Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

-MAYIS '91


                               t a r i h b i l i n c i n i n e k s i k l i ğ i , ü z e r i n d e y a ş a n a n
                               t o p r a ğ ı n d e ğ e r i n i f a r k ı n a v a r a m a m a , b a z ı
                               A l m a n u z m a n l a r ı n k u r n a z l ı ğ ı "Zeus S u n a -
                               ğı' n ı B e r g a m a ' d a n B e r l i n ' e t a ş ı m ı ş t ı r .
                                 B u g ü n , " k e n d i k ü l t ü r l e r i n i n B e r g a m a ' d a
                               y a ş a m ı ş k ü l t ü r l e r i n toplcimı o l d u ğ u n u b i l e n
                               B e r g a m a l ı l a r ı n " en b ü y ü k i s t e ğ i Z e u s S u n a -
                               ğ ı ' n m o l m a s ı g e r e k e n y e r e " B e r g a m a ' y a geri
                               d ö n m e s i ve b u g ü n h â l â y e r i n d e d u r a n te­
                               melleri ü z e r i n d e y ü k s e l m e s i d i r . "
                                 "Zeus S u n a ğ ı , B e r g a m a A k r o p o l ü ü z e ­
                               rinde y i n e y e r i n i a l m a l ı , a y a k l a n a l ü n d a
                               u z a n a n B a k ı r ç a y o v a s ı n d a i ş l e y e n ç a l ı ş a n
                               B e r g a m a i n s a n ı n ı s e l a m l a m a l ı , Ç e m d a r l ı y ö ­
                               n ü n d e denizi, S o m a d o ğ r u l t u s u n d a s ı r a
                               d a ğ l a n s e y r e t m e l i d i r .
                                 Gezegenimizde  esen  y e n i b a n ş ve ö z ­
                               g ü r l ü k r ü z g â r l a n "Zeus s u n a ğ ı " n ı n B e r g a ­
                               m a ' y a k a v u ş m a s ı , b u b ü y ü k ö z l e m i n g i d e r i l ­
                               m e s i çin bize her z a m a n k i n d e n d a h a u m u ü u
                                  i
                               o l m a o l a n a ğ ı veriyor. Y a r ı m y ü z y ı l l ı k t a b u l a r
                               ve d u v a r l a r y ı k ı r l ı r k e n , i n s a n l ı k b i n l e r c e y ı l ı n
                               b i r i k t i r d i ğ i o l u m l u d e ğ e r l e r e d a h a ç o k s a h i p
       Türk Belediyecilik Demeği tüm Belediye   çıkıyor. D ü n b i r b i r i n d e n k o p u k y a ş a y a n t o p ­
     Başkanlarunızı "ZEUS  SUNAĞI   BERGAMA-    l u m l a r , h ı z l a g e l i ş e n i l e ü ş i m ve u l a ş ı m ola­
     NINDIR. GERİ İSTTİYORUZ' kamp any asmda,    n a k l a r ı y l a b i r b i r i n e d a h a ç o k y a k l a ş ı y o r l a r ,
     en geniş katılımla imza ve destek vermeye ça­ k a y n a ş ı y o r i c i r .
     ğırıyor.                         İ n s a n l ı k a d ı n a y a ş a n a n b ü t ü n b u
                               o l u m l u g e l i ş m e l e r , b e l k i de t o p l u m l a r a r a s ı
        ZEUS SUNAĞI YURDUNA  DÖNMELİDİR      eşitsizliğin g i t t i k ç e s o n a e r e c e ğ i t ü m i n s a n -
        B u g ü n temelleri Bergama da aslı Ber­ l a n n b a r ı ş i ç i n d e b i r l i k t e , y a ş a y a c a ğ ı , d e ğ i ş i k
     lin'de b u l u n a n "Zeus S u n a ğ ı " , A n a d o l u insa- t o p l u m s a l sistemlerin k a r ş ı l ı k l ı b a ğ ı m l ı l ı k
     n m m almteri ve h ü n e r i y l e yaptığı "eşsiz" g ü ­ ilişkisi ç i n d e v a r o l a c a ğ ı "yepyeni b i r d ü n y a y a "
                                   i
     zellikte erişilmez y ü c e l i k t e bir ş a h e s e r d i r . u z a n a n y o l c u l u ğ u n i l k a d ı ı n l a n d ı r .
        B u n d a n i k i b i n yıl ö n c e " B a k ı r ç a y B u ç e r ç e v e i ç i n d e b a k ı l d ı ğ ı n d a , i n s a n -
     Ovas'nda  y a ş a y a n B e r g a m a l ı l a n n " c a n l a r ı , l a n n ve i n s a n l ı ğ ı n y a r a t t ı ğ ı esei'lerin, i s t e m
     k a n l a n p a h a s ı n a y a p t ı k l a r ı b u b a ş y a p ı t dışı b i r b i ç i m d e "tarihsel ve t o p l u m s a l k ö ­
     y u r d u u ğ r u n a s a v a ş a n ve k a z a n a n insania- k e n l e r i n d e n k o p a r ı l m a s ı n a " k a r ş ı ç ı k m a k b i r
     r m evrensel o n u r u n u simgeler.       i n s a n l ı k görevidir. B u b a ğ l a m d a , a i t o l d u ğ u
        D ü n y a d a , g e ç m i ş t e n g ü n ü m ü z e k a l a n o r t a m d a n a l m a ı - a k t a r i h s e l k ö k e n i n d e n k o -
     ender a n t i k y a p ı l a r d a n b i r i olan Zeus S u n a ğ ı , pcinlan i n s a n l ı ğ ı n o r t a k m i r a s ı s a y d ı ğ ı m ı z
     işçiliği ile i n s a n l a r ı n sevgiyi ve nefreü, acıyı "Zeus S u n a ğ ı " y a p ı l d ı ğ ı ve b i n l e r c e yıl y a ş a ­
     ve sevinci vb. t a ş a o y d u ğ u görkemli b i r a n ı t ­ dığı yere geri d ö n m e l i d i r . İki B e r l i n n a s ı l b i r ­
     tır.                        l e ş i y o r s a , i k i A l m a n y a n a s ı l b i r l e ş i y o r s a , Ze­
        Zeus S u n a ğ ı i n s a n l ı ğ ı n b a ş l a n g ı c ı n d a n us S u n a ğ ı da B e r g a m a ile öyle b i r l e ş m e l i d i r .
     b u y a n a y a p t ı ğ ı v a r s a y ı l a n d ü n y a n ı n yedi " B u g ü n B e r g a m a h a l k ı Z e u s S u n a ğ ı n ı
     b a n k a s ı n a ü s t ü n gelecek belki de"Sekizinci geri stiyor. B u y ö n d e t ü m i n s a n l a r B e r g a m a
                                  i
     h a r i k a s ı ' d ı r .              h a l k ı n a y a r d ı m c ı o l m a l ı d ı r .
        Heykellerin yüzleri Ege g ü n e ş i y l e yıp­
     r a n m ı ş m e r m e r direklerine B a k ı r ç a y h a v a s ı
     rrH^^^- Ji^^"^ S u n a ğ ı n ı n b u g ü n yalnız te­
     melleri BergajnadadTr."                      Türk  Belediyecilik  D e m e ğ i
        YÜZYIL  ö n c e , A b d ü l h a m i t z a m a n ı n d a         Yönetim  K u m l u

     2 5 0
   1   2   3   4   5   6   7   8   9