Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

hangi bir personeli atanabileceği gibi maliye  tazminat ve zamlardan miktarı fazla olanlar
     veya il özel idare teşkilatmdan bir memur ile farklı cinsteki tazminat ve zamları alır­
      da vekaleten atanabilir. İster kurum içinden  lar. Ancak, mehil sûresi, yıllık izin, mazeret
      isterse başka kurumdan atansm boş muha­   izni, hastalık izni, geçici görev, görevden
      sip kadrosuna vekaleten atanan bu memu­  uzaklaştırma, hizmet içi eğitim nedeniyle
      ra işe başladığı tarihten itibaren vekalet ay­ ayrılanlara vekalet edenlerle, kendi derece­
      lığı ödenir. Muhasipsin yerine sadece açık­ lerinden daha aşağı dereceli bir kadroya ve­
      tan vekil atanamaz.              kalet edenlere vekalet ettikleri göreve ait
                              tazminat ve zamlar ödenmez.
        Vekalet Aylığının Tutarı :          Yan ödeme kararının 4 üncü maddesi­
        657 sayılı kanun 175 inci maddesinin  nin (G) fıkrasının (b) bendindeki bu hükme
      1 inci fıkrasına göre ister kurum içinden is­ göre mesela, istifa etmesi dolayısıyla kadro­
      terse kurum dışından olsun bir göreve ve­ su boşalan ve kadro derecesi 10 olan bir be­
      kaleten atanan memurlara vekalet edilen   lediye muhasibine 12 inci derecede bulu­
      görevin kadro derecesinin 1 inci kademesi­ nan belediye tahukkuk memurunun vekalet
                                     lise mezunu
      nin 3/1'i verilir.               etmesi halinde 450 puanlık iş olan bu memur
                                   ait
                              kendisine
                                            güçlüğü
                                                zam­
        Açıktan atanan vekil memurlara öde­   mını almaz. Buna mukabil muhasip kadro­
      necek vekalet aylığı tutarı ise vekalet edilen  suna ait 600 puanlık iş güçlüğü, 300 puan­
      görevin kadro derecesinin ilk kademe aylığı­ lık teminindeki güçlük zammını ve 400 pu­
      nın 3/2sidir.                  anlık mali sorumluluk tazminatını alır.
        Aylık tutardan kasıt kanunun 43 üncü    Şayet kadro derecesi 10 olan belediye
      maddesinin bu kadro derecesinin 1 inci ka­ muhasibine kadro derecesi 8 olan başkatip
      demesi için öngördüğü göstergenin ek gös­ vekalet ederse yukanda zikrettiğimiz yan
      terge rakamıyla toplamlarının uygulanan   ödeme kararının 4 üncü maddesinin (G) fık­
      katsayı ile çarpılmak suretiyle bulunan mik­ rasının (b) bendi "Kendi derecelerinden da­
      tardır. Ancak açıktan atananlar için 375 sa­ ha aşağı dereceli bir kadroya vekalet eden­
      yılı PCanun Hükmündeki  Kararnamenin    lere vekalet ettikleri döneme ait tazminat ve
      1 inci maddesiyle ihtas edilmiş olan taban zamlar ödenmez." hükmünü  ihtiva ettiği
      aylığının bu miktara dahil edileceği 175 inci  için başkatip bu zam ve tazminatlardan ya­
      maddede belirtilmiştir. Bunlar yani açıktan rarlanamaz.
      atanan vekiller kanunun VI. kısmında belir­
      tilen emeklilik hakkı, konut yardımı, mah­   Vekalet konusunda  değinilmesi gere­
      rumiyet ödeneği yardımı, aile yardımı, do­ ken diğer bir husus da bulunduğu yerden
      ğum, ölüm. tedavi, cenaze giderleri, giyecek, başka bir yerdeki göreve vekaleten atananla­
      yiyecek yardımı gibi sosyal haklardan ve ka­ ra ödenecek para nedir? Bunlara vekalet ay­
      nuna 213 üncü maddeyi müteakip eklenmiş   lığı verilmez. 657 sayılı kanunun 175 inci
      olan Ek Madde"de belirtilmiş olan zam ve maddesinin 1 inci fıkrasında, bulundukları
      tazminatlardan (İş güçlüğü. İş riski, temi­ yerden başka bir göreve vekalet suretiyle
      nindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk  atananlara, harcırah kanunun geçici görevle
      tazminatı gibi) aynen yararlanırlar.     başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri­
                              nin uygulanacağı belirtilmiştir. Yani bu kim­
        Aylık tutara ilişkin bu izahat açıktan se memurdur ve kadro derecesi 4 ise 1990
      atanan vekillere aittir. Kurum içinden veya mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (H) cetveline
      diğer kurumlardan atanan vekil memurla­   göre buna 8.000 lira üzerinden harcırah
      rın aylık tutarları sadece vekalet edilen yevmiyesi ödenecektir. Vekaleti uzun sürer­
      kadro derecesinin ilk kademe göstergesiyle  se 1 yıllık dönem içinde 90 gün yevmiyesini
      ek göstergesinin toplamınınuygulanan kat­  tam. bunu takip eden 90 gün için 2/3 ora­
      sayıyla çarpılarak bulunan miktarıdır. Bu­ nında yevmiye alabilecek 1 yıllık sürenin di­
      nun 3/fini alırlar. Mesela, boş bulunan  ğer 6 ayında ise yevmiye alamayacaktır. Me­
      9 uncu derecelik belediye muhasibine ve­  sela, il Bayındırlık ve İmar Müdürlüğü teşki-
      kalet eden bir belediye memuru, muhasi­  laünda çalışan bir teknik eleman civar kasa­
      bin bu derecede ek göstergesi olmadığına  ba belediyelerinden birisine vekaleten ata­
      göre; 620x320 = 198.400/3  = 66.133 ' lira  nırsa harcırahını bu hükme göre alır.
      brüt üzerinden vekalet aylığı alır.
                                Başka yerden bir göreve açıktan veka­
        Kurum  içinden veya diğer kurumlar­  leten atanan bir kimseye ise vekalet aylığı
      dan atananlar vekalet ettikleri kadroya ait ödenir. Bu kimse yol giderleriyle gidiş ve dö­
      sosyal haklardan yararlanamazlar. Sadece   nüş yevmiyesini de alır. Fakat aynca otur­
      bunlar, yaptıkları iki görevle ilgili aynı cins ma gündeliği alamaz.

      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11