Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

velce dolmuş olduğundan muhasembe kâ­      86 ıncı maddenin 3 üncü fıkrası ise bu
     tibi vekalet görevine başlamakla vekalet  fıkrada sayılan memuriyetlerin boş kadrola­
     aylığını da alır.               rına açıktan atanmayı düzenlemiştir.
       Kanun  veznedarlığa vekaleti 3 aylık    Bu  fıkrada sayılan memuriyetler ise
     koşulunun dışında bırakmıştır. Veznedarın  doktor, diş doktoru, eczacı, mühendis, mi­
     kanuni izinli, geçici görevli veya görevinden  mar ve veterinerdir. Bu memuriyetlere ait bo­
     uzaklaştırılmış olması halinde veznedarlığa şalan kadrolara açıktan vekil atanabilecektir.
     vekaleten atanan herhangi bir belediye me­     Kanun  koyucu  3 üncü fıkra ile boş
     muru  3 ay koşulu aranmaksızın vekalet   kadrolara açıktan vekil atanabilmesini tek
     görevine başladığı tarihten itibaren vekalet  tek saymak suretiyle sınırlamıştır. Bu saja-
     aylığını alır.                 lanlar dışında boşulacak herhangi bir kad­
       Maddenin  1 inci fıkrası memurun ka­  roya açıktan vekil atanarak görevin vekale­
     nunen izinli olması, geçici görevle bir yere  ten yürütülmesi olanaksızdır. Mesela, boş
     gitmesi ve görevden uzaklaştırılması dolayı­ bulunan baş katiplik kadrosuna açıktan
     sıyla muvakkaten açılan bu kadroya sadece  bir kimse vekil olarak atanamaz. Başkatip­
     memurlarından  değil diğer kurumlardan ve­  lik kadrosu boşalmış ise bu göreve kurum
     ya açıktan da vekil atanmasına imkân tanı­ memurlarından  birisi aylıksız olarak veka­
     maktadır. Aynı maddenin 4 üncü fıkrasına  let ettirilir.
     göre kurum içinden vekil atanmış ise bu an­    Belirli hallerde muvakkaten boşalmış
     cak vekalet görevinin 3 aydan fazla devam olan kadroya kurum içinden veya diğer ku­
     eden süresi için vekalet aylığı alabildiği hal­ rumlardan veya açıktan vekil atanmasına
     de kurum dışından veya açıktan atananlar  ait 1 inci fıkra.
     için 3 ay sının yoktur. Bunlara işe başladık­
     ları tarihten iUbaren vekalet aylığı ödenir.   Boş kodraya  vekil atanmasıyla ilgili
                             3 üncü fıkra,
       Açıktan atanmada bir tereddüt yoktur.
     Mesela, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca    hükümlerini  izah  ettikten  sonra
     açılan kursa katılan teknik personelin yeri­ 3 üncü hal boş kadroya memurlar arasın­
     ne kasabada veya civar kasaba ve şehirler­ dan vekil atanması keyfiyetidir. Kural, boş
     den serbest çalışan bir fen elemanı vekale­ kadrolara ait görevlerin gerekli görüldüğü
     ten atanırsa buna işe başladığı günden iti­ takdirde memurlar tarafından ücretsiz ola­
     baren vekalet aylığı ödenir.         rak vekaleten yürütülmesidir. Ancak bunun
                             iki istisnası vardır:
        4 üncü fıkrada tereddütü mucip olan
     husus  kurum  dışından tabiridir. Burada    Birincisi, Devlet Memurları Kanununa
     çözülmesi gereken önemli husus belediyeye  tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim ve
     bağlı su ve otobüs işletmeleri gibi işletmele­ veteriner sağlık memurları, veteriner hekim
     rin kurum dışı sayılıp sayılmayacağı keyfi­ veya sağlık memuru bulunmayan belediye­
     yetidir. Mesela, hastalık izni veya geçici gö­ lerin veterinerlik veya hayvan sağlık me­
     revle uzun süre görevinden ayn kaJması ge­ murluğu görevi ifa etmek üzere bu hizmet­
     reken bir belediye tahakkuk memurunun    lerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek
     yerine belediyeye bağlı işletme personelin­ suretiyle atanabilirler. 5 inci fıkra bunu dü­
     den birisi vekaleten atanmış olsa bunu ku­ zenlemektedir.
     rum dışı kabul edecek miyiz. Kurum (Mües­    İkincisi de Devlet Memurları Kanunu­
     sese) deyimi Türk Hukuk Lügatına göre be­ na tabi kurumlardaki bu arada belediyeler­
     lediyeye bağlı tüzel kişiliği olan ve sınırlı deki saymanlık kadrolarının boşalması ha­
     yetkisi bulunan müessesedir. Bizim beledi­  linde bu kadrolara işe başladıkları tarihten
     ye  işletmelerimizden birkaçı müstesna    itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle
     (EGO, İETT ve ESHOT gibi) diğerlerinin tü­ memurlar arasından vekil atanması, halle­
     zel kişiliği yoktur. Bu bakımdan Sayıştay'ın ridir. Bu durumda belediyelerde boşalan
     genel eğitimi tüzel kişiliği olmayan belediye sayınanlık kadrosuna açıklan vekil atana­
     işletmelerini ayrı bir kurum teleıkki etmeme  maz. 7 inci fıkrada bu husus belirtilmiştir.
     istikametindedir.
                               Ancak fıkrada memurlar arasında ata­
        Buraya kadar verdiğimiz izahat 86 ıncı  ma yapılacağı ifade edilmiş kurum içi veya
     maddenin  1 inci fıkrası ile ilgilidir. Yani me­ diğer kurum memuru mu bu husus belirtil­
     mur kadrolarında belirli hallerde geçici ola­ memiştir. Kanımızca kurum içi veya diğer
     rak boşalma olması halinde bu memurlara  kurum memurları da olabilir. Mesela, boşa­
     ait kadrolara vekil memur atanmasına aittir.  lan belediye muhasipliğine belediyenin her-


                                                  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10