Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

YEREL YÖNETİM               SORUNUNA


       KÖKLÜ        ÇÖZÜM GETİRİLMELİ!
                                     Prof. Dr. Cevat GERAY      26 Mart 1989 seçimlerinden sonra, Si­ lan seçen kentlerin halklarını cezalandırmış
   yasal iktidarın özellikle belediyelere yönelik olmaktadır. Kuşkusuz, demokrasiyle bağ­
   tutumunda  büyük bir sapma görüldü. Önce   daşmayan  yasa dışı bir tutum...
   belediyelerin akçal olanakları daraltılma yo­
   luna gidildi. Devlet gelirlerinden belediyele­  Muhalefet belediyelerinin karşılaştıkları
   re nüfus ölçütüne göre dağıülan payları,  bu sınırlamalar engellemeler, ülkemizde ye­
   özellikle İller Bankasından kendi yandaşı  rel yönetim sorunsalını yeniden gündeme
   belediyelerin seçimlerden önce almış olduk­ getirmiştir. Genel özeksel yönetimin 'öır
   ları borçlarla mahsup ederek, kağıt üzerin­ uzantısı olarak bakılması yüzünden y 'erel
   de göndermiş görünmekle birlikte gerçekte  yönetimlerin özerkliği sürekli zedelenme kte-
   hiç göndermeme  yolu tutuldu.         dir. Bu yüzden, yerel yönetim geleneğ,inin
                           kurulamamış,  geliştirilememiş olması de­
      1989 ve 1990 bütçe yasalarıyla paylann mokratikleşme açısından çok üşündün cü-
                                               î
                                          d
   % lO'u, Maliye Bakanlığı'nm denetimindeki  dür. Oysa, yerel yönetim, yöre halkının ]lten-
   yedek ödeneğe aktarma yoluna gidildi. Nüfus disini yönetmek hakkından kajoıaklann .lak­
   ölçütü dışında her yana çekilebilir, nesnel ol­ tadır. Yerel yönetimlerin, demokrasinin be­
   mayan  kimi özelliklerine göre belediyelere şiği, aynı zamanda okulu olmasımn nedeni
   keyfi biçimde dağıtılması uygulaması getiril­ budur. Yerel halkın sorunlarına sahip çık­
   di. 1990 Bütçesiyle, kamu kuruluşlarının  ması, bunlann çözümü için girişkenliği ele
   belediyelere olan borçlarını ödemeye zorlayıcı alması, örgütlenmesi, kenUnin yöneUınine
   hiçbir önlem getirilmezken, belediyelerin i­ katılması, onu denetlemesi yalnızca yerel
                       k
   mi kamu kuruluşlarına, örneğin TEK"e, olan  demokrasinin gerçekleşmesi açısından de­
   borçlarının paylara mahsuben İller Banka-  ğil, aynı zamanda ulusal ölçekte demokra­
   sı'nca doğrudan kesilmesi öngörüldü. Ana­  tikleşmenin de önkoşuludur.  Demokrasi,
   yasa Mahkemesi  bunu Anayasaya aykın bul­  yalnızca seçimden seçime oy vermekle ger­
    du. Buna karşın 1991 Bütçesinde de buna çekleşemez. Toplumsal yaşamın  her kesi­
   benzer sınırlamalar getiriliyor.        minde, her aşamasında, her kurumunda,
                           her örgütünde gerçekleşmesi, bir yaşarn bi­
      Bu arada devlet gelirlerinden aynlan  çimi durumuna  girmesi gereken bir süreçtir.
    jaydan bir bölümüyle oluşturulan "Mahalli
    dareler Fonu" uygulamasına ilişkin yönet­    Genelde siyasal, ulusal (özeksel) ikti­
   meliğin, Belediyelerin zararına olarak fona dar ile yerel yönetimlerle ilişkilerinde, yerel
    değil, İller Bankası'na aktarılmasını öngö­ yönetimlere özerk birer birim olarak değil,
   ren maddeleri de Danıştay'ca iptal edilmiş yönetimin bütünlüğü ilkesi çerçevesnde,
    bulunuyor.                   genel (özeksel) yönetimin bir tür uzantısı gi­
                           bi bakmaktadır.
      Belediyeler üzerinde bu ve benzeri ak­
    çal sınırlamalar, engellemeler ile gerçekte   özekte işbaşında olan ulusal, si'^asal
    siyasal iktidar, yandaşı olmayan belediye erki elinde bulunduran iktidar, kendi parti­
    başkan ve meclislerini cezalandırmakla kal­ sinden olsa bile, yerel yönetimi kendi dışın­
    mıyor, gerçekte karşı partilerden olan aday- da, kendi iktidannı paylaşan, onunla yarı-


                                                5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12