Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Yazan:  Şükrü  Sezar AYGEN
                                             Y. Müh. MİMAR.

       21 Mart 1991 Perşembe günü.  Başkent       DİLEKÇE   ...
    kendine  özgü İlkbahar müjdecisi sabalıla-
    nndan  birini yaşarken,  karayollanmızm       Ankara'da  bir Bakemkk  binasıyla  ilgili
    canavarlarından  bir petrol tankeri "Baş-   proje yarışması sonuçlanmış,  bir grup de­
    kent'in Ana'sı" nı aramızdan alıverdi, götü-  ğerli meslekdaşımızca  kazamlan  bu  yarış­
    rüverdi. Bu tür haberler her zaman aynı    ma  sonucunda  yapımn  inşaatı başlamış,
    duygulara neden olur, insan şok  olur, şaşı-   1960 İl yılların başlarında da bina tamam­
    nr, inanamaz. Sanki böylesi birine Azrail'in    lanarak  hizmete  hazır  hede  getirilmişti.
    yaklaşmaya  kıyamıyacağı, bir ölümsüzlük    Atatürk Bulvarı üzerinde,  Bakanlıldar  böl­
    iksiri içmişle başedemiyeceği sanısına ka­   gesinde yer alan bu iri kıyım eser, zamanın
    pılır. Ben de hasta yatağımda bu duyguları   beğenisi, eğilimleri ve teknolojisi ile hazır­
    tümüyle  yaşadım  ve Kutup Yıldızı gibi bir  lanmış,  o  günün  ciddi Türk  Mimarlık
    pırdümn, yıllarca daha süreceğini  sandığun    ürünlerinden  birisi idi.
     parlaklığının artık yok olduğu düşüncesiyle      Biz Mimarlar, aşağı yukan  her meslek
     kahroldum, kahroldum.                dalında da olduğu gibi birbirimizi pek be­
                              ğenenleyiz. Aslında  bu dünyanın  her yerin­
       Bundan böyle yapüldarı  ile, eserleri ile   de de böyledir. Uğraşlarımız içinde, sanat­
     yaşayacak olan bu değerli Ağabeyimi, mes­    sal çabalar da büyük ağırhk taşıdığı için, bu
     lektaşımı ulaşageldiği bu düzey nedeniyle    karşılıldı birbirini eleştirme işinde belki di­
     saygı dolu bir imrenişle anıyorum. Dipdiri,  ğer meslek  mensuplarından   bir numara
     capcanlı, enerji dolu iken kıymetini bilme­  önde yer alırız. İşte Vedat DALOIİAY Ağa­
     yen,  ondan,  onun  tükenmeyen   "Brain    beyi, o yıllarda, o yapımn Mimarına  söyle­
     Storm"  undan  tam olarak yararlanmayan     diği sözle ilk kez tanımıştım.
     toplumumuza   bakarken,  gelecek kuşalda-
     nmız  için de kaygı duymadem  yapamıyo-       "Üstad, Mimarhktan  istifa ettiğini be­
                               lirtmek için bu kadar büyük boy bir dilek­
                               çeye hiç de gerek yoktu..."
       Yaptıkları, bitirdikleri, yapmayı dü­
     şündükleri  ile Mimarlık Tarihimizde haklı      30 YIL ÖNCE  - 30 Y I L SONRA ...
     yerini bulacağına  inandığım  "Vedat Ağa­      Gene  1960 lı yıllar ... Taptaze bir mi­
     bey", bu satırların yazarında da hala cap­  mar  olarak bendeniz  de Ankara'da  çalış-
     canlı olan anılarıyla yaşayacaldır. Türk Be­   malttayım.  O yıllarda Mimarlar  Odası gö­
     lediyecilik hareketi içinde, bir yeni ışık de­
     meti durumundaki  Sn. DALOKAY'm  anıla­   revlilerinin içinde, Vedat Ağabeyimizde  bu­
     rından bazılarını Belediyecilik camiasıyla   lunuyordu.  Sanırsam  Genel Sekreterhk   ya­
     paylaşmak  düşüncesi,  bu yazımn  kaleme    pıyordu, meslek  kuruluşumuzda.
     alınmasına neden  olmuştur.              Ateş gibiydi, barut gibiydi ... Hatta da-

     254
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13