Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

MAYIS  '91                                          3   m         BELEDİYE    BAŞKANLARI           hizmetler  üretebilmek  amacıyla  TBD.'nin
         YARDIM   SANDIĞI   KURULUYOR       Birlik haline dönüştürülmesi  için gerekli
         26.4.1991  günü Türk-İş toplantı salo­   hazırhklann  yapılması,
       nunda  yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul    * Türk Beledij^ecilik Demeği ambleminin
       toplantısı ile TBD. tüzüğünde değişiklik ya­     yeniden düzenlenmesi   19.10.1990  ta­
       pılarak. Belediye Başkanları arasında yar­     rihli karar doğmltusunda  Uluslararası
       dım ve  dayaruşmayı  sağlamak  amacıyla      sanatçımız Mengü ERTEL'e yeni amblem
       sandık kurulmasına   karar verildi. Hiçbir     hazırlatılması,
       sosyal  güvencesi  bulunmayan   Belediye    * Belediye Başkanları Yardım  Sandığımn
      Başkanlan  arasında  yardımlaşma  ve daj^a-     kumlabilmesi  için yapılan tüzük deği-
      mşmayı  sağlamak  amacıyla 2.9.1990  tari­     şildiği Genel Kumlunda  alman kararlar
       hinde alınmış bulunan  karar hayata geçi­     doğmltusunda   Sandık  Genel  Kurulu­
      rilmiş ve bu karar doğrultusunda toplanan      nun toplanması,
      gerel kurulla Demek  Tüzüğüne   aşağıdaki    * 110 yıl önce Bergama'dan  Almanya'ya
      maddenin eldenmesi   kararlaştmlmıştır.        kaçırılan Zeus Sunağı'nın  Bergamaya
                                     gönderilmesi
                                            için
         "Hastalık, mamüUük   ve beldenmedik      geri imza kampanyasım başlatılmış bulu­
                                               yaygınlaştırmak
                                   nan
      bir nedenden dolayı yardımda bulunmalt    ve     ve bu konuda gerekli girişimlerde bulu­
      kısa vadeli kredi sağlamak ve yönetmelikte     nulması,
      belirtilen diğer amaçlar doğmltusunda  hiz­
      met  üretmek  için Belediye Başkanları Yar­
      dımlaşma  Sandığı kurmalc"               KONUKEVİMÎZ     HİZMETE
         Tüzük  değişildiğine dayanılarak önü­      AÇILDI
      müzdeki  aylarda Belediye Başkanları  Yar­      Yeniden  restore edilmek üzere bir sü­
      dımlaşma  Sandığına  ilişidn hazırlanan Yö­   redir hizmete kapalı bulunan Konukevimiz
      netmelik  Belediye Başkanlanmızm   onayla­    25.4.1991 tarihinde düzenlenen  bir koktj'l
      rına sunulacaldır.                  ile hizmete açıldı. TBD. Başkanı Sn. Yüksel
                                 ÇAI^UR,  Yönetim  Kumlu  Üyelerimiz  ve,
                                 çok sayıda Belediye Başkammızm   katılımı
         YÖNETİM    KURULUMUZ            ile hizmete açılan Konukevinin  açılışı bayan
         TOPLANDI                    Belediye Başkanı  Netice OKUTAN   taraifm-
         Türk  Belediyecilik Demeği   Yönetim    dan yapıldı.
      Kurulu  25.4.1991  günü  Anicara'da toplan­      Belediye Başkanlan  Konukevimiz,  seç­
      dı. TDB. Yönetim Kurulunda  alman  karar­   kin  personeli, haberleşme   araçlarından
      lardan bazıları                   restoranına  kadar çağdaş bir anla>'işla sa­
      *  30-31 Mayıs tarihleri arasında Türk Be­   yın başkanlarımızın  hizmetine  sunulmuş
        lediyecilik günü  sempo^mu    düzenle­    bulunmaktadır.
        mek.  22.7.1990  günü Antakya'da  topla­      68 odah ve 117 yatak kapasiteli olan
        nan  Yönetün  Kurulumuz  30.Mayıs. 1453    Konukevimiz, odalardan şehirlerarası   tele­
        günü  İstanbul Belediye Başkanlığına  ilk   fonla  görüşme  olanağı, sürekli sıcaksu,
        atanan  Hızır Bey Çelebinin atanma tari­   havuzlu  rahat mekanlar,  amerikan  bar,
        hinin Türk  Belediyecilik günü olarak kut-   berber ve lostra salonu ve çamaşırhane  gibi
        Icinmasına karar vennişUr.  Bu doğrultuda    hizmet üniteleri ile en az üç yıldızlı bir otel
        yapılan çalışmalar sonucu kutlama prog­     düzeyine getirilmiştir.
        ramı çerçevesinde iki günlük sempozyum       Konukevimizin  onarım ve dekorasyonu
        düzenlenmesi  kararlaşünlmışür.         için Belediyelerimizden talep edilmiş bulu­
      *  1580 ve 3030  sayılı yasaların yeniden    nan yardun çağrımız birçok belediyemizin
        düzenlenmesi   ve çağdaş bir yapıya ka­   seve seve katılması bizleri sevindirdiği gibi.
        vuşturulması  için Belediye Başkanları­    yeni hizmet  alanları yaratmamıza  da  güç
        mızın  da görüşleri alınarak. Üniversite­   katmıştır.
        ler, hukukçular ve Danışma  kummuzun        Türk Belediyecilik Demeğinin bu  kalıcı
        katkıları ile oluşacalt seçenelderin Par­   girişimini desteldeyen tüm  belediye  Baş-
        lamentoya  sunulması,              kanlarmııza candan teşekkür  ederiz.                                                      251
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10