Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

şan bir iktidar gibi görmektedir. Özeksel ik­ sajada cılız gelir kaynağı bırakılmıştır. Baş­
        tidar, musluğun ağzını elinde tutmak eğili­ ka bir anlatımla, yerel yönetim gelirleri için­
        minden vazgeçememektedir.           de, devlet gelirlerinden alman payların ora­
                                nı çok büyüktür. ANAP iküdan, bu konuda­
          Yasama  Meclislerine, yerel yönetimleri ki yasağı doğrudan değiştirmeksizin, bütçe
        atlama taşı yaparak gelenlerin de konuya  yasalarına koyduğu maddelerle, ayrılacak
        bu açıdan baktıkları, yerel yönetimleri bir paranın tavanını özel yasada öngörülen en
        anlamda unuttukları gözlemlenmektedir.     üst orana çıkarmayarak, belediyelere dağı­
          Yerel yönetimlerin muhalefetten olma­  tılmasında nüfus sayısı gibi nesnel ölçütler
        ları durumunda bugün olduğu gibi, ulusal, dışında, yandaşlarını kayırmaya elverişli,
        özeksel iktidar, yerel yönetimin başarısızlı­ esnek, heryana çekilebilecek ölçüüer koya­
        ğından "sadistçe bir zevk" duymaktadır. İk- rak ya da yedek ödeneğe aktararak istediği
        tidann bu tür kıskaçlarına, baskılanna,   gibi dağıtmak istemektedir.
        partizanca tutumlarına karşı yerel yönetim­   Muhalefetin iktidarda olduğu belediye­
        lerin gerçekten özerk, bağımsız bir tüzel ko­ lerde karşılaşılan akçal bunalımın kayna­
        numa  sokulması, haklarının güvence altına ğında belediyelerin büyük ölçüde devlet ge­
        alınması, bununla ilgili Anayasal ve yasal lirlerinden aldıkları paylara bağımlı olmaları
        değişikliklerin yapılması zorunludur.     yatmaktadır. Belediyelerin başlı başına ver­
          Ülkenin  demokratikleşmesinin  yerel   gi koyabilecekleri zengin gelir kaynaklan
        yönetimlerin konumlarında da bu doğrultu­  yoktur.
        da iyileşmeler getireceği, daha doğrusu ye­  Ne de gelir, kurumlar, katma değer
        rel demokrasiye ulusal demokratikleşme    vergileri gibi vergilerin yüzdelerine ekleme
        süreci arasında karşılıklı bir etkileşim oldu­ yapma (munzam kesir) yetkisi vardır. Kaldı­
        ğu açıktır.                  rılan meslek vergisi ya da hemşehrilik vergi­
          Ulusal iktidarda başannm yerel iktidar­ si niteliğinde yerel vergilerden belediyeler
        daki başan derecesiyle orantılı olduğu bilin­ yoksundur. Alışverişle doğudan ilişkil i
        mektedir. Bu nedenle, azınlığa düşen ANAP ICDVnin belediyelere bırakıirrası ya da pa>'
        iktidarının yerel yönetimlerde muhalefet be­ verilmesi hiç düşünülmemiıUr. Kısacası,,
        lediyelerinin başarısızlığa düşmesi için elin­ yerel yönetimlere görevleriyle orantılı geliı-
        den geleni yapmağa çaba göstermesi, yalnız­ sağlanacağına ilişkin Anayasa buyruğu sav-
        ca bir öcalma tutkusuna bağlanamaz.      saklanagelmektedir.
                                  Belediyelerin tahvil çıkarma yetkisini,
          KARAR  ALMA  SÜRECİNDEKİ        aynı zamanda iktidar partisi genel başkanı
          DARBOĞAZ                  olan başbakanın değerlendirmesine de bırakıl­
                                                  akçal
                                ması,
                                          denetim,
                                              hem
                                   hem
                                     yönetsel
          Geçici ve yerel yönetimlerin olgunluk kaynak yaratma açısından olumsuz bir ör­
        çağına gelmelerini sağlayıcı nitelikte olması nektir. Buna karşın Ankara Bûyükşehir Be­
        gereken "yönetsel denetim", Türkiye'de gide­  lediyesi tahvil yoluyla, devlet güvencesi ol-
        rek azalacak yerde, yoğunlaşmaktadır. Ör­  rrıaksızın dış borç sağlamayı başarmıştır.
        neğin, İmar Yasalarımızda ve geleneğinde
        bugüne değin yerel yönetimde bulunan yet­     KAMU  YATIRIMLARKNDA
        kilerin belli turistik projeleri kayırmak ama­ Y E R E L YÖNETİMLEFIİN   ETKİSİ
        cıyla alınıp Bakanlığa geri verilmesi doğrul­
        tusundaki son uygulamalar, bu açıdan alı­   Yerel yönetimlerin kamu  yatırımları
        şılagelmiş yönetsel denetimi kuram ve uy­ içindeki payının büyüyebilmesu için enflas­
        gulamasına da aykırıdır. Bu, özeksel genel yon yüzünden daraljın, iküdaı-ın partizanca
        yönetimin istencini yerel yönetimin istenci tutumu yüzünden azalan gelirlerinin arüşı
        yerine koyarak, onun adına karar alması  kadar, belediyelerin yeni yeni Isaynaklar ya­
        demektir, yerel demokrasiye indirilen bir  ratmasına bağlı kalmaktadır. Bu da çeşitli
        darbe niteliğindedir. Meclis gündeminde yer  açılardan sınırlılıklar göstermet Ltedir.
        alan İmar Yasası değişikliği bu açıdan bü­   Burada kamu  işlerini do ğrudan sun­
        yük sakıncalar taşıyor.            mak  yerine "Yap-İşlet-Devref', ortaklıklar
                                kurmak ya da özel kesim orta ıklıklarma işi
          AKÇAL  BAĞIMSIZLIK            üstermek gibi bir tür özelleşüı -me niteliğin­
                                deki girişimlerin sakıncalarını vurgüiâmak
          Yerel yönetimlerin vergi koyma yetkile­ isterim. Kimi kez, 26 Mart 1989'dan önce
        ri yoktur. Bunun gibi kendilerine vergi top­ vergi toplamanın bile özel firmalara üsteril-
        layabilecekleri özkaynak niteliğinde pek az dlğine ilişkin örnekler görülmüştür.

        6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13