Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

AYIN                 YAZISI


          BELEDİYELERDE               PERSONELE


            VEKALET         ETME      ŞARTLARI
                                       Yazan: Osman MERİÇ        Personel hukukunun önemli müessese­   süreli kursa katılan teknik personelin yeri­
      lerinden birisini de vekalet görevi teşkil et­ ne vekil atanabilir.
      mektedir. Eski kanun zamanmda geniş uy-
      gulamasmm  keyfilik izlenimi bırakması üze­   86 ıncı maddenin 1 inci fıkrasında zik­
      rine 657 sayılı kanun konuyu yeniden dü­ redilen Disiplin Cezası uygulaması ibaresi
      zenleme zaruretini duymuş bu  maksatla   ile kanunun 125 inci maddesinin ilk şekli­
      86 ıncı madde vekaletin hangi hallere inhi­ nin (D) fıkrasında mevcut olan kısa süreli
      sar edeceğini ve hangi göre\'e vekalet edenle­ görevden uzaklaştırma cezası kastedilmiş
      re vekalet aylığı verileceğini, 175 inci madde  ise de sonradan maddede yapılan değişiklik
      de vekalet aylığının oranını düzenlemiştir. ile bu ceza kaldırıldığından bu sebeple vekil
                              atama keyfiyeti de ortadan kalkmıştır.
        86 ıncı maddenin  gerekçesinde "Me­
      murluklara vekalet suretiyle atamada daral­     Görevden uzaklaştırılan kimsenin yeri­
      tılmış, şartlara ve usullere bağlanmıştır. ne vekil atamaya gelince, bununla kastedi­
      Böylece her göreve açık olduğu için muhak­ len Devlet Memurları I^anununun 137 ve
      kak bir vekil atanmayacak ve herkes de ve­ müteakip maddelerini uygulamak suretiyle
      kil olamayacaktır." denilmektedir.       Görevden Uzaklaştırmadır.
        86 ıncı maddenin  1 inci fıkrasında,     1 inci fıkrada vekil atanmasına cevaz
      memurların kanuni izin, geçici görev, disip­ verilen haller geçici olarak görevden ayrıl­
      lin cezası uygulaması veya görevden uzak­ maya ilişkin hususlardır. Bunların kardola-
      laştırma nedenleriyle işlerinden geçici ola­ rı ile irtibatları devam eder, kadrolarında
      rak ayrılmaları halinde yerlerine kurum   geçici olarak boşalma vardır. İşte zikrettiği­
      içinden veya diğer kurumlardan veya açık­ miz yukarıki hallerde geçici olarak boşalan
      tan vekil atanabileceği belirtilmiştir.    bu kardolara, kurum içinden veya diğer ku­
                              rumlardan veya açıktan vekil memur atana­
        Fıkrada bahsedilen "Kanuni izin" kav­ bilir. Kurum içinden atananlara ancak ve­
      ramının kapsamına  657 sayılı kanunun   kaletin 3 aydan fazla devam eden süresi
      102, 104, 105, 108, 77, 78 ve 79 uncu  için vekalet aylığı verilir. 3 aylık sürenin he­
      maddelerinde zikredilen yıllık izin, mazeret sabında vekalet görevinin kim tarafından
      izni. hastalık izni, aylıksız izin, yabancı ül­ olursa olsun 3 aydan fazla yerine getirilmesi
      kelerde ve uluslararası kuruluşlarda görev esas alınır. Belirli bir kişinin bu süreyi dol­
      alma sebebiyle izinli sayılma ve bilgilerini durması koşulunun aranmaması gerekir.
      Eirtırmeık için yabancı memleketlere gidenle­ Mesela. 6 ay süreli hastalık raporu almış
      re verilen izinler dahil bulunmaktadır.    olan bir tahakkuk memuruna vekcdet eden
        Geçici görevle ayrılan bir kimsenin ge­ tahsil memuru vekalet süresi 3 ayı doldur­
      çici görevi uzun sûrecekse yerine vekil ata­ duktan itibaren diğer 3 ay için vekalet aylığı
      nabilir. Mesela, Orta Doğu Amme İdaresi  alır. Yahut tahsil memuru 3 ay vekalet et­
      Enstitüsünce düzenlenen 2 ay süreli kursa tikten sonra vekaleti bırakmış onun yerine
      katılan muhasip'in yerine ve yine Bayındır­ muhasebe katibi vekil olarak atanmışsa
      lık ve İskân Bakanlığı nca düzenlenen uzun kanunun  öngördüğü 3 aylık süre şartı ev-


      2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9