Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

ACI    KAYBIMIZ

                                         Av. Engin AYDIN
                                    T.B.D. Genel Koordinatörü

       23 Aralık 1990 Pazar                  hoşgörüsü, ülke sorunları­
    günü  öğlen saatlerinde bir                 na yakın ilgisi rahmetli Er-
    trafik kazası sonucu yitirdi­                san'ın Devlet adamlığı vasü-
    ğimiz,  Nevşehir  Belediye                  nm göstergeleri idi.
    Başkanımız  ve Demeğimiz                     Siyasi  birikimini ta­
    Muhasip  üyesi Nejdet ER-                  mamladığı en verimli çağın­
    SAN  (25.6.1946) kendisini                  da aramızdan ayrılması yal­
    tanıyanları büyük  bir acı                 nızca Nevşehir'liler ve Deme-
    içinde bıraktı.
                                    ği'miz için değil, inanılır Si­
       Ege Belediyeler Birli-                 yaset adamlarının kolay ye­
    ği'nin Bursa'da yaptığı top­                tişmediği düşünülecek olur­
    lantıdan dönüşte  geçirdiği                 sa, ülkemiz için de kayıp ol­
    trafik kazası Nejdet ERSAN'ı                muştur.
    sevdiği ve üstün bir gayretle                 Nevşehir'de kendisi için
    hizmet verdiği hemşehrile­                  düzenlenen cenaze  merasi­
    rinden ayırdı.                        minde parti farkı olmaksızın
                                        i
       Görevine sadakati, bir Belediye Baş­  tüm Siyasi düşünceden nsanların oluştur­
    kanı olarak yöresinin sorunlarıyla kendini duğu muhteşem  topluluk, onun kendisini
    japratırcasına ilgisinin yanında, Demek   tanıyanların yüreklerinde yarattığı sevginin
    Yönetiminin başarısına katkıları onun ger­ insan seline dönüşmesi olarak yorumlama-
    çek bir "görev adamı" niteliğinin çarpıcı ör­ hdır.
    nekleri olmuştur.
                               Değerli insan Nejdet ERSAN'a rahmet
       Sahip olduğu meziyetler, kültür biriki­ dilerken, aziz hatırasını saygıyla anıyor,
    mi, memleketseverliği, mensup olduğu si­  çok sevdiği ve bağlı olduğu ailesi ile tüm
    yasi parti ilkelerine ömek bir disiplinle Belediye Başkanlarımıza başsağlığı diliyo­
    bağlı olmasının yanında,  insan sevgisi.  ruz.
   1   2   3   4   5   6   7   8