Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ                 ÖNLEME


         FONUNDAN            BELEDİYELERİMİZE


         SAĞLANAN           FİNANSMANLAR               VE               BAŞVURU ÖRNEKLERİ                                            Kadir GÖKÇE
                                      lürklareli Belediye Başkanı
                                      TBD Yönetim Kurulu  Üyesi
        2872  sayılı Çevre Kanunu'nun  17.   % 25 olarak belirlenmiştir. Fonun katkısı
      maddesine  dayanılarak oluşturulan "Çev­   ise. Belediyelerimizin katkısı nisbetinde
      re Kirliliğini Önleme" Fon'undan çevre kir­ olacaktır. Ancak, nüfusu 4000'den aşağı
      liliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştiril­ olan belediyelerde katılma payı nisbeti as­
      mesi için gerekli harcamaların % 45'ine   gari % 10 olarak uygulanacaktır. Bu bele­
      kadarı, en çok 20 yıl vadeli, beş yıla ka­ diyelere Fon'un katkısı, belediye katkısı
      dar ödemesiz olmak üzere gerçek ve tüzel nisbetinin 2 katı olacaktır. Yani % 15 bele­
      kişilerin bu fondan yararlanmaları ön gö­ diye katkısı olur ise % 30 Fon katkısı (hibe)
      rülmüştür.                   olacaktır.
        Çevre kirliliğini önleme ve iyileştirme   Belediye ve Fon katkısı haricinde ka­
      kredilerinde vade en çok 10 yıl olup, üç yı­ lan kısım ise, Fon'dan 2 yıl vadeh kredi
      la kadar ödemesizdir.             şeklinde verilecektir. Kredilere uygulana­
                              cak yıllık faiz nisbeti % 30'dur.
        Kredi faizleri, her yıl Ocak ayında, o
      yıl uygulanmakta olan zirai kredi faiz oran­    Konunun  daha iyi anlaşılmasına yar­
      lan esas alınarak Çevre Genel Müdürlü-   dımcı olması bakımından nüfusu 4000'in
      ğü'nce tesbit edilmektedir.           alünda olan bir belediyemizin bu fondan
                              100.000.000.-TL. bedelle traktör ve sıkış­
         1985 yılında yayınlanmış  bulunan    tırma üniteli bir çöp römorku almak istedi­
      Çevre Kirliliği Fon imkanlanmn kısıtlı, bu­ ğini ve Belediyenin katılma payımn asgari
      na karşın Belediyelerin çevre kirliliğini ön­ oran olan % 10 olduğunu düşünelim.
      leyici ve çevreyi iyileştirici faaliyetlerde kul­
      lanacakları araç ve gereç ihüyacımn çok    Bu durumda;
      fazla olması sebebiyle, bu alandaki hizmet­
      lerin yaygmlaştmlması  bakımından  ilgili  Belediyenin
      Devlet Bakanlığı'nca yeni bir finansman   Katılma Payı 100.000.000x0.10 :10.000.000.-TL.
      şekli getirilmiştir.
                              Fon'un Katılma
        Buna  göre, fondan araç ve gereç talep Payı (hibe) 100.000.000x0.20 : 20.000.000.-TL
      eden Belediyelerden belli oranlarda katıl­
      ma payı istenecek olup, bu oran asgari  Fon'dan Kredi 100.000.000x0.70 : 70.000.000.-TL.

      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15