru bir anlatımla, belediyenin projesine
                                     planlı,
                                              bir
                                         programlı
                             tumlu,
                                becerikli,
     halkm katılımından çok, halkın projesine be­ ma içinde olmasını görmek, inanmak, çalış­
                                                 gü­
     lediyenin katılımı söz konusu olmalıdır.   venmek ister. Yerel nitelikteki işgörüler hal­
       Muhalefet belediyelerinin karşılaştıkla- kın günlük, ertelenemez gereksinmelerini
     n bu sınırlamalar ülkemizde yerel yönetim karşılamak amacına  yöneliktir. Bu işlerin
     sorunsalını yeniden gündeme  getirmiştir.  görülmesinde belediyelerin başanlı olması,
     Genel özeksel yönetimin bir uzantısı olarak halkın katılımının önkoşuludur. Belediyesi­
     bakılması  yüzünden  yerel yönetimlerin   ne güven duygusunun en önemli güç kay­
     özerkliği sürekli zedelenmektedir. Bu yüz­ nağı olduğunu belediyecilerimiz uslanndan
     den, yerel yönetim geleneğinin kurulama­  çıkarmamalıdır.
                                                  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14