Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

MAYIS  '91
       ha sonralan,  daha fazla tanıdığım dönem­    (yani iki-üç düzeyli, yani alt-üst geçişli) çö­
       lerin çok daha ötesinde hızlıydı. Se\Tnediği,  zümün  daha çağlıklı olup olmayacağı şek­
       beğenmediği,  yanlış bulduğu  her olaya, ra­  linde bir soru yöeltildi. Öyle anırım ki Ve­
                                                 s
       kibinin  çapı ne olursa olsun, bir masal    dat Ağabeyimizin  bu soruya verdiği yanıt,
       kahramanı  gibi cesurca karşı çıkıyor, sal­  toplantımn  son cümlelerini  oluştururken,
       dırıyordu.                      ajoılanlarm belleklerinde de unutulmaz  bir
                                 anı kalmasına neden olmuştur:
         Bu gün Çanakkale'de  başlayıp, Ege ve
       Akdeniz  kıyıları boyunca üren  taaa İsken­      "Alt-üst geçitler BAŞ çözümdür. Bele­
                     s
       derun'a kadar  uzanan  turizmi patlamış şe­   diyemizin olanaİdarı ona yetmez. AYAK çö­
       ridimize bakıyor  ve Vedat Ağabeyimizin  o   zümler ise bize yakışmaz. Ortadan  gidelim
       yıllarda ortaya attığı, sonraları üm ülkede   dedik ve GÖBEK özümünü    getirdik..."
                        t
                                          ç
       yayılan, utulan  ve beğenilen sloganı hatır-
            t
       Lyorum.                          KRAL  VE  BEN...
         "Sahiller ağma   ediliyor."            1983 yılı Temmuz  aymın  sıcak gecele­
              y
                                 rinden birinde İ.T.Ü. liler Birlik lokalinde
         Samrım,  bu gün  bu  sloğan-uyarının    yanyana  gelmiş, günün gelişen siyasi olay­
       değeri çok daha iyi olarak anlaşılmıştır.
                                 larından  balısediyorduk. Masamız  zengin
         "GÖBEK"    ÜSTÜNE...             meze tabaklarıyla donatılmış, rakı kadehle­
                                 rimiz buğulanmış, açık pencerelerden giren
         Yıl 1976 ... Vedat Ağabeyimiz  Anlta-   tatlı Ankara melteminin altında söyleşimiz
       ra'mn  Belediye Başkanı  ... Kendisini, An­   koyulaşmıştı.
       kara Rotcuy Müplerinin  müşterek  toplantı­
       sında konuşmacı  olmaya  davet ettim. Der­     Vedat Ağabeyimiz  DYP  kurucuları ara­
       hal kabul etti. Bulvar Palas'm büyük salo­   sında yer almamı alabildiğine eleştiriyordu.
       nunda,  t ü m Anicara Rotary Klüpleri üyele­  Bir ağabey olarak, yakınlığına ve içtenliğine
       rinin hazır bulunduğu,  aynca  hasmımızın    inancımı bilen biri olarak, kendi görüş açı­
       Ankara'da  bulunan  tüm  temsilcilerininde   sından  yanlışlarımı  sıraladıkça coşuyor,
       katıldığı gerçelcten görkemli bir toplantı ya­ coştukça yenilerini sıralıyordu. Sözlerini si­
       pıldı.                        yasi yaşama gimıekte  geciktiğimi de belir­
                                 terek noktaladı. O yıllarda 45 yaşındaydım
         Bendeniz,  o sırada I-Oüp Başkanıydım    ve kanımca böyle bir uğraş için hiç de üeri
       ve toplantıyı açarak, hazır bulunanlara Be­   bir yaş sa>^lmazdı. Hatta belli alanda sahibi
       lediye Başkanımızın  bir meslek adamı ola­   olduğuma  inandığım  birikimlerimle, ülke­
       rak gerçekten onurla  dolu özgeçmişini ak­   me  en yararlı olabilecek dönemimin  baş­
       tardım  ve sözü  sevgili Başkentimiz  için   langıç noktasındaydın!. Kendisine Sn.  Erdal
       Başkentimizin  Anasına  bırsıktım. (Bilindiği
       gibi bu isim kendinden kendine bir küçük    İNÖNÜ'nün  bu işi benden daha ileri yaşta
      yadigardır.)                     başladığım  anımsattım. O günlerin SODEP
                                 aktif üyelerinden olan Vedat  Ağabey,  bu
         Bu gün  gibi ammsıyorum.   Anicara'yı   karşılaştırmama  biraz alındı, biraz da gali­
       doğduğu  günden  alıp günümüze  kadar  bü­   ba lozdı ki, yüzüme yan yan baktı ve sen
      y ü k bir ustalılda getirdi. Sonra da o günün kendini kimle kıyaslıyorsun dercesine "Üs-
       sorunlarım  bir bir sayıp döktü. O kadar    tad, unutmald  onun adı İNÖNÜ'dür."  diye­
       dolu ve kapsamlı bir konuşmaydı  ici, hazır  rek gülümsedi.
      bulunanlar  soluk almadan  bir büyük keyif
       İçinde konuşmayı  dinlediler, onun kendine      Benim  yanıtım, ne yazık ki sofrayı ve
       özgü jest ve mimiklerini izlediler. Tabii ko­  söyleşiyi bıralanasma neden  olmuştu.
      n u ş m a tamamlanınca  sıra sorulara geldi.      "Ben  de adımın  SEZAR   olduğunu
      Ankara'da  yaşayıp da Aııkaı-a'mn dertlerini   unutmamanızı   isterim." ...
      bilmeyen  olur mu?  Sorular yağmur  gibi
                                          S
      yağdı. Vedat  Ağabeyimiz  hepsini ayrı ayı'i.     HALEF   - E L E F ...
      Incelilde yanıtladı. En sonu da, gene onun      26 Mart 1989 yerel seçimleri öncesine
      kreasyonlarından   "Traiık Göbelderi" üzeri­    ait de bir güzel anım var. DYP'nin Ankara
      neydi.
                                 Büyük  Şehir Belediye Başkan  Adayı olur
         Yanlış  anımsamıyorsam,   göbek yapa­    olmaz esld Belediye Başkanlarını  tek  tek
      rak tral'ik sorununu çözmenin  uzun vadeli   ziyaı-ete başlamıştım. İnanıyordum  ki (ha­
      bir yöntem olmadığı, lasa üre  sonra araba    lende aynı nanç içindeyim), bu ülkeye, bu
                     s
                                        i
      sayısımn  artmasıyla  tıkanıldıkların yeniden    kente gerçek hizmeti  getirenler, verenler,
      oluşacağı,  bu  tür  kavşaldann  kesintisiz    yaşamlarının az yada çok bir bölümünü  bu
                                                       255
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14